Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Naturvårdsprojekt

4-5 vita får och 2 svarta i halvhögt gräs

Genom olika projekt med extern finansiering arbetar Håbo kommun ofta tillsammans med andra aktörer i samhället för att genomföra naturvårdande åtgärder, synliggöra kulturmiljöer och förbättra förutsättningarna för ett rikt friluftsliv. Att bedriva den typ av arbete i projektform skapar möjligheter till en bred samverkan och lokal förankring i samhället. Genom lokala naturvårdssatsningen LONA och lokala vattenvårdsprojekt LOVA arbetar Håbo kommun med flera olika projekt. 

Lokala naturvårdssatsningen (LONA)

Genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan Håbo kommun, antingen på egen hand eller tillsammans med ideella föreningar, företag och enskilda personer söka statligt bidrag för projekt som är till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om alla pågående och avslutade LONA-projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du läsa mer om pågående LONA-projekt som Håbo kommun driver eller deltar i

Projektet består av två delar. Den fösta delen består av en förstudie för att se över dragningen av Skoklosterslingan, Upplandsledens etapp 31:1, så att hela slingan kan erbjuda en fin vandringsupplevelse. I förstudien kommer vi titta på möjligheten att dra om delar av slingan till den västra delen av Skoklosterhalvön. Andra delen av projektet handlar om att underlätta och stimulera fler till att ta sig till Upplandsleden med kollektivtrafik. Målet är att ta fram 10 turförslag för hela länet där vandrare kan ta sig med buss eller tåg till och från leden.

Samverkan: Håbo kommun och Upplandsstiftelsen

Genom projektet kommer inventering att genomföras av vissa utpekade invasiva främmande arter samt kartläggning av potentiella spridningkällor. Fortsatt bekämpning av invasiva arter kommer även genomföras inom Granåsens och Ekillaåsens naturreservat. Fokus för projektet är kommunalt ägd mark.

Samverkan: Håbo kommun (flera förvaltningar) och Upplandsstiftelsen.

Genom projektet ska en praktiskt användbar skötselanvisning för mångbruk av Håbo kommuns skogar tas fram. Anvisningen ska underlätta planering och genomförande av skogsvårdande åtgärder utifrån ett långsiktigt hållbart brukande för att möta dagens och framtida utmaningar och behov. Skötselanvisningen ska ge utrymme för natur- och kulturmiljövård samt rekreation och ska ha en tydlig koppling till kommunens grönstrukturprogram samt bidra till att stärka den regionala gröna infrastrukturen.

Framtagande av en skötselanvisning är en del i genomförandet av ett av de hållbarhetslöfte som Håbo kommun har tecknat med Länsstyrelsen i Uppsala län.

Projektet syftar till att etablera en våtmark som i första hand ska fördröja vattenflödet samt rena vattnet från näring/lerpartiklar samt förhindra fortsatt översvämning av värdefull åkermark och erosion och översvämning nedströms. Våtmarkens placering, utformning och skötsel syftar även till att bidra till en ökad biologisk mångfald samt ett tilltalade inslag i landskapet.

Området kring våtmarken kommer att ingå i en större beteshage tillsammans med befintlig betesmark i området.

Samverkan: Håbo kommun och Uppsala stift.

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Genom lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) kan kommunen och ideella föreningar söka bidrag för åtgärder som förbättrar vattenmiljön exempelvis med avseende på övergödning, miljögifter och restaureringsåtgärder.

På Havs- och vattenmyndighetens webbplats kan du läsa mer om pågående och avslutade LOVA projekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan kan du läsa mer om pågående LOVA-projekt som Håbo kommun driver eller deltar i.

Projektets syfte är att genom åtgärdssamordning över kommun- och länsgräns och i samverkan med markägare och verksamhetsutövare initiera och genomföra åtgärder för att minska näringsbelastningen till två vattenförekomster med dålig status och en med måttlig status.

Projektets mål är att under tre års tid ha en heltidsanställd åtgärdssamordnare som kan vara drivande i åtgärdsarbetet i de två åtgärdsområdena och som tillsammans med ingående kommuner, markägare och verksamhetsutövare arbetar för att planera, initiera och genomföra effektiva åtgärder för minskad näringsbelastning.

Samverkan: Projektet är ett samverkansprojekt mellan Håbo, Upplands-Bro och Sigtuna kommun.

Läs mer om projektet här. Öppnas i nytt fönster.

Projektets syfte är att analysera bottenfauna, kiselalger och ekologiska parametrar i Österkvarnsbäcken, Flastabäcken och Ekillabäcken för att framöver kunna prioritera, genomföra och följa upp åtgärder med syfte att minska näringsbelastningen till Stora Ullfjärden och Skofjärden. Genom projektet kommer provtagning att ske under 3 år i de tre vattendragen.

Samverkan: Projektet genomförs av Håbo kommun och bidrar till en effektivare åtgärdssamordning (se projektet ovan).

Åtgärdssamordnare för vatten har stöttat flera verksamheter inom Håbo kommun att söka LOVA-bidrag för rådgivning om åtgärder för bättre vattenkvalitet på gårdsnivå. Bidragspengarna kommer ge möjlighet för hästgårdarna att anlita rådgivande konsulter som kommer att ta fram gårdsvisa vattenplaner.

Utgångspunkt i vattenplanerna är hästgårdarnas perspektiv. De rådgivande konsulterna kommer att identifiera lämpliga åtgärder på gården för att minska fosfor- och kväveutsläppen till sjöar, vattendrag och kustvikar i kommunen. De identifierade åtgärderna kommer även att bli prioriterade utefter vilken/vilka insats/insatser som ger störst effekt i förhållande till kostnaden. Vattenplanerna ska sedan användas som stöd till hästgårdarna för hur deras åtgärdsarbete kan komma att se ut på ett konkret sätt för att skydda kringliggande vatten. Hästgårdarna kommer också genom vattenplanerna att få information om vilka bidrag som ytterligare kan sökas för genomförande av de identifierade åtgärderna.

Samverkan: Håbo kommun och åtgärdssamordnare för vatten

Kulturarvsprojekt

Genom bidrag till kulturhistoriska miljöer från länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns det möjlighet för kommunen eller andra som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö att få stöd för åtgärder och skötsel.

Under 2020-2021 genomförde kommunen fyra olika projekt kring kulturhistoriska miljöer; Knarrbacken, Varpsund, gravfält och Väppeby gravar. Under 2022 har kommunen bland annat arbetat med ta fram digitala berättelser till några kulturhistoriska platser som går att lyssna på via Storyspot.

Under 2023 har kommunen blivit beviljad ett mindre bidrag från länsstyrelsen för skötsel av ett gravfält.

Läs mer om kommunens kulturarvsmiljöer här. Öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av att ansöka om LONA eller LOVA-bidrag?

  • Under 2023 finns det bara möjlighet att söka LONA bidrag för våtmarksprojekt.
  • Alla LONA-projekt måste godkännas och skickas in av kommunen, men en förening eller annan part kan vara den som driver projektet.
  • Om du eller din förening har idéer om ett projekt, hör av er till kommunen i god tid innan sista ansökningsdag.
  • Ansökan om bidrag görs senast 1 december varje år.

Läs mer om LONA på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar om LONA, LOVA projekt och kommunens arbete?

Kontakta: plan@habo.se

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster