Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 453 för Segersta 1:81, Ekolskrog

Fastighetsägaren Kilenkrysset önskar omvandla naturmarken mellan E18s körfält i Ekolskrog till ett logistik- och verksamhetsområde.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2019-11-25.

Sammanfattning - syfte

Planområdet, om cirka 25 hektar, ligger i ett strategiskt läge i Håbo kommun mellan E18s båda vägbanor i höjd med Ekolskrog, öster om Jättorpsvägen inom fastigheten Segersta 1:81. Planläggningen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde om cirka 17 hektar, primärt för logistik och lättare industri. Planen innehåller även naturmark med plats för dagvattenhantering i form av öppna diken och dammar för fördröjning av dagvatten.

Nulägesanalys - granskning

Reviderat förslag till detaljplan är utställt på granskning från 2024-03-21 till 2024-04-24. Under granskningstiden finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas därför lämpligast per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv gärna KS 2019/338 i ämnesraden). Synpunkterna ska lämnas senast den 24 april. För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dessa om underrättelsen.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.

Bakgrund

Fastighetsägaren Preem visade intresse för att utveckla området 2017 och ansökte då om planbesked. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnade ett positivt planbesked under samma år. Den 25 november 2019 gav kommunstyrelsen dess förvaltning i uppdrag att ta fram en detaljplan. Kilenkrysset är huvudaktör för detaljplanen.

Upplysningar lämnas av handläggare Douglas Carlson.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster