Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 440 för Väppeby 7:265, norra Draget

Karta över detaljplaneområdet.

På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har planerings- och utvecklingsavdelningen upprättat ett förslag till detaljplan för 7:265, samt del av Amerika 1:1 och del av Väppeby 7:1.

Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Bålsta centrum och omfattar en yta om ca 3 hektar. Förslag till detaljplan omfattar en del av före detta grustäkt. Marken är i dagsläget obebyggd

Beslutsdatum för planuppdrag: 2018-06-11

Sammanfattning – syfte

Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av Dragets industriområde. Inom tidigare icke planlagd mark möjliggörs för småindustri, kontor, och handel. På grund av rådande markförhållanden och möjliggörande av verksamhetsmark ska planen bland annat säkerställa en god dagvattenhantering.

Nulägesstatus - granskning

Förslaget ställs nu ut för granskning från 22 april 2024 till 24 maj 2024. Har du åsikter, tankar, idéer om förslaget? Välkommen att lämna in dem via e-post eller på papper senast den 24 maj.

Handlingarna finns tillgängliga på denna sida. Handlingarna finns även uppsatt i pappersform på Håbo bibliotek.

Så här lämnar du synpunkter

E-post:
plan@habo.se
Skriv KS 2018/240 i ämnesraden.

Brev:
Håbo kommun
Planerings och utvecklingsavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
KS 2018/240
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Process planförfarande

Bakgrund

Skanska ansökte om planbesked för aktuell fastighet redan 2009. På grund av angränsande täktslänt och att täkttillstånd vid det tillfället fanns ansåg kommunen att planläggning ej var lämpligt.

Ansökan om planbesked inkom på nytt 2017 i samband med täckttillståndets avslut. Kommunen gav då positivt planbesked med efterföljande planuppdrag. I planförslag till samråd så utvidgades planområdet till att omfatta en större del av intilliggande fastigheter, Väppeby 7:1 och Amerika 1:1 i norr. Vid årsskiftet 2018/2019 togs planen ut på samråd med detta mer omfattande planområde.

Efter samråd reducerades planområdet till att inte längre omfatta verksamhetsmark inom fastigheter Väppeby 7:1 och Amerika 1:1. Aktuell del av Väppeby 7:52 har under planprocessens gång avstyckats och bytt ägare. Aktuell mark går nu under fastighetsförteckning Väppeby 7:265 varvid även detaljplanen bytt namn.

Upplysningar lämnas av handläggare Andreas Lagerström och Mattias Hamilton.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster