Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Naturens tjänster

Naturens tjänster, eller så kallade ekosystemtjänster, är i mångt och mycket grunden till vår välfärd. Många av dessa tjänster är osynliga för ögat vilket gör att vi inte alltid tänker på att de finns.

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete, de produkter och tjänster som naturen ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Naturen utför mängder av uppgifter som vi är beroende av och som många gånger är omöjliga eller väldigt kostsamma att ersätta med teknik.

Några exempel på ekosystemtjänster är:

  • jordbildning och biologisk mångfald
  • mat och dricksvatten
  • rening av luft och pollinering
  • hälsa och naturupplevelse

Varför är det så viktigt med biologisk mångfald?

Grundförutsättningen för att naturens ska kunna leverera dessa så viktiga tjänster är biologisk mångfald, det vill säga variationen av levande arter och livsmiljöer.

Alla arter och livsmiljöer skapar tillsammans olika nätverk (eller ekosystem), som med ett ökat antal olika arter och livsmiljöer, blir ett tätare nätverk som också blir mer hållbart.

När arter och livsmiljöer minskar eller försvinner leder det också till att nätverken försvagas vilket kan leda till att vissa ekosystemtjänster inte fungerar. Ett exempel är den omfattande minskningen av pollinerande insekter i landskapet vilket påverkar vår matproduktion negativt.

Ekosystemtjänster och hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en grundbult i Håbo kommuns arbete. Det omfattar att utveckla vår kommun på ett sätt som är positivt ur social, ekonomiskt och ekologisk synvinkel. I kommunövergripande styrdokument som vision, översiktsplan och miljöstrategi finns inriktningar och strategier för hur vi ska arbeta med hållbarhetsfrågor där ekosystemtjänster är en viktigt grund för vår välfärd.

Att stärka ekosystemtjänster genom att skydda, bevara och utveckla våra naturmiljöer på ett långsiktigt och klokt sätt är en viktig del i kommunens fysiska planering och förvaltning. Exempelvis är grönområdena i våra tätorter en viktig resurs för en hållbar samhällsutveckling då skogar, parker och vatten bland annat bidrar med renare luft, jämnare temperatur, bullerdämpning, vattenreglering och naturupplevelser. Genom att planera för nya grönområden samt genom att sköta våra tätortsnära skogar och grönområden på ett sätt som gagnar sociala och biologiska värden bidrar vi till hållbarare tätorter.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster