Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Invasiva arter - så gör du för att minska spridningen

Bilden ovan visar några invasiva arter som finns i Håbo kommun. Klicka på bilden för att göra den större.

Invasiva främmande arter är ett växande problem som påverkar biologisk mångfald, hälsa och orsakar kostnader både för enskilda och för samhället. Håbo kommun jobbar för att komma åt problemen bland annat genom bekämpning, inventering och informationsinsatser. Du som Håbobo spelar en viktig roll i att minska spridningen av främmande arter till naturen.

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Lupiner, parkslide och jättebalsamin kan vara fina växter att ha i sin trädgård men de är exempel på växter som är invasiva. Det betyder att de saknar naturliga fiender och därför enkelt kan sprida sig och bli väldigt många. Då kan de konkurrera ut många av våra inhemska arter och orsaka problem för den biologiska mångfalden.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felaktig hantering av växter, växtrester och jordmassor i kombination med klimatförändringar är faktorer som skyndar på spridningen av främmande arter i naturen. I Håbo kommun ser vi att flera olika sorters trädgårdsväxter börjar sprida sig i naturen från bland annat otillåtna trädgårdskomposter samt med hjälp av fåglar som äter trädgårdsväxters frukter. Detta är påverkar den inhemska floran negativt men innebär även större kostnad för kommunen i form av bekämpning. Du som privatperson är jätteviktig i arbetet med att stoppa spridningen av invasiva främmande arter. Läs mer om vad som gäller för dig som privatperson. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun arbetar med att ta bort eller minimera spridningen av invasiva arter och i dagsläget genomför vi bekämpningsinsatser främst av följande arter:

Du kan hjälpa till att minska spridningen

Så här kan du hjälpa till att minska spridningen av invasiva främmande arter:

Att lägga trädgårdsavfall och jordmassor utanför sin egen tomt klassas som nedskräpning av annans mark och det är ett brott enligt miljöbalken och brottsbalken.

Lägg växt- och trädgårdsavfall i plastpåsar eller -säckar och förslut noga. Om det är små mängder kan du kasta det i restavfallet. Är det mycket avfall kan du lämna till återvinninscentralen i Västerskog där det finns ett särskilt kärl för invasiva växter. Tänk även på att jordmassor kan innehålla växtrester. Läs mer om anvädning av kommunal mark 

Invasiva växtarter hör inte hemma i komposten. De riskerar att inte brytas ner utan frön och växtdelar får istället hjälp att spridas när du sedan använder kompostjorden. Av samma anledning ska du inte slänga växtavfall och jordmassor från invasiva växter i återvinningscentralens fraktion för kompost eller växtavfall utan i ett särskilt kärl för invasiva växter.

Här kan du se en kort film om hur du ska ta hand om avfall från invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Växtdelar och frön riskerar att ramla av och spridas längs med vägen om du transporterar i ett öppet släp. Lägg alltid växtavfall med invasiva växter i säckar som du försluter noga innan du transporterar dem.

Kör växtdelarna till återvinningscentralen i Västerskog i Bålsta och lägg avfallet i det specifika kärlet för invasiva växter och inte behållarna för vanligt trädgårdsavfall. Kontakta personalen innan du lämnar säckarna.

Om du ska köpa, byta eller ge bort växter se till att det inte är växter som kan ta över och bli invasiva.

Det finns invasiva främmande växter som är EU-listade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och som man bland annat varken får ha, sälja, byta eller transportera – de är förbjudna helt enkelt. Exempel på förbjudna arter är jätteloka och jättebalsamin.

Sedan finns det många invasiva främmande växtarter som är tillåtna, men som ändå kan bli ett stort problem för oss människor och naturen om de sprids. De vanligaste och besvärligaste är blomsterlupin, parkslide och vresros.

Blomsterlupin

Finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 cm hög, får blå, rosa, vita och lila blommor i klasar.

Tips: Plantera den inte. Om du redan har den – ta bort den innan den sätter frö. Gräv upp den, eller slå om det är mycket, och upprepa det i flera år. Läs mer om blomsterlupin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kanadensiskt gullris

Finns i mellersta och södra Sverige, Jämtland och hela östkusten. Blir upp till 2 meter hög, får många små, gula blommor i toppen.

