Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Lägesrapport från utvecklingen av Gröna dalen

Det förberedande arbetet för att utveckla Gröna dalen till en mångfunktionell stadspark fortsätter. Närmast ska arbetet med att ta fram systemhandlingar för dagvattensystemet upphandlas. Detaljplanen för Skogsparken är tänkt att gå ut på samråd i början av 2020, medan planen för Aktivitetsparken går ut på granskning. Här berättar några av de som jobbar med Gröna dalen om vad de gör just nu eller vad som blir nästa steg.

Många verksamheter och medarbetare inom Håbo kommun är involverade i att utveckla Gröna dalen. Vi har ställt en fråga till några av dem:

Vad gör du just nu, eller lite längre fram, i arbetet med Gröna dalen?

Patrik Rönnqvist, planarkitekt, plan- och exploateringsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning:

Just nu är jag framför allt involverad i att upprätta systemhandlingar för dagvattensystemet. Handlingarna ska visa var dagvattensystemet ska placeras, hur det ska utformas och hur djupa de olika delarna ska bli. Tillsammans med upphandlingsavdelningen förbereder jag upphandlingen av de konsulter som ska ta fram systemhandlingarna åt oss. Handlingarna för dagvattensystemet förväntas vara klara efter sommaren 2020. Då har kommunen en bättre bild av hur ytorna i parken kan utformas och möbleras med aktiviteter och parkområden. Vi har också möjlighet att fortsätta arbetet med att realisera dagvattensystemet.

Jag arbetar även med detaljplanerna för de delar av det framtida Gröna dalen som kallas Skogsparken och Aktivitetsparken. Just nu inväntar vi en dagvattenutredning för området. Om ingenting oförutsett dyker upp kommer Skogsparken ut för samråd och Aktivitetsparken för granskning i början av 2020.

Oksana Korobka, VA-ingenjör, VA-avdelningen, tekniska förvaltningen:

Jag är med som dagvattenspecialist och bidrar med kunskap om hur dagvattnet från det nya planerade området ska tas omhand på rätt sätt. Dagvattnet behöver fördröjas för att undvika belastning på ledningsnätet samt renas från föroreningar innan det leds vidare ut i Mälaren. Att leda bort dagvatten på rätt sätt är dessutom viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar. I detta projekt, med ett öppet dagvattensystem, tänker vi på dagvatten som en tillgång som ska bidra till grönska och biologisk mångfald. Samtidigt är dagvattnet en del av arbetet med att förbereda oss för kommande klimatförändringar eftersom anläggningen kan göra plats för stora regnmängder.

Ingela Boman, trädgårdsmästare, gatu- och parkavdelningen, tekniska förvaltningen:

Mitt uppdrag i utvecklingen av Gröna dalen blir främst att granska planteringsritningar, växtbäddar och växtmaterial.

Jytte Rüdiger, förvaltningschef kultur- och fridsförvaltningen:

Kultur och fritid arbetar med att ta fram förslag på lekmiljöer för Gröna dalen.

Jimmie Steibert, projektledare, VA-avdelningen, och Lill Gusén, projektledare, gatu- och parkavdelningen, tekniska förvaltningen:

Nästa år grävs flera kilometer nya vatten- och avloppsledningar ner i marken i Bålsta. Arbetet görs för att öka kapaciteten att ta hand om ökande vatten- och avloppsmängder. Ledningarna kommer att gå från Gröna dalen till Aronsborgsviken och vidare upp till Skeppsrondellen och Dragetrondellen. Det blir även ett ”stickspår” från Skeppsrondellen fram till delar av Tvåhus-området. Därifrån fortsätter VA-ledningen ner till Gröna dalen. Nyligen har vi gjort mätningar och tagit geotekniska prover. Under hösten projekteras arbetet och senare ska det upphandlas. Vi räknar med att börja gräva ner ledningarna våren 2020.

Ulla Andersson Lindroth, chef för gatu- och parkavdelningen, tekniska förvaltningen:

Jag är involverad i den övergripande planeringen av stadsparken. Det innebär att titta på allt från hur områdets struktur ska formas med olika parkrum och stråk och hur dessa kan fyllas av en mängd olika aktiviteter som lockar besökare i alla åldrar. När vi har kommit längre innebär det att gå in i detaljer som hur grönytor ska utformas i detalj, till exempel lek- och aktivitetsytor, platser för vila och avkoppling och vackra och funktionella promenadstråk. Det är ett oerhört spännande arbete och jag hoppas att resultatet kommer att glädja Håbobor och besökare lika länge som Sveriges andra fina stadsparker. Det är särskilt spännande att vi också ska inkludera dagvatten i parken. Där ser jag framför mig bryggor med sittplatser och fina stigar.

Anett Wass, kommunekolog, plan- och exploateringsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning:

Under det kommande året ansvarar jag för att ta fram ett så kallat Grönstrukturprogram för Håbo. Det kommer även att beröra Gröna dalen.

Anna Atterlöf, miljöstrateg, plan- och exploateringsavdelningen, kommunstyrelsens förvaltning:

Jag tipsar om olika bidrag som kan sökas och lämnar synpunkter utifrån min roll som miljöstrateg. Bland annat påpekar jag vikten av att hålla Gröna dalen grön och att få till en väl fungerande dagvattenrening för Bålsta. Utvecklingen av Gröna dalen är tydligt kopplad till Håbo kommuns vision, miljöstrategi och vattenprogram.

Mer om utvecklingen av Gröna dalen

Tanken är att utveckla Gröna dalen till en mångfunktionell stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden.

Målsättningen är att parken ska vara attraktiv att vistas i under hela året. Genom Gröna dalen blir Mälaren mer synlig och tillgänglig för både Håbobor och besökare.

Gröna dalen ligger intill Bålsta centrum och angränsar till bostadsområdena Väppeby äng, Västerdalen, Västerängen och Mansängen. Programområdet är ungefär 82 hektar stort.

Det föreslagna Gröna stråket, promenadstråket, som planeras genom Bålsta centrum föreslås fortsätta genom Gröna dalen och vidare ner till Aronsborgsviken.

Detaljplaneprogrammet för Gröna dalen – med programkarta och planprogram

Detaljplan 445 för Mansängen 9:6 och del av Väppeby 7:218 (Aktivitetsparken)

Tidigare nyhet: ”Arbetet går vidare för att utveckla Gröna dalen till en stadspark”

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster