Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 414 för Håbo allmänning 1:5 m.fl, Kalmarsand

Flygfoto med avgränsning av planområdet

På uppdrag av kommunstyrelsen upprättar Planeringsavdelningen ett förslag till detaljplan för Kalmarsand, Håbo allmänning 1:5 m.fl. Förslaget var ute för granskning under våren 2020. Under hösten 2021 har kommunstyrelsen beslutat om en förändrad inriktning för detaljplanen, och planen bearbetas nu inför en ny granskning.

Beslutsdatum för ursprungligt planuppdrag: 2011-04-06.
Beslutsdatum för nytt och uppdaterat uppdrag 2015-11-23.

Syfte

Planen syftar till att stärka kopplingen mellan centrala Bålsta och Kalmarsand, genom förtätning av området mellan Fånäs och Kalmarsand, och genom att gångvägar anläggs genom naturområdet.

Kortfattat och i stora drag innebär förslaget till ny detaljplan:

  • Stockholmsvägen dras om, från Kalmarrondellen och i en första etapp ner vid början av Kalmarsandsbadet.
  • Silon rivs och ersätts med flerbostadshus i varierande höjder som högst lika högt som dagens silo. Inom området ska även en strandpromenad, småbåtshamn och potentiellt en restaurang anläggas.
  • I ”grusgropen” möjliggörs för byggnation av flerbostadshus med möjlighet till verksamheter och kommersiell och offentlig service
  • Mellan den nya vägdragningen och järnvägen möjliggörs för verksamheter, så som mindre verkstad, lager och tillverkning.
  • I norra delen av planen möjliggörs för ett mindre antal bostäder.

Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram Länk till annan webbplats. som antogs 18 oktober 2010.

Nulägesstatus – bearbetning efter beslut om ny inriktning

Under våren 2020 var förslaget till ny detaljplan utställd för granskning. Det kom in 21 yttranden under granskningen.

Efter granskning har det förts en politisk diskussion om behov av förändringar. Diskussionen mynnade ut i ett inriktningsbeslut i Kommunstyrelsen (2021-10-25) om ny inriktning för detaljplanen. Inriktningen innebar att bostadsbebyggelsen i norr omvandlas från flerbostadshus till småhus och att föreslagen bebyggelse vid Silon omarbetas och får ett större avstånd till befintlig villabebyggelse.

Efter vidare diskussioner togs i kommunstyrelsen 2023-06-15 beslut om att upphäva tidigare inriktningsbeslut och att inom ramen för detaljplanearbetet ta fram ett förslag som kan finansiera kommunens exploateringskostnader vid genomförande.

Detaljplanen arbetas nu om efter kommunstyrelsens beslut och ny granskning beräknas ske under 2024.

Processen för hur en detaljplan tas fram med plansamråd inringat

Bakgrund

Den gamla grustäkten har funnits med länge i Håbo kommuns planeringsarbete. Redan i slutet av 80-talet arbetades en detaljplan för bostäder fram. Även om området inte byggts ut, så har kommunen inte ändrat uppfattning om områdets lämplighet för bostadsbebyggelse. Planerna har dock ändrat skepnad, först 2004 genom en mindre planändring och sedan 2010, genom framtagande av ett planprogram för ett större område (samma avgränsning som för denna detaljplan). Lantmännens silo hade nu spelat ut sin roll och det fanns möjlighet att skapa ett bostadsområde i ett större sammanhang, med både grustäkt och silotomt. Samtidigt ställdes krav på en omdaning av Stockholmsvägen. Trafiken genom Fånäs var aldrig tänkt att bli så omfattande och med ytterligare bostäder söder om villaområdet krävdes förändring.

Planprogrammet föreslog därför en ny dragning för Stockholmsvägen, längs med Mälarbanan, ned mot Kalmarsandsbadet. På så sätt skapas förutsättningar för en lugnare kvartersgata genom Fånäs och en större matargata som kan försörja Kalmarsand och klara av genomfartstrafik till och från Upplands-Bro.

Sen tidigare är markägarna Fastighet AB Kalmarsand (FABK) och Kalmarsand Projekt AB (KPAB) involverade i den södra delen av planområdet. Förutom kommunen är även Skanska markägare inom planområdet (norra delen).

Upplysningar lämnas av handläggare Mattias Hamilton.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster