Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Naturvårdsprojekt

4-5 vita får och 2 svarta i halvhögt gräs

Genom olika projekt med extern finansiering arbetar Håbo kommun ofta tillsammans med andra aktörer i samhället för att genomföra naturvårdande åtgärder, synliggöra kulturmiljöer och förbättra förutsättningarna för ett rikt friluftsliv. Att bedriva den typ av arbete i projektform skapar möjligheter till en bred samverkan och lokal förankring i samhället. Genom lokala naturvårdssatsningen LONA och lokala vattenvårdsprojekt LOVA arbetar Håbo kommun med flera olika projekt. 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan Håbo kommun, antingen på egen hand eller tillsammans med ideella föreningar, företag och enskilda personer söka statligt bidrag för projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du läsa mer om pågående LONA-projekt som Håbo kommun driver eller deltar i

Projektet syftar till att göra naturen runt Lillsjön mer tillgängligt för rekreation och friluftsliv samt informera om områdets höga natur- och kulturmiljövärden. Målet är att området runt Lillsjön ska bli tillgängligt för olika kategorier friluftsbesökare och vara ett vilsamt och tilltalade tätortsnära rekreationsområde.

Genom projektet kommer bland annat etapp 2 av spången att byggas, etablering av en grillplats samt utplacering av sittbänkar i området. En stig runt sjön ska även märkas upp och informationsskyltar etableras.

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar)

Projektet syftar till att få boende och besökare att upptäcka och lära känna Håbos natur- och kulturmiljövärden samt bidra till bättre folkhälsa.

Genom projektet kommer ett antal kulturhistoriska platser, naturområden samt stigar/leder att lyftas fram och göras tillgängliga. På detta sätt vill vi uppmuntra fler att använda naturen som resurs för friluftsliv och avkoppling samt få fler att känna till kommunens rika historia.

Projektet skapar även förutsättningar för en bredare besöksnäring med natur och kultur i fokus.

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar) och Upplandsstiftelsen.

Projektet syftar till att anlägga en våtmark i Skörby i Bålsta som ska fördröja och rena dagvatten från Logistik Bålsta. Projektet omfattar även att skapa en rekreativ miljö med gångstråk runt våtmarken samt att ge förutsättning för en ökad biologisk mångfald i området.

Här kan du läsa mer om våtmarksprojektet

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar)

Som en del av ett större projekt för hela länet kommer en ny slinga av Upplandsleden att etableras i kommunen.

Samverkan: Projektet sker i samverkan med Upplandsstiftelsen.

Genom projektet kommer inventering att genomföras av vissa utpekade invasiva främmande arter samt kartläggning av potentiella spridningkällor. Fortsatt bekämpning av invasiva arter kommer även genomföras inom Granåsens och Ekillaåsens naturreservat. Fokus för projektet är kommunalt ägd mark.

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar) och Upplandsstiftelsen.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Genom lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) kan kommunen och ideella föreningar söka bidrag för åtgärder som förbättrar vattenmiljön exempelvis med avseende på övergödning, miljögifter och restaureringsåtgärder.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du läsa mer om pågående och avslutade LOVA projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du läsa mer om pågående LOVA-projekt som Håbo kommun driver eller deltar i.

Projektets huvudsyfte är att bidra med kunskap och engagemang hos personal på kommuner och organisationer i Uppsala län med syfte att förbättra skötseln av våtmarker och dammar.

Kunskapshöjande utbildningar kommer genomföras samt utveckling av en webbaserad kunskapsbank med information och inspiration genom goda exempel på olika typer av våtmarker och dammar. 

Projektet drivs av Knivsta kommun i samverkan med kommunerna i Uppsala län, Upplandsstiftelsen och WRS AB Uppsala.

Projektets syfte är att genom åtgärdssamordning över kommun- och länsgräns och i samverkan med markägare och verksamhetsutövare initiera och genomföra åtgärder för att minska näringsbelastningen till två vattenförekomster med dålig status och en med måttlig status.

Projektets mål är att under tre års tid ha en heltidsanställd åtgärdssamordnare som kan vara drivande i åtgärdsarbetet i de två åtgärdsområdena och som tillsammans med ingående kommuner, markägare och verksamhetsutövare arbetar för att planera, initiera och genomföra effektiva åtgärder för minskad näringsbelastning.

Samverkan: Projektet är ett samverkansprojekt mellan Håbo, Upplands-Bro och Sigtuna kommun.

Läs mer om projektet här. Öppnas i nytt fönster.

Kulturarvsprojekt

Genom bidrag till kulturhistoriska miljöer finns det möjlighet för kommunen eller andra som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö att få stöd för åtgärder och skötsel.

Nedan kan du läsa mer om pågående kulturmiljöprojekt som Håbo kommun driver eller deltar i. Läs även om kommunens kulturarvsmiljöer här. Öppnas i nytt fönster.

Projektet syftar till att genomföra en försiktig röjning kring stensättningen på Väppeby udde vid Knarrbacken samt synliggöra stigen genom området. Platsen har försetts med en informationsskylt.

Projektet syftar till att genomföra en försiktigt röjning av gravfält intill stallet i Skörby för att synliggöra gravarna samt tillskapa ett fint besöksmål. Platsen kommer att förses med informationsskylt.

Projektet syftar till att genomföra en försiktig röjning av torrbacken runt stenen och ner mot vattnet samt röja för gångpassage nedanför kullen mot stranden för att möjliggöra alternativ dragning av Upplandsleden. Platsen har försetts med informationsskylt.

Projektet syftar till att genomföra en försiktigt röjning kring gravar på kullen intill Åberg museeum. Platsen kommer att förses med informationsskylt.

Är du intresserad av att ansöka om LONA eller LOVA-bidrag?

  • Alla LONA-projekt måste godkännas och skickas in av kommunen, men en förening eller annan part kan vara den som driver projektet.
  • Om du eller din förening har idéer om ett projekt, hör av er till kommunen i god tid innan sista ansökningsdag.
  • Ansökan om bidrag görs senast 1 december varje år.

Läs mer om LONA på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om LONA, LOVA projekt och kommunens arbete?

Kontakta Anett Wass, kommunekolog.
E-post: anett.wass@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster