Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturvårdsplan för Håbo kommun

Kommunens naturvårdsplan med tillhörande naturinventering fungerar som ett viktigt underlag för kommunens planerings- och lovgivningsarbete för att säkerställa bevarande och utveckling av värdefulla naturmiljöer. Förutom att den pekar ut specifika naturområden av värde så är den också i sin helhet en vägvisare när det gäller värdefulla gröna samband på kommunnivå.

Kommunens naturvårdsplan pekar ut 85 områden med höga natur- och friluftsvärden. Naturvårdsplanen uppmärksammar många värdefulla områden nära vattnet. Ett flertal av områdena i naturvårdsplanen sammanfaller med skyddad natur i form av bland annat naturreservat.

Planen består av två delar där den första (A) är själva plandelen medan den andra (B) utgör en beskrivande inventeringsdel.

Uppdatering av naturvårdsplanen pågår

Under 2020-2021 kommer naturvårdsplanen att uppdateras. Arbetet utförs av kommunekologen i samverkan med Upplandsstiftelsen. Inventeringsdelens (B) alla områden kommer att återbesökas för att bedömma status och nya områden kommer att läggas till utifrån ny kunskap om naturvärden. Plandelen (A) kommer att integreras i det grönstrukturprogram som kommunen kommer att arbeta fram under 2020-2021. 

Plandelen (A)

Plandelen (A) omfattar mål och strategier. De övergripande planeringsinriktningarna är följande:

• Tillgodose människors rätt till och behov av gröna miljöer
• Bevara och utveckla naturvärdena
• Öka kunskapen om och förståelsen för gröna miljöer

Inventeringsdelen (B)

Inventeringsdelen (B) beskriver kommunens naturområden, hur de bör bevaras och utvecklas. Den innehåller en utförlig faktaredovisning och dokumentation med dels en översikt av naturförutsättningarna, dels en detaljerad beskrivning av olika objekt inom de olika karaktärsområdena.

Under relaterad information hittar du Håbo kommuns naturvårdsplan, plandel (A) och inventeringsdel (B).

Förslag till grönstrukturprogram

Vi arbetar för att ta fram ett grönstrukturprogram för Håbo kommun med fokus på Bålsta. Naturvärden är en viktig del i detta styrdokument och integrera naturvårdsplanens plandel A. Grönstrukturprogrammet kommer vara på en mer övergripande och bredare nivå än naturvårdsplanen. Vi arbetar utifrån att programmet ska gå upp för antagande i kommunfullmäktige i september 2021. Grönstrukturogrammet för Håbo med fokus på Bålsta ska utgöra ett stöd i kommunens fysiska planering för att skapa en god bebyggd miljö och långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Här finner ni förslaget till grönstrukturprogram för Håbo kommun. Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster