Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Ansöka om strandskyddsdispens

Du kan få dispens från strandskyddet om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen påverkas av förändringarna. Det krävs också ett så kallat särskilt skäl. De särskilda skälen är uppräknade i miljöbalken och är samma i hela landet.

När kan strandskyddsdispens beviljas?

Strandskyddsdispens kan endast ges om något av följande särskilda skäl föreligger:

 1. Området är redan taget i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
 2. Området är väl avskilt från området närmast strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering.
 3. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.
 4. Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan göras utanför området.
 5. Området behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
 6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Vid alla dispenser måste en fri passage lämnas närmast vattnet. Tänk på att det även kan krävas bygglov eller anmälan om arbeten i vatten vid vissa åtgärder eller byggnationer - Kontakta kommunen.

Hur går det till att ansöka om dispens?

Vid ansökan om strandskyddsdispens ska du bifoga ett antal bilagor. Bilagorna ska vara fackmannamässigt utförda och bör högst vara i A3-format. En komplett ansökan innehåller följande handlingar:

 • Ansökningsblankett, komplett ifylld,
 • beskrivning av och motivering till din önskade åtgärd,
 • situationsplan med fastighetsgränser och samtliga byggnader och anläggningar inritade. Helst i skala 1:400 eller 1:500,
 • plan- och fasadritningar, helst i skala 1:100, gäller byggnader,
 • plan- och elevationsritning för brygga, helst i skala 1:100 eller 1:200,
 • gärna fotografier över området där du vill ha dispens.

Ansökan handläggs och prövas utifrån miljöhänsyn och allemansrätt. Det är bygg- och miljönämnden som fattar beslut om dispensen ska medges eller om ansökan får avslag. Bygg- och miljönämnden har sammanträden åtta gånger per år. Om ansökan medges ska länsstyrelsen granska beslutet inom tre veckor, och först därefter vinner beslutet laga kraft. Länsstyrelsen kan också besluta att överpröva kommunens beslut. Om ansökan får avslag har man rätt att överklaga. Detta måste också göras inom tre veckor. Eftersom processen innehåller många steg är det bra att vara ute i god tid för åtgärder som kräver strandskyddsdispens.

Avgift för dispensansökan

Du får betala för behandlingen av din dispensansökan. Du måste betala även om du inte får dispens.

Överklaga strandskyddsdispens

Om du har blivit nekad dispens av kommunen kan du överklaga beslutet. Det är till Länsstyrelsen i Uppsala län, via Håbo kommun, som överklagan görs. Överklagandet ska vara inlämnat inom tre veckor från det att den som sökt fått beslutet. Du kan däremot inte överklaga en dispens som beviljats någon annan, exempel-vis en granne eller liknande. Vissa ideella miljö- och friluftsorganisationer har dock utökad talerätt och har möjlighet att överklaga beslut om dispens från strandskyddet.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster