Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Årliga rapporter inom socialförvaltningens områden

På vård- och omsorgsnämndens samt socialnämndens sammanträde den 23 februari godkände båda nämnderna flera årsrapporter inom nämndernas områden. Här kan du läsa mer om dessa.

Nu har både socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden godkänt avvikelserapporter, kvalitetsberättelser och patientsäkerhetsberättelse. Det är mycket viktigt att vi noga följer upp avvikelser, klagomål, synpunkter, hälso- och sjukvårdsinsatser, patientsäkerhet och kvalitetsarbete. Det är ett arbete som ständigt pågår och dessa rapporter är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Det ger oss en chans att utreda vad som fungerar bra och vad som kan förbättras, säger Erik Johansson, socialchef.

Avvikelser, klagomål, synpunkter samt hälso- och sjukvård för nämndernas verksamheter

Alla verksamheter inom nämndernas områden ska upprätta avvikelser vid brister i verksamheten, ta emot och utreda klagomål och synpunkter samt sammanställa och vidta förbättrande åtgärder utifrån detta.

Att rapportera, utreda och följa upp avvikelser, klagomål och synpunkter är ett viktigt led i det systematiska förbättringsarbetet inom nämndernas verksamheter. Ansvarig chef har det yttersta ansvaret för att följa upp och åtgärda de brister i verksamheten som en avvikelse orsakat. Bedömning och utredning av händelser utreds av ansvarig enhetschef tillsammans med legitimerad personal och medarbetare

Nytt för i år är även rapporten som gäller hälso- och sjukvård där resultatet presenteras separat. Tidigare har resultatet presenterat gemensamt med avvikelser, klagomål och synpunkter

Resultatet presenteras i årsrapporter som nämnderna har tagit del av och godkänt.

Avvikelserapport, årsrapport social omsorg år 2020 för vård- och omsorgsnämndens verksamheter Pdf, 288.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avvikelserapport, årsrapport år 2020, hälso- och sjukvård Pdf, 764.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Avvikelserapport, årsrapport social omsorg år 2020 för socialnämndens verksamheter Pdf, 244.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Patientsäkerhetsberättelse för år 2020

I patientsäkerhetsberättelsen för 2020 sammanställs patientsäkerhetsarbetet inom kommunens hälso- och sjukvård i en samlad rapport.

Det övergripande målet för patientsäkerhetsarbetet är att personer som får vård och omsorg inom socialförvaltningen ska minska risken att drabbas av vårdskador.

Den främsta strategin för en god patientsäkerhet är hantera avvikelser, synpunkter och klagomål. Syftet med avvikelsehanteringen är att se vad som orsakar händelserna och forma åtgärder så att de inte upprepas. Under år 2020 har arbete med att revidera avvikelserutin för att förtydliga processen pågått och rutinen beräknas bli klar under första kvartalet 2021.

Vidare genomförs regelbundet riskbedömningar hos personer som bor på särskilt boende för äldre för att minska risken för fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen. De som bor på demensboende erbjuds också en skattning av symtom på demenssjukdomen med olika omvårdnadsåtgärder för lindra symtomen.

För att minska risken för smittspridning i vården genomförs också mätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler genom egenkontroller. På grund av coronapandemin har ett stort fokus varit att minska risken för smittspridning och en mängd olika åtgärder har genomförts, bland annat flera utbildningar i basal hygien för vård- och omsorgspersonalen.

Läkemedelshanteringen följs upp genom egenkontroller och extern granskning.

Patientsäkerhet samt årets och tidigare års patientsäkerhetsberättelser

Kvalitetsberättelser för år 2020

För andra året i rad har kvalitetsberättelser för nämndernas verksamheter tagits fram och presenterats. Syftet med kvalitetsberättelserna är främst att beskriva arbetet med att säkra kvaliteten inom nämndens verksamheter samt beskriva det utvecklingsarbete som har genomförts under året.

I kvalitetsberättelserna sammanfattas även uppnådda resultat och effekter samt kommande behov av förbättringsarbete. Kvalitetsberättelsen sammanställs vid årets slut och redovisas i början av nästkommande år.

Kvalitetsberättelser samt årets och tidigare års kvalitetsberättelser

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster