Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 439 för Katrinedal 3:70, Lövbacken

Katrinedal

Planområdet, som är cirka 16.000 kvm stort, ligger i norra delen av Övergran. Fastigheten består idag av åkermark, och är i privat ägo.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga del av Katrinedal 3:70 för cirka nio småhus och för cirka tre småhus inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Denna del av Övergran 6:6 består av åker/sly men som tidigare varit utarrenderad för bland annat agility.

Stora delar av Övergran ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och många hus i området är utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram. I Håbo kommuns översiktsplan, från 2006, anges att målet för Övergran är att kulturmiljövärdena ska bevaras och att de värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse. Inom området förekommer bebyggelse av mycket olika ålder och utförande, denna bebyggelse skapar bilden av kyrkbyn som trots blandningen av olika byggnadsstilar ändå upplevs som en helhet. Nya byggnader inom planområdet ska uppföras med träpanel och gärna i röd kulör för att passa in i omgivningen. Nya byggnader ska anpassas i storlek och placering till befintliga byggnader och varför planbestämmelser är inlagda för att styra detta.

Planområdet är beläget i Övergran kyrkby, längs Katrinedalsvägen, cirka 8 km norr om Bålsta centrum. Planområdet omfattar del av fastigheten Katrinedal 3:70 samt en mindre del av den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Planområdet är uppdelat i två delområden, nio fastigheter avses bildas på del av Katrinedal 3:70 i öster och tre fastigheter avses bildas inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Fastigheten Katrinedal 3:70 är i privat ägo och fastigheten Övergran 6:6 ägs av Håbo kommun.

Kommunen bedömer att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan

Nulägesstatus - bearbetning efter granskning

Under perioden 2021-09-07 och den 2021-09-28 var förslaget till ny detaljplan utställt för granskning. Det inkom 10 yttranden under granskningen. Synpunkterna i yttrandena kommer nu att sammanställas och behandlas i ett så kallat granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet kommer att finnas tillgängligt när det justerade förslaget går upp för antagande i kommunfullmäktige.

Plansamråd

 

Upplysningar lämnas av handläggare Andreas Lagerström.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster