Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Buller från byggarbetsplats överskrider inte riktvärdena

NREP Logicenters har lämnat in en bullerutredning till bygg- och miljöförvaltningen. Utredningen gäller företagets byggarbetsplats i Logistik Bålsta-området. Utifrån den senast utförda bullermätningen konstaterar förvaltningen att ljudnivåerna inte överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för byggarbetsplatser.

Projektets tidplan visar att de moment som orsakar mest buller, det vill säga pålning och krossning, nu är avklarade. Vid mättillfället pågick detta arbete fortfarande. Mätningen gjordes vid det bostadshus som ligger närmast etableringen.

Eftersom de ljudnivåer som har mätts upp inte avviker från de tillämpande riktvärden som rekommenderas, och eftersom de mest bulleralstrande momenten nu har avslutats, bedömer bygg- och miljönämnden att det för närvarande inte är rimligt att ställa krav på ytterligare utredningar av buller från den aktuella byggarbetsplatsen.

Beslutet är fattat utifrån nuvarande kunskapsunderlag. Om det kommer ny eller ändrad information om bullerförhållandena kan bygg- och miljönämnden komma att göra en ny bedömning i framtiden.

Här kan du läsa mer om Logistik Bålsta

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster