Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bostadsnära skog

Bostadsnära skog

En betydande del av kommunens markinnehav består av bostadsnära skogarna som ligger i direkt anslutning till bostadsområden. Dessa skogsområden är en viktig del av kommunens identitet och är av stor betydelse för att skapa en hållbar och attraktiv miljö.

Den bostadsnära skogen varierar i ålder, skogstyp och artsammansättning och är på många sätt av stor vikt för en hållbar utveckling. Träden hjälper oss att ta hand om regnvatten/dagvatten, utjämna temperaturer och minska vindhastigheten och buller. Skogarna är även livsrum för en mängd av växter, djur och svampar. Dessutom bidrar de bostadsnära skogarna med många rekreativa och estetiska värden som gröna promenad- och cykelstråk, höstfärger och uteklassrum för kommunens skolor och förskolor.

Småskalig skötsel

Den bostadsnära skogen sköts utifrån ett fokus på trygghet, vardagsrekreation och ekosystemtjänster Öppnas i nytt fönster.. De sköts med småskaliga metoder för att inte skada mark och träd i onödan. Arbetet utförs dels av kommunens entreprenör och dels av egen personal. Till största delen utförs arbetet manuellt med motorsåg. Skogsmaskin används bara i vissa områden. Virke och ris förs bort med skogstraktor eller mindre skotare.

Helhetssyn och hänsyn

I bedömning av vilka träd som ska fällas utgår kommunen från en helhetssyn av området och gör avvägningar bland annat utifrån åldersstruktur, biologisk mångfald, rekreativa värden, kulturmiljövärden och riskträd. I de områden där kommunen arbetar med röjning och gallring av hela områden strävar vi efter att:

  • Skapa en skog med ett varierat markskikt, buskskikt och trädskikt med utrymme för träd av olika slag och ålder.
  • Skogsbrynen ska utvecklas så att de ger de bästa förutsättningarna för ett rikare växt- och djurliv.
  • Etablerade stigar ska hållas öppna och fria från röjningsrester.
  • Ekar, gamla tallar, björkar, stora aspar och andra värdefulla träd ska ges bättre utrymme för att kunna leva vidare.
  • Granar som är höga och skadade av röta fälls i de flesta fall. Där granar sparas ska de stå i dungar så att de skapar skydd för varandra och inte blir stormfällda.
  • Gynna svampar, småkryp och fåglar genom att låta en del döda träd lämnas stående eller liggande kvar i skogen.
  • Motverka etableringen av invasiva arter som exempelvis häggmispel och parkslide.
  • Lämna kvar en del liggande ris vilket återför näring till marken liksom att det är material till skolbarnens kojbyggen.

Önskar du få ett träd fällt?

Här kan läsa mer om du har önskemål om att få ett träd fällt.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster