Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 441 för del av Eneby 1:416 m.fl, Bålsta C etapp 6, Bålsta centrum

Planområdets avgränsning

Planområdets fokus är Bålsta centrum. Området är cirka 41 500 kvm stort och inkluderar mark ägd av kommunen, centrumägaren samt brf Novilla.

Beslutsdatum för planuppdrag 25 maj 2015.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utveckla köpcentret Bålsta centrum med mer yta för lokaler, samt att pröva möjligheten att förtäta med bostäder, kontor och parkeringshus. Det centrala läge mitt i Bålsta, mellan resecentrum och Gröna dalen, ska fungera bättre som mötesplats för såväl invånare som besökare.

Förslaget till detaljplanen går i linje med kommunens översiktsplan. För att få en övergripande bild av förutsättningarna för området i stort, har detaljplanen föregåtts av ett planprogram och ett idé- och gestaltningsprogram. I programmen presenteras de olika mål Håbo kommun har med omvandlingen av Bålsta centrum. Dessa är bland annat att:

  • Bygga fler bostäder och komplettera det befintliga utbudet med nya boendemiljöer.
  • Ersätta centrumbyggnadens många baksidor med framsidor.
  • Förstärka grönstrukturen med fler parker och grönytor av hög kvalité.
  • Skapa ett tydligt och attraktivt stråk från Bålsta centrum till Aronsborgsviken, genom Gröna dalen.

Sammantaget beräknas detaljplanen ge möjlighet för 5 000 m² utökad handel, 240 nya bostäder i olika upplåtelseformer och cirka 600 parkeringsplatser.

Nulägesstatus - bearbetning efter samrådet

Förslag till detaljplan var utställt på samråd mellan den 8 mars och den 15 april 2019. Under samrådet inkom 30 yttranden från myndigheter och privatpersoner. Av de senare berörde en majoritet höjd och form på bebyggelsen. Synpunkterna kommer att leda till visa förändringar av förslaget.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med samråd markerat

 

Upplysningar lämnas av handläggare Ella Kindervall.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster