Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 388 för del av Broby 1:1, Viby äng etapp I + K

Håbo kommun vill undersöka förutsättningarna för ytterligare bostadsbebyggelse i Viby Äng.

Beslutsdatum för planuppdrag 29 november 2004.

Sammanfattning - syfte

Ett detaljplaneprogram godkänt från 2004 pekade ut ett antal bostadsområden utanför Bålsta centrum norr om området Torresta. Syftet var att titta på ett flertal områden som skulle kunna bebyggas med bostäder och mindre verksamheter. Huvudsakligen är förtätningen inriktad mot enbostadshus. I dagsläget har fyra (E, F, G och H) av dessa områden blivit utbyggda. Planprogrammet pekar ut sammanlagt tio bostadsområden där inslag av service finns. Syftet med denna detaljplan är att utveckla områdena I och K för bostäder.

Nulägesstatus – planuppdrag

En uppstart av projektet för detaljplanen har gjorts. Nästa steg i processen är att ta fram samrådshandlingar och gå ut för samråd.

Processen för detaljplaner med planuppdrag inringat

Bakgrund

En behovsbedömning har gjorts av kommunen för detaljplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2013 att ett genomförande av detaljplanen inte skulle medföra en betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalken 6 kap 11 §.

Upplysningar lämnas av handläggare Andreas Lagerström.

Sidansvarig: Martin Wicksell

Klicka för support
Stäng supportfönster