Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Beslut i Kommunfullmäktige 28 september i korthet

Den 28 september sammanträdde kommunfullmäktige. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Investeringsprojekt, utökade investeringsmedel och utökad budget

Kommunen växer och måste genomföra vissa investeringar bland annat i verksamhetsfastigheter, i infrastrukturen inom vattenverket, i fritidsanläggningar för föreningslivet. Detta för att kommunens verksamheter ska kunna bedriva verksamhet och ge den stöd och service som kommunens invånare behöver. Kommunen finansierar en del av utgifterna för investeringar genom skatteintäkter och reavinster från markförsäljningar, det vill säga genom överskott på resultaträkningen som kommunen redovisar. Ju större överskott det blir, desto mindre behöver kommunen låna upp till för att finansiera investeringar. När pengarna inte räcker till att finansiera alla investeringar lånar kommunen upp medlen från Kommuninvest eller från andra kreditinstitutioner. Kommunfullmäktige beslutar om hur mycket pengar kommunen ska låna upp varje år för att finansiera investeringarna, säger Vipul Vithlani, ekonomichef.

Investeringsprojekt: Bålsta tätort ledningar och pumpstationer

Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsbudgeten för investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar och Bålsta tätort pumpstationer. Den nya investeringsbudgeten för Bålsta tätort ledningar utökas med 86,9 miljoner kronor från 30 miljoner kronor till 116,9 miljoner kronor och för Bålsta tätort pumpstationer utökas investeringen med 28 miljoner kronor från tolv miljoner kronor till totalt 40 miljoner kronor.

Extern upplåning kommer att bli aktuellt för att finansiera investeringsutgifterna. Kommunstyrelsen aktualiserar det särskilt i ett separat ärende till kommunfullmäktige.

Behov av ny- och omdragning av VA-ledningar samt pumpstation har uppstått för Bålsta tätort på grund av att tätorten växer. VA-avdelningen arbetar ständigt med att säkerställa vattentillförseln till kommuninnevånarna och därför kommer projektet även lägga till redundans på vissa sträckor och förberedande redundans på vissa platser.

Investeringsprojektet Bålsta tätort ledningar är en förutsättning för att VA-försörjningen till de tre exploateringsprojekten Bålsta C, Tvåhus-området och Gröna dalen ska fortlöpa som planerat.

Investeringsprojektet Bålsta tätort pumpstationer tillgodoser avledning av avloppsvatten från cirka 50 procent av Bålsta och är en förutsättning för de stora exploateringarna Bålsta C,
Tvåhus-området och Gröna dalen.

På grund av nya förutsättningar kommer det att behövas fyra pumpstationer istället för en pumpstation och det kräver en utökad budget.

Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av fyrfackskärl

Hösten 2020 kommer villa- och fritidshusägare i Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro att få ett nytt insamlingssystem för avfall. Det nya systemet innebär att hushållens sopkärl byts ut till två nya sopkärl som är indelade med fyra fack var.

Kommunfullmäktige godkände tekniska nämndens förfrågan om utökade investeringsmedel med fem miljoner kronor. Den totala budgeten blir 24 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att nämndens investeringsbudget justeras med motsvarande belopp och att tekniska nämnden ska besluta om motsvarande omprioriteringar inom egen budget.

Läs mer om fyrfackskärlen här

Utökad budget för Projekt Futurum

Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsbudget för renoveringen av Futurumskolan med 17 miljoner kronor, från 165 miljoner kronor till totalt 182 miljoner kronor. Detta för att finansiera åtgärder att ersätta nuvarande fuktskadade Hus B med verksamhetsanpassade permanenta moduler enligt tekniska nämndens alternativ B.

Extern upplåning kommer att bli aktuellt för att finansiera investeringsutgiften. Kommunstyrelsen aktualiserar det särskilt i ett separat ärende till kommunfullmäktige.

Klicka här för att läsa mer om Projekt Futurum

Utökad investeringsbudgetram för Skogsbrynets förskola

Kommunfullmäktige beslutade att utöka investeringsbudget för byggnationen för de fem nya avdelningarna på Skogsbrynets förskola med 7,6 miljoner kronor (7 625 tusen), från 40,3 miljoner kronor (40 375 tusen kronor) till totalt 48,0 miljoner kronor.

Extern upplåning kommer att bli aktuellt för att finansiera investeringsutgiften. Kommunstyrelsen aktualiserar det särskilt i ett separat ärende till kommunfullmäktige.

Utökningen av antalet förskoleplatser är 76 stycken. De nya avdelningarna byggs så att det blir en separat förskola. En servicelänk binder samman den gamla och den nya förskolan. Tillagningsköket nyttjas av båda förskolorna, vilket möjliggörs genom den servicelänk som byggs. Förskole gårdarna för respektive förskola kommer att vara separerade. Inflyttning av verksamheten till den nya förskolan beräknas till första kvartalet 2022.

Klicka här för att läsa mer om Skogsbrynets förskola


Revidering av regler för placering i fritidshem samt tillhörande taxa

Kommunfullmäktige beslutade att revidera reglerna för placering i fritidshem så att även barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare har rätt till en fritidshemsplacering. De reviderade reglerna börjar gälla från och med 1 oktober 2020. Kommunfullmäktige beslutade också att enhetstaxa gäller för samtliga barn placerade på fritidshem

Klicka här för att läsa mer


Medborgarförslag

På kommunfullmäktiges sammanträde anmäldes tolv nya medborgarförslag.

Kommunfullmäktige skickade medborgarförslagen till kommunens nämnder för beredning eller för både beredning och beslut. De ärenden som ska beredas och beslutas i nämnder kommer därefter inte tillbaka till kommunfullmäktige utan nämndernas beslut blir det slutgiltiga.

Anmälda medborgarförslag

 • Bussförbindelse Viby Äng samt busskort – bereds av kommunstyrelsen, slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige
 • Trafikåtgärder i området kring brandstationen – bereds och beslutas i tekniska nämnden
 • Gällande Björnbro och att vara fossilfria 2030 – bereds och beslutas i tekniska nämnden
 • Trafiksäkerhet vid motorvägsavfarterna – bereds av kommunstyrelsen, slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige
 • Rasthage i Skörby – bereds och beslutas i tekniska nämnden
 • Matodling – bereds av kommunstyrelsen, slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige
 • Soptunnor- bereds och beslutas i tekniska nämnden
 • Buller- och insynsskydd från Åkerbyleden mot Giggvägen – bereds och beslutas i tekniska nämnden
 • Fotbollsmål – bereds och beslutas av kultur och fritidsnämnden
 • MTB bana i Skokloster – bereds och beslutas i tekniska nämnden
 • Cykelbanor – bereds och beslutas i tekniska nämnden
 • Utveckla Vibyspåret - bereds och beslutas i tekniska nämnden

Ett medborgarförslag får lämnas av alla privatpersoner som är folkbokförda i Håbo kommun.

Klicka här för att läsa mer om medborgarförslag


Motioner

På kommunfullmäktiges sammanträde fanns det tre motioner på ärendelistan.

Anmälda motioner för beredning

 • Personalpolitiskt program
 • Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar
 • Språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen

Nu kommer förvaltningen att utreda motionerna och återkommer till politiken som tar ett beslut.

En motion är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige.

Klicka här för att läsa mer om motioner

Övriga ärenden som behandlades

 • Hållbarhetsstrategi
 • Flytt av uppdrag: Utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön.
 • Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
 • Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019
 • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare
 • Revidering av policy för mat och måltider
 • Sammanträdestider 2021
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kv 1 2020
 • Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning
 • Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt hemställan om ny sammanräkning
 • Årsredovisning 2019 (ansvarsfrågan, resten behandlades i juni)

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet och kommunens motsvarighet till riksdagen. Kommunfullmäktiges ledamöter är direkt valda av medborgarna och har makten att avgöra alla ärenden i kommunen som är särskilt betydelsefulla. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Klicka här för att läsa mer om kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet den 28 september Pdf, 503 kB, öppnas i nytt fönster.

Nästa kommunfullmäktige sker 2 november

Nästa datum när kommunfullmäktige sammanträder är 2 november klockan 19:00 i kommunhuset i Bålsta. Inför kommunfullmäktiges sammanträde publiceras kallelsen och information på kommunens webbplats och på kommunens Facebooksida.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster