Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Strandskyddet viktigt för friluftslivet och växt- och djurlivet

Strandskyddet gäller vid alla sjöar och vattendrag. Det handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur och biologisk mångfald ska bevaras. De som har hus eller mark inom strandskyddat område behöver söka dispens om något ska byggas, schaktas eller anläggas.

Tack vare strandskyddet har Sveriges stränder inte exploaterats i samma utsträckning som i många andra länder. Det ger oss en närmast unik fördel, både som skydd mot förlust av arter och för att hantera klimatutmaningar.

Obebyggda stränder ger ett bättre skydd mot ras, skred och översvämningar. Dessutom fungerar strandzonen som en buffert som tar hand om föroreningar, variationer i vattenflöde, näringsämnen osv.

Detta är exempel på naturens tjänster, eller så kallade ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är naturens ofta osynliga gratisarbete, de produkter och tjänster som naturen ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Naturen utför mängder av uppgifter som vi är beroende av och som många gånger är omöjliga eller väldigt kostsamma att ersätta med teknik.

Tack vare strandskyddet kan vi också promenera längs stränderna, bada och fiska.

Bestämmelserna om strandskydd ingår i miljöbalkens kapitel om områdesskydd. Strandskyddet gäller generellt 100 meter från strandlinjen på land och 100 meter ut i vattnet. I Håbo kommun är strandskyddet utökat, och är som regel 300 meter.

Särskilda skäl krävs för strandskyddsdispens

Inom strandskyddade områden råder byggförbud. Det går att ansöka om en dispens som ger tillstånd att undantas från reglerna. I de flesta fall är det bygg- och miljönämnden som beslutar om dispens från strandskydd i kommunen. För att få dispens krävs särskilda skäl. Om du har missat att ansöka om strandskyddsdispens – ansök då i efterhand.

Du behöver också söka dispens för andra typer av åtgärder inom strandskyddsområdet, till exempel om du vill anlägga staket eller planteringar, eller sätta upp flaggstänger. Sådana åtgärder kan skapa intryck av ett privat område och hålla allmänheten borta från ett område som egentligen ska vara tillgängligt för alla. Åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för växter och djur är också förbjudna.

Här kan du läsa mer om strandskyddet och om hur du gör för att söka strandskyddsdispens

Strandskyddets historia och utveckling

Strandskydd har funnits i Sverige sedan 1950-talet, när den andra lagstiftade semesterveckan infördes. Syftet var att underlätta för befolkningen i tätorter att komma ut i naturen och strandskyddet gällde bara i vissa områden.

Ett generellt strandskydd i hela landet infördes 1975. Syftet var fortfarande att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv.

Med ökad kunskap om betydelsen av biologisk mångfald insåg man att stränderna spelar en viktig roll för många arter. Därför utvidgades strandskyddets syfte i lagen 1994 med att omfatta även bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Sidansvarig: Samhällsbyggnadsförvaltningen

 

Klicka för support
Stäng supportfönster