Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 426 för del av Bista 4:5, Entré Lillsjön

Planområdet är cirka 29 500 kvm och ligger i sydöstra Bålsta. Området är en del av Dragets industriområde och ligger mellan vägen Södra Bålstaleden och Lillsjön. Planområdet består av en del av fastigheten Bista 4:5.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga mark som möjliggör en utveckling av handel, småindustri och kontor. Funktionen kommer att gynna kommunens näringsliv samt ge tillgänglighet till ett större utbud av varor och tjänster i kommunen. Området ligger i anslutning till E18 vilket gör platsen attraktiv och strategisk för användningen.

Planområdet innehåller odlingsmark och naturmark med barrskog och lövskog. Planområdet är i dagsläget påverkat av den biltrafikerade vägen Södra Bålstaleden men används för rekreation i viss utsträckning.

Kommunen bedömer att detaljplanen leder till betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan.

Nulägesstatus - granskning

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 24 april och den 29 maj 2018. Ett flertal utredningar gjordes efter samrådet och under 27 november och 18 december 2020 ställdes den ut till granskning. Efter granskningen behövde planen revideras i så stor omfattning en ny granskning krävs. Bland annat har miljökonsekvensbeskrivningen uppdaterats och större hänsyn till fornlämningar som angränsar till planområdet tagits.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.

Bakgrund

En ansökan om planbesked för att utveckla verksamhetsmark i området inkom från Håbo Marknads AB den 5 mars 2013. Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag för planområdet 21 oktober 2013 och därefter påbörjades ett arbete med detaljplanen.

Planarbetet för området har pågått under ett flertal år och haft många olika intressenter involverade. Detta har gjort att flera olika användningar har behövt utredas på ytan. Det har även gjort att planarbetet har stannat av ett flertal gånger sedan planuppdraget. Planens utformning och användning har under det senaste året prövat markens lämplighet för verksamhetsmark samt för en utveckling av rekreativa ytor på platsen.

Upplysningar lämnas av handläggare Andreas Lagerström.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster