Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplan 388 för del av Broby 1:1, Viby äng etapp I + K

Håbo kommun vill undersöka förutsättningarna för ytterligare bostadsbebyggelse i Viby Äng.

Beslutsdatum för planuppdrag 29 november 2004.

Sammanfattning - syfte

Planens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse i Viby Äng inom kommunens fastighet Broby 1:1 enligt gällande detaljplaneprogram. Bebyggelsen kommer att bestå ut av friliggande enfamiljshus. Tomter inom planområdet kommer att säljas en och en till enskilda personer inom kommunen i syfte att möjliggöra för självbyggeri.

Bakgrund

Planeringsavdelningen har, på uppdrag av Kommunstyrelsen, upprättat ett förslag till detaljplan för Viby Äng etapp I + K. Ett detaljplaneprogram godkänt från 2004 pekade ut ett antal bostadsområden utanför Bålsta centrum norr om området Torresta. Syftet var att titta på ett flertal områden som skulle kunna bebyggas med bostäder och mindre verksamheter. Huvudsakligen är förtätningen inriktad mot enbostadshus. I dagsläget har fyra (E, F, G och H) av dessa områden blivit utbyggda. Planprogrammet pekar ut sammanlagt tio bostadsområden samt områden med service. Den aktuella detaljplanen behandlar område I och K.

En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts av kommunen för detaljplanen och den bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Nulägesstatus – bearbetning efter samråd

Detaljplanen har varit ute på samråd mellan 2024-02-19 till 2024-03-11. Handlingar bearbetas nu efter de yttranden som inkom under samrådstiden. Efter handlingarnas färdigställande kommer detaljplanen att presenteras för kommunstyrelsen och sedan ställas ut för granskning.

Processen för detaljplaner med planuppdrag inringat

 

Upplysningar lämnas av handläggare Andreas Lagerström.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster