Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 457 för del av Brunnsta 3:41, Murarvägen

Del av Brunnsta 3:41, Murarvägen

Preliminärt planområde är markerat med streckad linje.

Fastighetsägaren för del av Brunnsta 3:41 önskar möjliggöra för bostäder i form av enfamiljshus.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2020-02-10

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av enfamiljshus inom mark som idag är naturmark.

Planområdet ligger i norra Krägga, cirka en mil från Bålsta centrum. Planområdets areal är ca 4 500 m². Planområdet angränsar i norr och söder till befintliga bostadsfastigheter. I väster och öster gränsar planområdet till gatumark, Murarvägen respektive Segerstavägen.

Ev. ytterligare beskrivning av planområdet/planförslaget. Inriktning, speciella förutsättningar att ta hänsyn till etc.

Nulägesstatus

Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett startskede.

Plansamråd

Bakgrund

Fastighetsägaren inkom 2019-11-26 med ansökan om planbesked. Ansökan avsåg ny detaljplan för att tillskapa 2 nya bostadsfastigheter inom ett område som idag är planlagt som allmänplats natur.

Kommunstyrelsen lämnade positivt planbesked 2020-02-10. Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2020-04-10 (§ 48).

Upplysningar lämnas av handläggare Klas Klasson.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster