Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 442 för del av Lundby 2:1 m.fl, Logistik Bålsta kvarter 2

Logistik Bålsta kvarter 2

Skiss på hur området skulle kunna utvecklas. Rödmarkerat område är redan markanvisat enligt beslut i kommunstyrelsen. Resten är ett förslag på hur tomter och byggnader kan placeras samt hur vägnätet kan kompletteras. Struktur och placering kommer att utredas under detaljplanearbetet.

Fastighetsägaren Håbo kommun önskar utveckla verksamhetsområdet i Björnbro / Logistik Bålsta i enlighet med Planprogammet. Markanvisningsavtal upprättades med Christer Nöjd AB och Nrep AB för delar av området. 

Beslutsdatum för planuppdrag: 2016-11-21.

Sammanfattning - syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av lager- och logistikanläggningar väster om Bålsta tätort, i anslutning till Västerskog verksamhetsområde. Planområdet är ca 28 ha stort, varav kvartersmark utgör ca 24 ha. Fullt utbyggt tillskapar planförslaget ca 110 000 kvm Byggnadsarea. 

Nulägesstatus - granskning

Ett förslag till ny detaljplan ställs nu ut för granskning. Granskningen pågår mellan den 20 juni och den 14 augusti 2023. Under granskningen finns det möjlighet att tycka till om förslaget till detaljplan. Handlingarna finns tillgängliga här på kommunens hemsida samt i pappersform på Håbo bibliotek.

För att synpunkterna ska kunna hanteras rätt ska de vara skriftliga. Synpunkter lämnas per brev till Håbo kommun, kommunstyrelsens kontor, Planeringsavdelningen, 746 80 BÅLSTA, eller via e-post till plan@habo.se (Skriv KS diarienummer 2020/289 i ämnesraden). Synpunkterna ska lämnas senast den 14 augusti 2023. För att ha möjlighet att överklaga ett framtida antagande av detaljplanen behöver synpunkten kunna kopplas till en sakägare. Lämna därför fullständigt namn, adress, och om du är fastighetsägare, även fastighetsbeteckning på berörd fastighet.

Om du som fastighetsägare hyr ut hela eller delar av fastigheten förutsätter kommunen att du informerar dessa om underrättelsen.

Efter granskningen besvaras inkomna synpunkter i ett så kallat granskningsutlåtande. Om det därefter endast krävs mindre ändringar, kan förslaget till detaljplan antas av kommunfullmäktige. Vid behov av större förändringar krävs en ny granskning. Mellan antagande och att detaljplanen vinner laga kraft löper tre veckors prövotid, då detaljplanen kan överklagas. Efter antagande av detaljplanen meddelas sakägare, vars synpunkter inte tillgodosetts, för att då ha möjlighet att överklaga. Den som inte lämnat skriftligt yttrande senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga beslutet om detaljplan.

Plansamråd

Bakgrund

Översiktsplaner för Håbo kommun från 1996 fram till och med den pågående Översiktsplanen har alla pekat ut området som lämpligt för verksamhetsområde. Tidigare översiktsplan och fördjupad översiktsplan har legat till grund för planprogrammet som togs fram av Håbo kommun år 2013 och därefter för beslut kring detaljplaner. Även utställningsförslaget till ny översiktsplan pekar ut området för lokalisering av verksamhetsmark.

2016 gavs förvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Logistik Bålsta kvarter 2. Då andra planer i området tidigare har prioriterats kommer detta planarbete att intensifieras under 2022.

Upplysningar lämnas av handläggare Douglas Carlson.

Sidansvarig: Douglas

Klicka för support
Stäng supportfönster