Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Strandskydd

Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är reglerat i miljöbalken. Det innebär att du behöver vara uppmärksam på vad som gäller om du planerar att bygga eller göra andra förändringar inom strandskyddsområde.

Vad är strandskydd?

Strandskyddet är till för att alla ska ha tillgång till våra stränder. Det är en så viktig del i allemansrätten att det står med i lagen. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet. Där vatten och land möts skapas en viktig livsmiljö som gynnar biologisk mångfald, och området på land fungerar som ett filter för att rena och skydda vattnet i sjön. Strandskyddet är generellt och gäller i hela landet vid alla kuster, sjöar och vattendrag 100 meter från strandlinjen, både på land- och ut i vattnet. I Håbo kommun är strandskyddet utökat, och är som regel upp till 300 meter. Även om strandskyddet gäller i hela landet kan det vara upphävt på vissa enskilda platser.

Vad man får göra och inte får göra inom ett strandskyddsområde regleras i kapitel 7 i miljöbalken.

Vilka områden har strandskydd?

Du kan se vilka områden i kommunen som är strandskyddade via våra digitala karta. Länk till annan webbplats öppnas i nytt fönster. Öppnas i nytt fönster.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om vad som gäller på en plats.

Vad får man inte göra på strandskyddat område?

  • Uppföra nya byggnader. Det gäller även husvagnar och tält som räknas som byggnader om de står kvar på samma ställe under en längre tid.
  • Ändra byggnader eller byggnaders användning så att allmänheten inte får tillgång till ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Anlägga till exempel staket, flaggstänger eller planteringar som skapar intryck av ett privat område och håller allmänheten borta från ett område som annars hade varit tillgängligt för alla.
  • Gräva, schakta eller fälla träd för att förbereda för byggnader eller anläggningar.
  • Väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och växtarter genom att till exempel gräva, muddra, fälla träd och bygga bryggor.

Viktigt att komma ihåg är att byggnader som inte kräver bygglov, till exempel Friggebodar och Attefallshus, ändå kräver dispens från strandskyddet. Överträdelser i strandskyddsområde har ingen preskriptionstid.

Dispens från strandskyddet

Det går att ansöka om en dispens som ger tillstånd om undantag från reglerna. För att få den här typen av dispens beviljad krävs särskilda skäl. De särskilda skälen står beskrivna i miljöbalken (7 kap 18 c §). Åtgärden får inte heller strida mot strandskyddets syften.

Vill du ansöka om dispens?

Det är i de flesta fall bygg- och miljönämnden som beslutar om dispens från strandskydd i kommunen. Ett beslut om dispens som kommunen beviljar kommer att granskas av länsstyrelsen. En dispensansökan som får avslag i bygg- och miljönämnden kan överklagas till länsstyrelsen. Den sökande har tre veckor på sig att överklaga.

Här kan du läsa mer om ansökan om dispens

Åtgärd som gjorts utan strandskyddsdispens

Om en åtgärd utförts utan strandskyddsdispens kan bygg- och miljönämnden besluta om förelägganden som behövs för att strandskyddsbestämmelserna ska efterlevas. Det kan också leda till en åtalsanmälan.

Om du tror att det utförts något på strandskyddat område som kräver dispens – vänligen kontakta kommunens kontaktcenter. Ange vilken fastighet det gäller och vad som har utförts.

Om du själv redan har utfört något som kan kräva dispens bör du kontakta kommunens kontaktcenter eller miljöavdelning. Det är möjligt att ansöka om dispens i efterhand. Ansökan kommer då att prövas som om åtgärden inte redan hade utförts.

Om en åtgärd utförts utan strandskyddsdispens kan bygg- och miljönämnden besluta om förelägganden som behövs för att strandskyddsbestämmelserna ska efterlevas. Det kan också leda till en åtalsanmälan.

Standskydd

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster