Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Detaljplaneprogram för Björnbro verksamhetsområde/ Logistik Bålsta

Detaljplaneprogrammet godkändes av Kommunstyrelsen den 8 april 2013. Detaljplaneprogrammet ska ligga som utgångspunkt för kommande detaljplaneläggning inom programområdet.

Programområdet ligger i anslutning till nordvästra Bålsta och överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort från 2010. Detaljplaneprogrammet syftar till att pröva möjligheten att utveckla området för verksamheter inom logistik, industri, hantverk och lager. Det ska ligga till grund för kommande detaljplaner.

Området har en areal om cirka 200 hektar. Marken är till största delen kommunägd. Större delen av området består av skog och i övrigt av åker. Inom området finns ett mindre antal enskilda bostadsfastigheter.

Diagonalt genom området löper Mälarbanan. Området är tänkt att kunna anslutas med järnväg till det befintliga industrispåret i områdets östra gräns. En ny väg i förlängningen av Björnängsvägen föreslås som en första etapp av en tänkt framtida ringled ner mot Viby Äng/Kalmarleden.

Samråd om programmets miljökonsekvenser (behovsbedömning) ingår i detta programsamråd.

Programsamråd

Samråd för detaljplaneprogrammet pågick mellan den 18 februari 2013 och 18 mars 2013. Ett samrådsmöte ägde rum den 6 mars i kommunhuset. De synpunkter som kom in under samrådstiden har besvarats i en samrådsredogörelse, för att ta del av denna vänligen kontakta plan- och exploateringsavdelningen.

Upplysningar lämnas av plan- och exploateringsavdelningen.


Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster