Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Arbetet går vidare för att utveckla Gröna dalen till en stadspark

Karta som visar den planerade ytan för den nya stadsparken i Gröna dalen

Planprogrammet för Gröna dalen godkändes av kommunstyrelsen den 10 december 2018. Nu pågår arbetet med att upprätta detaljplaner för Skogsparken och delar av Aktivitetsparken. Dessutom görs en så kallad förprojektering för att ta reda på hur dagvattendammarna ska utformas på bästa sätt.

Tanken är att utveckla Gröna dalen till en mångfunktionell stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden.

Målsättningen är att parken ska vara attraktiv att vistas i under hela året. Genom Gröna dalen blir Mälaren mer synlig och tillgänglig för både Håbobor och besökare.

Här kan du läsa mer om detaljplaneprogrammet för Gröna dalen - bland annat hittar du programkartan och planprogrammet

Gröna dalen ligger intill Bålsta centrum och angränsar till bostadsområden Väppeby äng, Västerdalen, Västerängen och Mansängen. Programområdet är ungefär 82 hektar stort.

Det föreslagna Gröna stråket, promenadstråket, som planeras genom Bålsta centrum föreslås fortsätta genom Gröna dalen och vidare ner till Aronsborgsviken.

Vad händer nu?

Nu pågår arbetet med att upprätta de första detaljplanerna för området. Skogsparken och delar av Aktivitetsparken är de första områdena att planeras. Samråd för planerna beräknas ske under sommaren 2019.

Parallellt med detaljplanearbetet genomförs en förprojektering av dagvattendammarna. Det är ett omfattande arbete som förväntas pågå under större delen av 2019. Förprojekteringen är en förutsättning för att veta hur dammarna ska utformas på bästa möjliga sätt.

Med dagvatten menas exempelvis regn- och smältvatten.

Att anlägga och underhålla dagvattendammarna är en förutsättning för att ta hand om och rena dagvatten från Bålsta tätort. Detta innebär samtidigt en del kommunala investeringar. Uppförandet av parken kommer delvis att finansieras genom att upplåta kommunal mark för bostäder i anslutning till parken, i Gröna dalen. Ett arbete med att hitta intressanta exploatörer för dessa områden pågår.

Medborgardialog

Eftersom målet är att utveckla Gröna dalen till en mångfunktionell stadspark med många aktiviteter och upplevelser för olika åldrar och intressen är det viktigt att så många som möjligt är med och påverkar innehållet.

Detaljplaneprogrammet för Gröna dalen var ute för samråd under sommaren 2018. Alla som ville kunde då lämna skriftliga synpunkter på förslaget. De finns samlade i en samrådsredogörelse.

Det hölls även ett samrådsmöte i form av ett allmänt öppet hus vid inomhustorget i Bålsta centrum. Under dagen var det ett femtiotal personer som tyckte till om vad de vill se inom de olika parkområdena och hur platserna ska upplevas.

Det fanns även möjlighet att tycka till via en barometer på kommunens webbplats. Genom att vikta olika värden mot varandra kunde invånarna visa vad de ansåg som viktigast i stadsparken. 130 personer deltog, varav majoriteten (88 %) av de svarande var mellan 26 och 65 år.

Medborgarna ansåg att det är viktigt att stadsparken har mer öppna ytor än avskärmade, samtidigt bör vissa avskärmade rum skapas. Stadsparken bör ge möjlighet för både rörelse och stillhet och ha en trädgårdskaraktär snarare än skogskaraktär. I stadsparken bör grönska prioriteras före bebyggelse. Den bör framförallt fungera för rekreation och avkoppling, men med en del kultur- och sportevenemang. Gröna dalen bör fokusera på sport och lek snarare än konst och kultur.

Hänsyn har tagits till de förslag som kom upp under medborgardialogen och de har arbetats in i programförslaget för Gröna dalen.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster