Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Den 17 september är det internationella patientsäkerhetsdagen

Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. I samband med det deltar medlemsländerna i en världsomspännande kampanj. Syftet är att med samordnade åtgärder arbeta för att uppmärksamma och förbättra patientsäkerheten globalt.

Sverige är en aktiv medlem i WHO och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål att ”Ingen ska skadas i vården”. Varje år tar Socialstyrelsen fram material kopplat till årets kampanj.

Årets tema är säker läkemedelshantering

Temat för årets patientsäkerhetsdag är säker läkemedelshantering. Läkemedel och läkemedelsbehandling kan bota, lindra och förebygga sjukdomar och därigenom bidra till ökad överlevnad och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till att patienter drabbas av allvarliga vårdskador.

Covid 19-pandemin har ytterligare satt fokus på riskerna med läkemedel och skador kopplade till läkemedel. Det gäller inte bara i Sverige utan i hälso- och sjukvården över hela världen. Säker läkemedelshantering är därför en prioriterad patientsäkerhetsfråga globalt.

Vad är patientsäkerhet?

Patientsäkerhet innebär att skydda människor från att komma till skada inom vård och omsorg. Exempel på vårdskador är fallskador, läkemedelsmisstag, vårdrelaterade infektioner och trycksår. En vårdskada går oftast att undvika och beror i de flesta fall på brister i rutiner, teknik, kommunikation eller information. Socialstyrelsen har tagit fram en nationell handlingsplan för patientsäkerhet som kommuner och regioner ska utgå ifrån i sitt arbete med att ta fram lokala handlingsplaner för patientsäkerhet. Visionen är god och säker vård överallt och alltid.

Så jobbar vi i kommunen

Kommunen har ett ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador. I patientsäkerhetsarbetet ingår att beskriva hur ansvaret för patientsäkerheten ser ut i organisationen och att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Du hittar våra patientsäkerhetsberättelser här.

I Håbo kommun pågår arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för att stärka patientsäkerheten. Flera medarbetare inom vård och omsorg har under våren deltagit i en kartläggning och nulägesanalys av patientsäkerheten och arbete pågår med att identifiera och prioritera områden där patientsäkerheten behöver stärkas. Insatser och åtgärder ska mynna ut i en lokal handlingsplan för patientsäkerhet.

Säker läkemedelshantering
I den kommunala hälso- och sjukvården arbetar vi förebyggande med att att göra regelbundna egenkontroller av vår läkemedelshantering på kommunens särskilda boenden och i hemsjukvården. Dessutom genomförs varje år en extern kvalitetsgranskning av Apoteket som del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Hanteringen av läkemedel är reglerad i föreskrifter utfärdade av Socialstyrelsen.

Sidansvarig: Håbo kommun

 

Klicka för support
Stäng supportfönster