Tips: Slå av blomställningarna före blomning, eller ta bort hela växten innan den sätter frö. Packa den i säckar vid transport.

Vresros

Finns i södra och mellersta Sverige och längs norrlandskusten, ofta på stränder. Stor, taggig buske med rosa eller vita blommor som bildar nypon.

Tips: Slå av blommorna före frösättningen dvs. innan det blir nypon. Gräv upp den med rötterna, innan den hinner växa sig stor och klipp bort rotskott. Läs mer om vresros. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jättebalsamin

Förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt/fastighet.

Tips: Jättebalsamin är lätt att bekämpa. Dra upp den och packa i säckar för transport. Gör det innan den gått i frö, för det orsakar stor spridning. Upprepa flera gånger per säsong. Läs mer om jättebalsamin. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jätteloka

Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt/fastighet.

Tips: Växtsaften kan ge svårartade blåsor så använd skyddsutrustning om du ska bekämpa den. Innan den satt frö – ta bort fröställningarna och kapa eller gräv upp rötterna. Upprepa detta flera gånger per säsong. Läs mer om jätteloka. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkslide

Finns i södra och mellersta Sverige och vid kusten upp till Norrbotten. Bambuliknande växt som kan bli upp till 4 meter hög.

Tips: Det saknas fungerande bekämpningsmetoder och risken finns att den kan stimuleras att växa vid bekämpning. Låt den stå om den inte sprider sig. Läs mer om parkslide. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Häggmispel

Det finns flera arter av häggmispel och det är främst två arter som gärna sprider sig i naturen; Amelanchier Spicata och Amelanchier canadensis. Buske eller mindre träd som kan bli upp till 4 meter hög. Blommar med vita blommor på våren och får blåröda bär på hösten. Arterna är relativt vanligt förekommande i naturområden i anslutning till bebyggelse i Håbo kommun.

Tips: Arterna sprider sig via rotskott eller via bären som sprids i omgivningen med hjälp av fåglar. Om du har häggmispel i din trädgård så kan du minska spridningen till omgivande natur genom att beskära dem efter blomning för att minska fruktsättningen.

Mer information om de vanligaste invasiva arterna som finns våra trädgårdar finns på Naturvårdsverkets webbplats: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson/vanligaste-arterna/ Länk till annan webbplats.

Växter och mindre djur fastnar på fiskeredskap, båtar och på båtutrustning. Rengör därför båt och redskap innan du använder dem i ett nytt vatten. Ta även bort sådant som växer på båten innan du flyttar den.

Tänk också på att det inte är tillåtet att utan tillstånd från länsstyrelsen sätta ut fisk eller andra arter i nya vatten, hav eller att flytta djur mellan vattendrag. 

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna som invasiva främmande arter förorsakar finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning nr (1143/2014) om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Totalt 66 arter omfattas av förbuden i EU-förordningen, varav 23 finns etablerade i Sverige. De EU-listade arterna omfattas av förbud mot att sälja, importera, odla, föda upp, transportera, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar. EU-förordningen är direkt tillämpbar för alla i Sverige vilket innebär att myndigheter, kommuner, fastighetsägare, villaägare och andra har ett ansvar och en skyldighet att följa reglerna för att hindra spridning av de invasiva främmande arterna på EU:s förteckning. Exempelvis är du skyldig att ta bort en sådan art om den finns på din fastighet.

Av de EU-listade växtarterna vet vi i dagsläget att två arter finns etablerade i Håbo kommun, jätteloka och jättebalsamin.

ArtDatabankens släppte 2018 en risklista för främmande invasiva arter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den listar över 1 000 arter och hur stor sannolikheten är att de utgör, eller kan komma att utgöra, en risk för inhemsk biologisk mångfald. Av dessa utgör 257 främmande arter en hög risk. 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten håller på att arbeta fram ett förslag till en nationell förteckning över invasiva främmande arter med särskild betydelse för Sverige. Detta görs främst för att kunna förbjuda och vidta åtgärder mot invasiva främmande arter som är ett problem i Sverige, men som inte omfattas av EU-förteckningen. 

Om du hittar vad du misstänker är en invasiv eller främmande art är det till stor hjälp om du rapporterar in det till Naturvårdsverket.

Så här rapporterar du. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster