Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Suomenkielisen vanhustenhuollon tarvetta selvitetään

Håbossa tehdään selvitys suomenkielisen vanhustenhuollon tarpeesta ja kysynnästä. Syksyn aikana suomenkielinen vähemmistö saa mahdollisuuden vastata kyselyyn.

Lokakuussa 2021 Håbon kunta sai kansalaisehdotuksen, jossa toivottiin vanhustenhuoltoa suomen kielellä. Håbon kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja kunnalla on tällöin vastuu vanhustenhuollon järjestämisestä kokonaan tai olennaiselta osin suomen kielellä sitä haluavalle henkilölle. Näin on säädetty kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä annetussa laissa. Oikeus suomenkieliseen vanhustenhuoltoon mainitaan myös vähemmistöpolitiikan ja suomen kielen hallintotyön suuntaviivoissa, jotka Håbon kunnanvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2021. Sosiaalihallinto sai tehtäväkseen tarpeen selvittämisen.

Yhtenä osana selvitystä Håbon suomenkielinen vähemmistö saa mahdollisuuden vastata kyselyyn syksyn aikana, jotta saataisiin selville nykyinen tarve ja tarve tulevaisuudessa. Kyselyn tarkoituksena on antaa vastaus siihen, mitä hoivaa tarvitaan, missä yhteyksissä suomen kieltä halutaan käytettävän ja mitä suomenkielisten kulttuurielämysten tarpeita vanhustenhuollon asiakkailla on. Tulokset kootaan yhteen vuoden lopussa ja yhteenveto niistä esitellään hoito- ja hoivalautakunnalle ensi vuoden alussa.

Katso Uutiset-raportti hankkeesta. Linkki toiselle sivustolle.

Behovet av äldrevård på finska undersöks

Nu undersöks behovet och efterfrågan på äldrevård på finska i Håbo. Under hösten får den finskspråkiga minoriteten möjlighet att svara på en enkät.

I oktober 2021 fick Håbo kommun in ett medborgarförslag med önskemål om äldrevård på finska. Håbo kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar att ordna äldrevård helt eller till väsentlig del på finska till den som önskar. Det står i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, och beskrivs även i riktlinjerna för nationella minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket, som antogs i kommunfullmäktige i maj 2021. Socialförvaltningen fick i uppdrag att undersöka behovet.

Som en del i utredningen får Håbos finskspråkiga minoritet möjlighet att svara på en enkät under hösten, för att ta reda på vilket behov som finns nu och i framtiden. Enkäten ska ge svar på vilken typ av omsorg som efterfrågas, i vilka kontakter det finska språket önskas användas och vilket behov som finns av finska kulturupplevelser inom äldrevården. Resultatet sammanställs i slutet av året och presenteras för vård- och omsorgsnämnden i början av nästa år.

Se inslag på Uutiset om projektet. Linkki toiselle sivustolle.

Sidansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster