Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 417 för Bålsta C etapp 1, Bålsta torg

Illustrationsbild

Syftet med detaljplanen för Bålsta torg är att ge möjlighet till en levande, tät och blandad småstad där bostäder, butiker, serveringar och kontor, trafikområden och offentliga miljöer samt parkering (för både bil och cykel) samsas.

Planområdet är cirka 46 000 kvm och ligger i samt omfattar delar av Bålsta centrum. Området ligger huvudsakligen mellan Stockholmsvägen och Mälarbanan, med begränsning i dagens busstorg i norr, och Brittsätersvägen i söder. Den asfalterade pendlarparkeringen norr om järnvägen (och stationen) ingår också i planområdet.

Syfte och huvuddrag

Detaljplanen för Bålsta torg, utgör den första etappen för Bålsta centrum. Med etappen önskar Håbo kommun skapa förutsättningar för en utveckling av Bålsta med ett attraktivt och levande centrum. Planens syfte är att ge möjlighet för en levande, tät och blandad småstad. Där bostäder (av varierande upplåtelseform), butiker, serveringar och kontor, trafikområden och offentliga miljöer samt parkering (för både bil och cykel) samsas. Trots läget invid huvudgata och järnväg står människan i fokus, inte trafiken. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid.

De skilda kvarteren ska variera i form, höjd och typ. Från höghuset vid stationen, via flerbostadshus i upp till fem våningar, till stadsradhus i två till tre våningar. Därutöver ska det även finnas variation inom kvarteren. En variation av material och färg i fasaderna samt förskjutningar både i höjd och emot gata. Det ska enkelt gå att identifiera byggnaderna från varandra och på så sätt ge en läsbarhet, karaktär och bra orienteringsmöjligheter. Det ska vara enkelt att beskriva ett specifikt hus och specifik trappuppgång; ”där bor jag”.

Förutom byggnaderna är de allmänna ytorna viktiga. Torget, Bålsta torg är tätortens entrépunkt från järnvägen, och ska verka som central mötesplats och del i att länka samman åsen, Gröna dalen och Mälaren. Stockholmsvägen ges en ny gestaltning i form av breda trottoarer med möjlighet till uteservering med mera. Som del i den levande miljön eftersträvas lokaler i bottenplan mot både torget och Stockholmsvägen.

Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av omkring 500 till 700 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer.

Nulägestatus – bearbetning efter granskning

Detaljplanen var ute för samråd vid årsskiftet 2015/2016. Under samrådet inkom 36 yttranden. Dessa finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Efter samrådet arbetades förslaget om utifrån inkomna synpunkter och nya förutsättningar. Det nya förslaget ställdes ut för granskning under maj-juni 2019. Under granskningen inkom 22 yttranden. Dessa finns sammanfattade och kommenterade i granskningsutlåtandet.

Efter granskningen arbetades förslaget återigen om. Under revideringsarbetet gjordes vissa justeringar i detaljplanens bestämmelser, då flera bestämmelser ändrades, lades till eller togs bort, i syfte att förtydliga
detaljplanen. Med hänsyn till dessa ändringar ställdes detaljplanen ut för ny granskning. Den nya granskningen pågick under januari - februari 2020, då myndigheter, sakägare och andra berörda återigen gavs möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Därefter togs förslag till antagandehandlingar fram, men ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen för vidare utredning och översyn av tecknade (markanvisnings)avtal. Förvaltningen arbetar därför med att se över och utreda förslaget vidare.

Planprocess

Bakgrund

Planprogram

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-10 § 36 att ett detaljplaneprogram för Bålsta centrum ska tas fram. Programområdet omfattar ca 30 hektar och innefattar bland annat centrumbyggnaden, stationsområdet och ett centralt avsnitt av Stockholmsvägen. Programmet syftar till att möjliggöra en sammanhållen och strategisk utveckling av Bålsta Centrum och dess omgivningar. 2012-11-26 beslutade Kommunstyrelsen att godkänna framtaget detaljplaneprogram för Bålsta centrum.

Idé- och gestaltningsprogram

För att förtydliga intentionerna i detaljplaneprogramet 2014-05-19 godkände Kommunstyrelsen ett Idé- och gestaltningsprogram för hela planområdet. Syfte med idé- och gestaltningsprogrammet var att ingå i kommande detaljplaner och utgör bilaga till de exploateringsavtalen som ska tecknas mellan kommunen och respektive byggherre. För att underlätta kommande detaljplanering indelades programområde i 9 etapper varav Resecentrum och stationsområde utgör etapp 1.

Beslut om planuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2012-11-12 § 154 att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Resecentrum och stationsområdet, i Bålsta tätort. Som underlag för kommande planarbete ska Idé- och gestaltningsprogrammet användas.

Syfte, huvuddrag och areal

Syfte med detaljplanen är att skapa planeringsförutsättningar för en ny bebyggelse i centrala Bålsta enligt detaljplaneprogram och idé- och gestaltningsprogrammet. Detaljplan i princip medger utformning av kvartersmark avsedd för bostadsändamål, centrum - och trafikändamål (bussterminal, parkering) samt allmän mark avsedd för ett nytt torg, gator och natur. Sammantaget bedöms planen ge möjlighet för uppförande av drygt 740 lägenheter och i olika upplåtelseformer. Den täta strukturen med blandande funktioner skapar förutsättning för en levande och trygg stadsdel såväl dag- som kvällstid. Planområdets areal är ca 6,2 hektar.

Översiktliga planer

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort. Förtätning av centrala Bålsta med nya bostäder stämmer överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort.

Planprocess

Detaljplan avses ske med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplan utifrån gällande lagstiftning i samband med detaljplaneprogram. Länsstyrelsen har granskat planprogrammet och i likhet med kommunen funnit att programmets genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan fast buller, miljökvalitetsnormer för vatten samt hälsa och säkerhet är frågor som måste tas hänsyn till. Konsekvenser redovisas i planbeskrivning.

Mer information om utvecklingen av Bålsta centrum kan du läsa här Öppnas i nytt fönster. (öppnas i nytt fönster).

Upplysningar lämnas av handläggare Andreas Lagerström.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster