Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Altaner, uteplatser och uterum

En altan med tre solstolar i trä och utsikt mot en sjö

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadshus samt komplementbostadshus. Inglasning av en uteplats under tak i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad.

Det finns ingen generell bygglovsplikt för altaner i plan- och bygglagen (PBL). Altaner kan vara lovpliktiga om de är en tillbyggnad eller om de påverkar en byggnads yttre utseende avsevärt. Att bygga en altan kan även anses vara uppförande av en ny byggnad till exempel en fristående altan och på så sätt kräva bygglov för nybyggnad. I varje enskilt fall måste det göras en bedömning av om uppförandet är att betrakta som en nybyggnad, tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende, avsevärt.

Undantag från krav på bygglov för altaner

Om en altan kräver bygglov för att den är en tillbyggnad eller en sådan ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt kan den ändå vara bygglovbefriad.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

  • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
  • altanen ska inte vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
  • altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
  • altanen ska vara en uteplats på marken
  • altanen får inte vara högre än 1,80 meter (inklusive eventuellt plank)
  • altanen ska anordnas inom 3,60 meter från bostadshuset
  • altanen ska placeras minst 4,50 meter från fastighetsgräns om grannar inte medger närmare placering
  • åtgärden är inte i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

Undantag från krav på anmälan för altaner

Även om en åtgärd inte kräver lov kan den kräva anmälan. De altaner som är bygglovsbefriade kräver inte heller någon anmälan, även om de exempelvis berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt.

Vissa altaner till en- och tvåbostadshus, som inte kräver lov enligt huvudregeln, omfattas inte heller av krav på anmälan, även om de exempelvis berör byggnadens bärande delar eller påverkar byggnadens brandskydd väsentligt.

Följande förutsättningar måste dock vara uppfyllda:

  • altanen uppförs inom 3,60 meter från ett en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och
  • inte i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Undantag från kravet på planenlighet

Åtgärder som inte kräver lov får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Altaner som är bygglovsbefriade får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Även en altan till ett en- eller tvåbostadshus, som inte kräver lov enligt huvudregeln, får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser om den anordnas inom 3,60 meter från en- och tvåbostadshuset eller ett komplementbostadshus. Detta undantag från planenlighet gäller dock inte om den anordnas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Läs mer på Boverkets hemsida:

Boverket Länk till annan webbplats.

Inglasat uterum

Inglasning av en uteplats under tak, i direkt anslutning till ett hus, kräver bygglov eftersom det räknas som en tillbyggnad. Läs mer och se exempel

Vem som avgör om bygglov behövs

Det är bygg- och miljönämnden som utifrån plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), förarbeten till lagen och vägledande rättsfall, ska göra en bedömning om bygglov krävs.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta kommunens kontaktcenter för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

Telefonnumret till kontaktcenter är 0171-525 00 och e-postadressen är kontaktcenter@habo.se

Du kan även kontakta bygglovavdelningen:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Beskriv så utförligt som möjligt vad du ska göra, skicka gärna med en skiss. Ange fastighetsbeteckning samt dina kontaktupgifter.

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan eller bygglov enligt taxa Pdf, 725.9 kB. fastställd av kommunfullmäktige.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster