Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nya domar vägledande i skolskjutsfrågor

Nya domar i Förvaltningsrätten och Högsta förvaltningsdomstolen i år blir vägledande i skolskjutsfrågor. Bland annat förtydligas vårdnadshavares tillsynsansvar för barn på väg till och från skolan. I en ny dom gör Förvaltningsrätten i Uppsala samma bedömning som Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun och avslår överklagandet.

Om domen

(11 augusti 2023, mål nr 4183-23)
Våren 2023 avslog Håbo kommun en ansökan om skolskjuts med skoltaxi och beviljade skolskjuts med buss. Håbo kommun bedömde att det var vårdnadshavarna och inte kommunen som ansvarade för att barnet kom till och från busshållplatsen på ett säkert sätt, inom ramen för vårdnadshavares tillsynsansvar. (Skollagen 2010:800)
Vårdnadshavarna överklagade beslutet för att pröva rätten till taxi.
Förvaltningsrätten gjorde samma bedömning som Barn- och utbildningsnämnden i Håbo kommun och avslog överklagandet (11 augusti 2023).

Förvaltningsrätten förtydligar kring vårdnadshavares tillsynsansvar

Förvaltningsrätten bedömer att sträckan mellan hemmet och busshållplatsen ligger inom ramen för vårdnadshavarens tillsynsansvar. I domen påpekar Förvaltningsrätten att vårdnadshavarna har ett omfattande tillsynsansvar för barnet på väg till/från skolan, och uppmanar att vid behov träna barnet inför att åka buss på egen hand.

Förvaltningsrätten skriver vidare:
”Det står kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med beaktande av bland annat trafikförhållandena. Det finns inte något hinder till exempel att elever hänvisas till busshållplatser i hemmets respektive skolans närhet. Rätten till skolskjuts ska bestämmas med utgångspunkt från avståndet mellan hemmet och den plats där utbildningen bedrivs (prop. 2009/10:165 s. 381 och 741).”

Förvaltningsrätten hänvisar till dom i Högsta förvaltningsdomstolen

(14 mars 2023, mål nr 1266-22)
Högsta förvaltningsdomstolen skriver:
”Föräldrar har ett tillsynsansvar enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken, för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.
Vid den individuella prövningen av rätten till skolskjuts på grund av trafikförhållanden (utöver de faktiska trafikförhållandena på vägsträckan mellan en elevs hem och skola respektive uppsamlingsplats) bör vårdnadshavarens tillsynsansvar vägas in.

Praxis kring elevers trafikmognad är också något som förtydligas i en dom i år (18 augusti 2023, mål nr 4480-23). Förvaltningsrätten bedömer att äldre barn förväntas ha högre trafikmognad och bättre förutsättningar att vistas i trafiken än yngre barn.

Domar fungerar vägledande vid tolkning av lagar och beslut

I Håbo tillämpar vi nya domar i handläggningen vilket kan leda till att färre elever än tidigare har rätt till skolskjuts med taxi eller buss.

Vill du ta del av domar?
De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar.
På Sveriges Domstolars webbplats kan du läsa mer:
Beställ domar, beslut eller handlingar - Sveriges Domstolar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om skolskjuts på håbo.se

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster