Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 439 för Katrinedal 3:70, Lövbacken

Katrinedal

Planområdet, som är cirka 16.000 kvm stort, ligger i norra delen av Övergran. Fastigheten består idag av åkermark, och är i privat ägo.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga del av Katrinedal 3:70 för cirka nio småhus och för cirka tre småhus inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Denna del av Övergran 6:6 består av åker/sly men som tidigare varit utarrenderad för bland annat agility.

Stora delar av Övergran ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och många hus i området är utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram. I Håbo kommuns översiktsplan, från 2006, anges att målet för Övergran är att kulturmiljövärdena ska bevaras och att de värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse. Inom området förekommer bebyggelse av mycket olika ålder och utförande, denna bebyggelse skapar bilden av kyrkbyn som trots blandningen av olika byggnadsstilar ändå upplevs som en helhet. Nya byggnader inom planområdet ska uppföras med träpanel och gärna i röd kulör för att passa in i omgivningen. Nya byggnader ska anpassas i storlek och placering till befintliga byggnader och varför planbestämmelser är inlagda för att styra detta.

Planområdet är beläget i Övergran kyrkby, längs Katrinedalsvägen, cirka 8 km norr om Bålsta centrum. Planområdet omfattar del av fastigheten Katrinedal 3:70 samt en mindre del av den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Planområdet är uppdelat i två delområden, nio fastigheter avses bildas på del av Katrinedal 3:70 i öster och tre fastigheter avses bildas inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Fastigheten Katrinedal 3:70 är i privat ägo och fastigheten Övergran 6:6 ägs av Håbo kommun.

Kommunen bedömer att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan

Nulägesstatus - granskning

Ett förslag till ny detaljplan ställs nu ut för granskning. Granskningen pågår mellan den 2021-09-07 och den 2021-09-28. Under granskningen finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan. Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt i pappersform på Håbo bibliotek.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv KS diarienummer 2018/748 i ämnesraden). Synpunkterna ska lämnas senast den 28 september 2021. För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dessa om underrättelsen.

Efter granskningen besvaras inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. Om det därefter endast krävs mindre ändringar, kan förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. Vid behov av större förändringar krävs en ny granskning. Mellan antagande och att detaljplanen vinner laga kraft löper tre veckors prövotid, då detaljplanen kan överklagas. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Plansamråd

 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att hantera synpunkter. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är kommunstyrelsen i Håbo kommun.

Upplysningar lämnas av Andreas Lagerström, Planarkitekt vid kommunens plan- och exploateringsavdelning.

Sidansvarig: Anton Karlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster