Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 405 för del av Kumla 2:15 m.fl, Hjalmars väg

Flygfoto med avgränsning av planområdet

Håbo kommun undersöker möjligheter till utökad bostadsbebyggelse.

Beslutsdatum för planuppdrag: 2008-01-15.

Syfte

Syftet med detaljplanearbetet är att undersöka möjlighet till nya bostäder längs Hjalmars väg samt Karolinas väg. Förtätningen är tänkt i form av friliggande enbostadshus, i stil med befintlig bebyggelse.

Planen syftar även till att ändra huvudmannaskapet för allmän plats, från kommunalt till enskilt (vägförening). Motivet är att området är det enda området med kommunalt huvudmannaskap utanför Bålsta och Skokloster. I intilliggande områden sköter vägföreningar gatorna.

Planområdet är cirka 6 hektar och ligger i Kivinge längs med Hjälstaleden. Planområdet gränsar till skogsmark i väster, odlingsmark i öster samt villabebyggelse i söder. Kommunen bedömer att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan, och en miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Detaljplanen anses ligga i linje med kommunens översiktsplan.

Nulägesstatus – bearbetning efter granskning

Ett förslag till ny detaljplan har ställts ut för granskning. Granskningen pågick mellan den 24 maj och den 24 juni 2021. Under granskningen inkom 15 yttranden. Förslaget bearbetas inför antagande.

Processpil som visar detaljplaneprocessen, med granskning markerat.

 

Upplysningar lämnas av handläggare Andreas Lagerström.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster