Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Nu projekteras dagvattensystemet i Gröna dalen

Arbetet för att utveckla Gröna dalen till en mångfunktionell stadspark fortsätter. Nu ska dagvattensystemet projekteras. Detaljplanen för Skogsparken är tänkt att gå ut på granskning efter sommaren, medan planen för Aktivitetsparken tas upp i kommunfullmäktige i juni för antagande.

Dagvattensystemet anläggs för att ta hand om dagvattnet från det befintliga områdena och de planerade nya området på rätt sätt och ersätter det befintliga diket Västerängsbäcken. I och med klimatförändringar och förtätning med nya bostäder kommer dagvattenmängderna att öka. Vattnet behöver därför fördröjas för att undvika att skadliga ämnen transporteras vidare ut i Mälaren. Tanken är att möjliggöra fördröjning och rening i ett antal större och mindre dammar. På så sätt blir Mälarens vatten renare, och eventuella skador på hus och gator vid skyfall kan minimeras.

Nästa steg i arbetet är att ta fram en systemhandling. Där har kommunen tecknat avtal med Sweco. I arbetet blir det bland annat aktuellt att undersöka de geotekniska förhållandena och framförallt göra stabilitets- och sättningsberäkningar.

Detaljplanerna för Skogsparken och Aktivitetsparken

Två detaljplaner i Gröna dalen behandlas av kommunfullmäktige inom kort:

  • I detaljplanen för Skogsparken planerar vi för villor radhus, kedjehus och Bovieran samt en lekplats och en eller två mindre dagvattendammar (första delen av dammsystemet norröver). Tanken är att detaljplanen ska gå ut på granskning efter sommaren.
  • I detaljplanen för Aktivitetsparken säkerställer vi ytor för ny simhall, multihallar, parkering samt möjlighet för Gröna dalens förskola att bygga ut sin verksamhet. Detaljplanen går upp till kommunfullmäktige för antagande i juni. Detaljplanen vann laga kraft den 24 juli 2020.

Mer om utvecklingen av Gröna dalen

Tanken är att utveckla Gröna dalen till en mångfunktionell stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden.

Målsättningen är att parken ska vara attraktiv att vistas i under hela året. Genom Gröna dalen blir Mälaren mer synlig och tillgänglig för både Håbobor och besökare.

Gröna dalen ligger intill Bålsta centrum och angränsar till bostadsområdena Väppeby äng, Västerdalen, Västerängen och Mansängen. Programområdet är ungefär 82 hektar stort.

Det föreslagna Gröna stråket, promenadstråket som planeras genom Bålsta centrum, föreslås fortsätta genom Gröna dalen och vidare ner till Aronsborgsviken.

Här kan du läsa vår förra rapportering från Gröna Dalen-projektet

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster