Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Friggebod

Du får utan bygglov bygga en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden (dom från Regeringsrätten, RÅ 1994 ref.73).

En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Medgivande från grannar

Om du vill placera din friggebod närmare fastighetsgräns än 4,50 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov hos bygg- och miljönämnden.

Det krävs alltid bygglov om du vill uppföra boden närmare gata, väg, allmän platsmark eller samfälld mark än 4,50 meter.

Vilka grannar kan lämna ett medgivande?

Det är inte alltid möjligt att placera sin friggebod närmare gränsen än 4,50 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna ett grannemedgivande. Avgörande för om det finns möjlighet att lämna ett medgivande är syftet med grannens mark. Det är alltså inte ägandeformen eller huvudmannaskapet för marken som avgör.

  • För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel en tomt, är det möjligt att lämna medgivande.
  • För allmän plats inom detaljplan, till exempel natur eller park, kan ingen lämna medgivande.
  • För allmän plats inom detaljplan som är väg eller gata kan ingen lämna medgivande.
  • För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten kan ingen lämna medgivande.
  • För väg utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten borde det vara möjligt att lämna medgivande.
  • För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande.

Om du är osäker på om du får placera en friggebod där du vill, ta kontakt med bygglovavdelningen.

Mer om vad som gäller för friggebodar går att hitta på Boverkets hemsida och Boverkets PBL Kunskapsbanken.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/Friggebod/ Länk till annan webbplats.

Användningsområde

Friggeboden kan till exempel användas som uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu och båthus. Det viktiga är att det är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus.

Får en friggebod se ut hur som helst?

Friggeboden ska ha en lämplig form och färg. I vissa fall kan kommunen kräva bygglov för att uppföra en friggebod i en värdefull miljö.

Planbestämmelser

Rätten att uppföra en friggebod begränsas inte av några planbestämmelser. Det betyder att du till exempel får uppföra en friggebod även på punktprickad mark (som normalt inte får bebyggas) och oavsett vad detaljplanen anger om hur stor area på varje tomt som får bebyggas.

Strandskydd

Om du bygger närmare hav, sjö eller vattendrag än 100 meter krävs normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken >>.

Öppnas i nytt fönster.
För mer information, kontakta bygglovavdelningen:

Vägledning vid bygglov med mer Öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster