Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 25 november i korthet

Förändrad inriktning för detaljplan, situationen i Bålsta centrum och hållbarhetslöften är några av de punkter som avhandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober.

Detaljplaner

Ett planbesked är ett besked från kommunen om en detaljplan kan tas fram, ändras eller upphävas. Den som önskar bygga på ett sätt som antingen exempelvis kräver ny eller ändrad detaljplan har rätt att få besked från kommunen om kommunens inställning.
Mer om detaljplanprocessen

På kommunstyrelsens sammanträde behandlades bland annat

 •  Detaljplan 414 Kalmarsand, Håbo Allmänning 1:5 med flera
  Kommunstyrelsen beslutade om förändrad inriktning för detaljplan 414 för Håbo allmänning 1:5 med flera, Kalmarsand. Beslutet innebär att området Norra Fånäs justeras från flerbostadshus med cirka 40 lägenheter till ett fåtal småhus. Kommunstyrelsen beslutade även att antalet flerbostadshus på Kalmarsand Udde justeras från fyra till tre, samt att byggnadernas höjd får vara högst 20 våningar.

Situationen i Bålsta centrum

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med polis och socialtjänst göra en nulägesbeskrivning av situationen i Bålsta centrum. I uppdraget ingår även att se vilka ytterligare åtgärder som kan behövas på kort och lång sikt för att kunna hantera situationen i centrum. Extra insatser har gjorts senaste två månaderna och läget är lugnare nu.

Hållbarhetslöften i regionalt åtgärdsprogram för vatten

Vid en ceremoni i Uppsala den 3 december kommer Håbo kommun att teckna nya hållbarhetslöften för perioden 2021-2024 för temaområde vatten. Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder aktörer i länet att anta hållbarhetslöften. Åtgärderna bidrar till att nå de nationella miljömålen och den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Åtgärdsprogrammet för temaområde vatten syftar till att öka takten för åtgärder som bidrar till hållbar vattenanvändning och minskad påverkan på länets vatten, såväl ytvatten som grundvatten.

Håbo kommun tar sitt dricksvatten från Mälaren och därför är arbetet med att bibehålla och uppnå en god vattenkvalité oerhört viktig.

Håbo kommun avser att teckna hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för vatten:

 • Hållbar vattenplanering
 • Öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnen
 • Minska belastning på yt-och grundvatten från förorenade områden och/eller pågående verksamheter
 • Förstärka skyddet av länets vattenskyddsområde

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 25 oktober beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • revidering av plan för full delaktighet
 • Strategi för hälsosamt åldrande i Håbo 2022-2025
 • Ansökan om att bli en Roslagsvattenkommun
 • Antagande Hållbarhetsstrategi
 • Antagande Grönstrukturprogram
 • Delårsrapport augusti 2021
 • Revisionens äskande av extra medel inför revisionsbudget 2022
 • Budget 2022, plan 2023-2024
 • Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC
 • Motion: Ta bort bron i järnvägsparken

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 8 november. Kallelse, handlingar och information kommer publiceras på håbo.se och på kommunens Facebooksida. Läs mer om

Kommunfullmäktige - Håbo (habo.se) Länk till annan webbplats.

Protokollet från sammanträdet 25 november

Läs protokollet från sammanträdet Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Helene Zeland Bodin (C) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Tidigare samlade nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunstyrelsens sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster