Håbo kommun logo
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommun logo

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@4ae73143
Pil ner

Kontakta Håbo

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Solenergianläggningar

Vad gäller för solenergianläggningar i Håbo kommun?

Med begreppet solenergianläggningar som här används menas både solfångare (solpaneler) som värmer varmvatten, och solceller som producerar el. En solfångaranläggning för en villa är vanligtvis 8-12 m2 och en solcellsanläggning 20-40 m2.

Solenergianläggningar kan ibland få uppföras utan att det är krav på bygglov. Om det är krav på bygglov eller ej beror på solenergianläggningens storlek och utformning samt var någonstans huset är beläget. Anledningen till att bygglov krävs ibland förklaras av att åtgärden bedöms kunna ändra husets gestaltning och utformning och eventuellt även kunna påverka områdets karaktär.

För en- och tvåbostadshus som omfattas av gällande detaljplan eller områdesbestämmelser gäller följande:

  • Solceller (för el) som monteras direkt på yttertaket på en yta som är mindre än 50 procent av ytan av solsidans takfall är en bygglovsbefriad åtgärd.
  • Solfångare (för varmvatten) som ligger direkt på yttertaket och maximalt upptar en yta om 10 m2 är en bygglovsbefriad åtgärd.
  • Solenergianläggning på tak som monteras i annan vinkel än takets kräver alltid bygglov (de står upp mer än taket).
  • Solenergianläggning som monteras på fasad kräver alltid bygglov.
  • Solenergianläggning som placeras på bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod eller så kallad Attefallsbyggnad, och inte påverkar höjden eller storleken nämnvärt kräver inte bygglov.

För solenergianläggningar på industri-, butiks- och kontorsbyggnader samt övriga byggnader (till exempel flerbostadshus) görs en bedömning i det enskilda fallet om det krävs bygglov eller ej. En tumregel är att om den sammanlagda ytan med solfångare understiger 10 procent av takfallets yta så krävs inte bygglov. Gäller det solceller så är tumregeln för bygglovbefrielse att den sammanlagda ytan ska understiga 30 procent av takfallets yta.

Särskild hänsyn till kulturvärden

Det krävs alltid bygglov för montering av solenergianläggning, oavsett storlek, på byggnad som ligger inom detaljplan eller områdesbestämmelser där ett särskilt skydd för kulturmiljön finns. Var det finns gällande planer framgår av karta Fysisk planeringöppnas i nytt fönster. Områdesbestämmelser finns för Brunnsta, Häggeby och Övergran. Är du osäker för vad som gäller just din fastighet och hänsyn till kulturvärden, så kontakta kommunen.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader framgår av Håbo kommuns kulturmiljöprogram. Du hittar det enklast genom att söka på din adress via Besök och aktivitetskartanöppnas i nytt fönster.

Vad skiljer solceller och solfångare?

Solceller är relativt tunna paneler avsedda för elproduktion som monteras direkt mot yttertakets yta. Alternativt kan solceller monteras på en ställning på marken eller på en ställning med en annan vinkel än taket.

Solfångare (solpaneler) för varmvattenproduktion är ofta kraftigare byggda än solceller och betydligt högre (de bygger ofta 150-250 mm över yttertakets yta). Det finns för närvarande två olika system med olika utseende. Det ena är platta, släta paneler med inbyggda rör och det andra systemet är vacuumrör där rören ligger fritt i en ram.

Solenergianläggning på marken

För en mindre anläggning på en småhusfastighet som placeras på marken krävs i normalfallet inte bygglov. Tänk ändå på att tomten ska hållas i allmänt ordnat skick. Tänk på placeringen, så att det inte uppstår en olägenhet för omgivningen eller fara för trafik- och barnsäkerhet. Det kan behövas andra tillstånd, till exempel inom strandskydds- och fornminnesområde. En större solenergianläggning belägen på marken behöver dock bygglov.

Vad kostar bygglovet?

För solenergianläggning är avgiften för närvarande cirka 1700 kronor för en- och tvåbostadshus. För industri-, butiks- och kontorsbyggnader samt övriga byggnader är avgiften cirka 2 400 kronor.

Vilka handlingar behövs?

Använd gärna e-tjänsten då du ansöker om bygglov. I samband med din ansökan om bygglov är det följande handlingar som ska bifogas själva ansökan:

  • Skalenlig situationsplan (1:400 eller 1:500) med alla byggnader på fastigheten inritade och aktuell byggnad markerad.
  • Skalenlig fasadritning samt takplansritning (1:100) på byggnaden där solenergianläggningen ska anläggas, med anläggningen inritad.
  • Kontrollplan
  • Bild/broschyr/foto med mått på den tänkta anläggningen, och hur det är tänkt att anläggningen ska se ut när den är klar.

Kopia på skalenliga ritningar över de allra flesta hus i kommunen går att begära ut från kommunens arkiv.

Tänk på att lämna in fullständiga handlingar så underlättas handläggningen och krav på komplettering av ansökan undviks.

Energi- och klimatrådgivning och solkarta

Håbo kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning via en opartisk rådgivning som bedrivs gemensamt för 27 kommuner i stockholmsregionen. Ta gärna kontakt med energirådgivaren för tips och råd om du står i begrepp att satsa på en solenergianläggning. Ta hjälp av solkartan för att ta redan på om det lönar sig att installera solceller eller solfångare hemma hos dig. Läs mer om energi- och klimatrådgivningen och Håbo kommuns solkarta under relaterad information.

Finns det möjligheter till bidrag?

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Det är regeringen som har avsatt medel för stöd till omställning av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Länsstyrelsen handlägger och beslutar om eventuellt stöd. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida under relaterad information.  

Sidansvarig: kommun@habo.se

2017-07-12

Bygga, bo och miljö

Klicka för support
Stäng supportfönster