Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Detaljplan 439 för Katrinedal 3:70, Lövbacken

Katrinedal

Planområdet, som är cirka 16.000 kvm stort, ligger i norra delen av Övergran. Fastigheten består idag av åkermark, och är i privat ägo.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att planlägga del av Katrinedal 3:70 för cirka nio småhus och för cirka tre småhus inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Denna del av Övergran 6:6 består av åker/sly men som tidigare varit utarrenderad för bland annat agility.

Stora delar av Övergran ligger inom riksintresset för kulturmiljövården och många hus i området är utpekade i Håbo kommuns kulturmiljöprogram. I Håbo kommuns översiktsplan, från 2006, anges att målet för Övergran är att kulturmiljövärdena ska bevaras och att de värdefulla gårds- och bymiljöerna ska skyddas mot störande bebyggelse. Inom området förekommer bebyggelse av mycket olika ålder och utförande, denna bebyggelse skapar bilden av kyrkbyn som trots blandningen av olika byggnadsstilar ändå upplevs som en helhet. Nya byggnader inom planområdet ska uppföras med träpanel och gärna i röd kulör för att passa in i omgivningen. Nya byggnader ska anpassas i storlek och placering till befintliga byggnader och varför planbestämmelser är inlagda för att styra detta.

Planområdet är beläget i Övergran kyrkby, längs Katrinedalsvägen, cirka 8 km norr om Bålsta centrum. Planområdet omfattar del av fastigheten Katrinedal 3:70 samt en mindre del av den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Planområdet är uppdelat i två delområden, nio fastigheter avses bildas på del av Katrinedal 3:70 i öster och tre fastigheter avses bildas inom den kommunala fastigheten Övergran 6:6. Fastigheten Katrinedal 3:70 är i privat ägo och fastigheten Övergran 6:6 ägs av Håbo kommun.

Kommunen bedömer att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan

Nulägesstatus

Förslaget till ny detaljplan ställs nu ut på samråd, från den 2 september 2019.

Under samrådet finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan.

Plansamråd

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv KS 2018/748) i ämnesraden). Synpunkterna ska lämnas senast den 30 september 2019. För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dessa om underrättelsen.

Efter samrådet sammanställs och besvaras inkomna synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse. Planförslaget bearbetas utifrån synpunkterna och ställs ut för granskning. Även under granskningen finns möjlighet att komma in med synpunkter. Om det endast krävs mindre ändringar efter granskningen, kan förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas. Vid antagande av planen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga planen under prövotiden. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Upplysningar lämnas av Johan Hagland, plan- och exploateringschef vid kommunens plan- och exploateringsavdelning. Detaljplanen tas fram av en extern konsult.

Sidansvarig: Anton Karlsson

2019-09-11

Klicka för support
Stäng supportfönster