Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Publiceringsdatum:

Frågor och svar från öppet hus om vatten och avlopp

Den 23 oktober bjöd VA-avdelningen i Håbo in till öppet hus. Deltagarna fick under kvällen en genomgång av vatten - och avloppsfrågor ur både ett nationellt och lokalt perspektiv.

Kvällen inleddes med en genomgång av Svenskt Vatten. De inledde med en film som kan ses nedan. Allt innehåll som presenterades under kvällen kan även läsas i nedanstående presentationsmaterial.

Se Svenskt vattens film här Länk till annan webbplats.

Presentationsmaterial från öppet hus Pdf, 2.8 MB.

Frågor och svar

Nedan redovisas de frågor som ställdes under kvällen och VA-avdelningens svar.

Hur ska de befintliga vattenledningarna rustas? Finns det någon plan för att dra om det befintliga nätet?

Kommunen har en tioårig reinvesteringsplan för ledningsnätet. Den innefattar både vatten, dag- och spilledningar. VA-avdelningen ser över behov och prioriteringar löpande. Kommunfullmäktige har beslutat om en årlig budget om 13 miljoner för denna insats. VA-avdelningen ser att behovet är större än vad budgeten täcker. Samtidigt finns inte kapacitet för större arbeten då det saknas resurser för att genomföra sådana i dagsläget.

Hur länge ska en ledning hålla? Hur länge håller ledningarna som läggs i Bålsta centrum?

Avskrivningstiden på en nylagd ledning är 70 år, en ledning kan dock hålla betydligt längre än så. En lednings livslängd påverkas till exempel av markförhållanden, temperatur, vattenkvalitet och material.

Vilka stöd skulle kunna ges till kommunen för att hjälpa kommuner med investeringar?

Svenskt vatten bedriver ett påverkansarbete i dessa frågor och har lagt fram förslag och åtgärder som:
- Momsavdrag till kommuner
- Gröna obligationer för att låna upp
- Stärka kommuninvest
- Miljöfond där läkemedelsföretag står för sina delar i t ex rening av läkemedel
- Avloppsdirektiv tas fram
- Lobbyverksamhet nationellt och på EU-nivå

Idag är det 9 statsråd som äger frågan om VA. En nationell vattensamordnare borde tillsättas för att hålla samman frågorna kring VA.

Finns det någon tanke om att göra olika sorters vatten så som poolvatten, toalettvatten, dricksvatten, bevattningsvatten.

Vi kan göra mer kring det vatten vi har och ta tillvara reningsvatten på ett bättre sätt. Det finns goda exempel på avloppsreningsverk som renar vatten där man samtidigt utvinner energi. Men att anordna ytterligare reningsverk som ska köra runt orenat vatten är en stor kostnad.

Ett lokalt arbete pågår i kommunen där vi tittar på hur vi kan använda utgående renat avloppsvatten för bevattning eller andra användningsområden där man inte nödvändigtvis behöver använda dricksvatten.

Hur många servisventiler har vi i kommunen? Hur många ventiler stänger vi varje dag?

En servisventil är en avstängningsventil in mot en fastighet. Dessa används för att kunna stänga av vattnet in till en fastighet eller ett område. Vi har 8759 servisventiler i kommunen idag. Vi motionerar i genomsnitt 6 ventiler varje dag.

Ibland tycker vi att vattnet smakar klor. Varför informerar ni inte när kloret ökar?

Hur mycket klor dricksvatten får innehålla styrs av livsmedelsverkets föreskrifter. Vi behöver använda klor i reningsprocessen för att säkerställa att vattnet vi levererar från vattenverket är hälsosamt och rent. Kloret ser till att eliminera bakterier och virus som kan göra oss sjuka. Vi håller klormängden så låg som möjligt och följer upp alla värden dygnet runt.

VA-avdelningen försöker alltid informera om sådant vi kan förutse kommer att leda avvikelser eller annat som kan leda till frågor från allmänheten. Om man uppmärksammar en avvikelse är det viktigt att man hör av sig till kommunen så vi får kännedom om det och kan vidta åtgärder.

Hur mycket vatten används i Håbo i jämförelse med andra kommuner?

Sett till producerat vatten förbrukar vi ca 230 liter per person och dygn i Håbo kommun. Dessa siffror innefattar däremot läckage, industrier och andra verksamheter såsom skolor, äldrevård mm. Detta är högre än genomsnittet i Sverige som ligger på ca 140 liter per person och dygn. VA-avdelningen bedriver ett aktivt arbete med att hitta och åtgärda läckor på ledningsnätet.

Vad gör kommunen för att förbättra dricksvattenkvaliteten i Skokloster?

Kortsiktigt så spolar vi ledningsnätet och förbättrar processerna i vattenverket. Långsiktigt så planerar vi att förse Skokloster med dricksvatten från Bålsta tätort.

Borde man inte höja den rörliga avgiften för att på så sätt minska förbrukningen?

Vi ser att invånarna redan har minskat sin förbrukning. En möjlig anledning till det kan vara minskad användning av varmvatten då förbrukningen tenderar att minska i samband med att energipriserna ökar.

I Håbo har vi en fördelning av brukningstaxan om 56% rörlig del, 44% fast del vilket följer svenskt vattens normalförslag. En minskning av den rörliga avgiften påverkar taxeplaneringen negativt eftersom den blir oförutsägbar.


Om jag borrar en egen brunn och kopplar in den till mitt hus, går det att göra?

Ja, det går att borra egna brunnar. Men kommunen har en skyldighet mot alla enskilda kunder inom verksamhetsområde för vatten och avlopp som inte är uppsägningsbart för kommunen. På samma sätt har enskilda kunder inte möjlighet att säga upp ett va-abonnemang för att man för tillfället inte har behov av kommunalt va till sin fastighet. Va-ledningarna och anläggningar måste finnas kvar och fortsättningsvis underhållas för att stå i beredskap att tillhanda vatten och leda bort avlopp när det så krävs. Systemet är detsamma över hela landet och regleras av lagen om de allmänna vattentjänsterna.

Hur stor del av VA-taxans förbrukningsavgift är för vatten respektive avlopp?

Förbrukningsavgiften fördelas på 40 % för dricksvatten och 60 % för avlopp. Detta motsvarar 16 kr respektive 24 kr.

Enskilda eller allmänna brunnar, jobbar ni aktivt med frågan.

Vi har en plan för områden som vi ser behöver utredas för att på sikt eventuellt tas in i verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Vi arbetar för att plocka in så många abonnenter som möjligt på nya ledningar för att säkerställa investeringen när vi genomför detta arbete.

 

E-tjänst för felanmälan

Om du upptäcker avvikelser som till exempel att vattnet ser missfärgat ut eller om du känner att det smakar annorlunda kan du rapportera det till oss genom att göra en felanmälan.

Felanmälan Håbos utemiljöer Länk till annan webbplats.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster