Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 442 för del av Lundby 2:1 m.fl, Logistik Bålsta kvarter 2

Logistik Bålsta kvarter 2

Skiss på hur området skulle kunna utvecklas. Rödmarkerat område är redan markanvisat enligt beslut i kommunstyrelsen. Resten är ett förslag på hur tomter och byggnader kan placeras samt hur vägnätet kan kompletteras. Struktur och placering kommer att utredas under detaljplanearbetet.

Fastighetsägaren Håbo kommun önskar utveckla verksamhetsområdet i Björnbro / Logistik Bålsta i enlighet med Planprogammet. Markanvisningsavtal upprättades med Christer Nöjd AB och Nrep AB för delar av området. 

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar väster om Bålsta tätort, i anslutning till Västerskog verksamhetsområde. Planområdet är ca 28 ha stort, varav kvartersmark utgör ca 24 ha. Fullt utbyggt tillskapar planförslaget ca 110 000 kvm Byggnadsarea. 

Nulägesstatus - detaljplanen är överklagad

Efter kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen 11 december 2023 löpte prövotiden i tre veckor efter anslag den 20 december 2023. Under prövotiden inkom fem överklaganden. Kommunen har skickat överklagande och handlingarna i detaljplaneärendet till mark och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen är första prövningsinstans.

Plansamråd

Bakgrund

Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

2016 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 2. Då andra planer i området tidigare har prioriterats kommer detta planarbete att intensifieras under 2022.

Upplysningar lämnas av handläggare Douglas Carlson.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster