Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 19 oktober i korthet

Den 19 oktober sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planuppdrag och detaljplaneuppdrag

Planuppdrag: Detaljplan för del av Skokloster 2:462, Skokloster slottsby

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Skokloster 2:463, Skokloster slottsby.

Ansökan gäller att planlägga ett område som tidigare har varit jordbruksmark till mark för bostäder. Planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom två år.

Nu kommer förslaget till detaljplanen att tas fram. Du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget när detaljplanen ställs ut på samråd. Mer information om samrådet kommer att publiceras här på håbo.se

Detaljplan för del av Skokloster 2:462, Skokloster slottsby

Planuppdrag: Detaljplan för del av Bista 4:5 och Spånga 1:9, Dragelund

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen.

Nu ska förvaltningen komplettera med underlag till handlingarna och förslaget ska utredas i partigrupperna. När det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Återtagande av planuppdrag: Detaljplan 412, del av Ekilla 1:1

Kommunstyrelsen beslutade att planuppdraget för detaljplan för del av Ekilla 1:1
återtas och planläggningen avslutas.

Detaljplanearbetet har tagits upp under år 2010 och 2016 utan att det har resulterat i ett samrådsskede. Eftersom förvaltningen och beställaren inte kommer fram med arbetet återtas planuppdraget och planläggningen avslutas

Markanvisning, Kvarter 2, Logistik Bålsta

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markanvisningsavtalet för del av fastigheten Lundby 2:1 i Kvarter 2, Logistik Bålsta till företaget NSF IV Sweden Holding AB (c/o Nrep AB).

Vid ett tidigare sammanträde, den 14 september, godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal med Christer Nöjd AB för en annan del av fastigheten Lundby 2:1.

Markanvisning innebär en ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av området.

Klicka här för att läsa mer om Logistik Bålsta

Budget 2021 plan 2022-2023

På kommunstyrelsens sammanträde fanns också ärendet om budget 2021, plan 2022-2023.

Ärendet om budgeten beslutas slutgiltigt av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar då bland annat om kommunens driftbudgetramar, investeringsbudget, finansiella mål, ekonomistyrprinciper, omsättning av lån och kommunens borgensåtagande för Håbohus AB och för Räddningstjänsten Enköping-Håbo.

Efter kommunfullmäktiges sammanträde kommer mer information att publiceras på håbo.se

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 19 oktober beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

 • Försäljning av mark inom kvarter 5 och 6, Logistik Bålsta
 • Antagande: Detaljplan för Logistik Bålsta kvarter nr 5 och 6
 • Budget 2021, plan 2022-2023
 • Delårsrapport augusti 2020
 • Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050
 • Motion: Blomsteräng
 • Fastställande av nytt verksamhetsområde för kommunalt dagvatten
 • Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall
 • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168, omplacering vid hot och våld
 • Överklagande av kommunfullmäktiges beslut avseende plan- och bygglovstaxa, KF 2019-05-06 § 79, mål 3275-19

Övriga ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober

 • Information om nytt smultronställe
 • Information om framtagande av grönstrukturplan
 • Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
 • Inspel till genomförandeplan för länsplanen 2021-2027
 • Redovisning av projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag
 • Kompensationsbidrag för Corona
 • Suicidpreventivt arbete
 • Uppdrag: Utlämnande av offentlig handling
 • Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen
 • Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19
 • Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19
 • Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-19
 • Kommundirektörens informationspunkt

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Klicka här för att läsa mer om kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 19 oktober

Klicka här för att läsa protokollet från sammanträdet. Pdf, 554.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster