Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Lyssna på sidan Lyssna

Publiceringsdatum:

Från kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars i korthet

Den 15 mars sammanträdde kommunstyrelsen. Här kan du läsa om några av besluten som togs.

Planuppdrag

Planuppdrag: Detaljplan för del av Brunnsta 3:41, Murarvägen

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för del av Brunnsta 3:41, Murarvägen.

Ansökan gäller att skapa en ändrad användning från naturmark till bostäder. Planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom två år.

Nu kommer förslaget till detaljplanen att tas fram. Kommunstyrelsen beslutade att detaljplanen ska tas upp för beslut om samråd senast vid kommunstyrelsens sammanträde i maj. Du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget när detaljplanen ställs ut på samråd. Mer information om samrådet kommer att publiceras här på håbo.se.

Detaljplaner för granskning

Granskning: Detaljplan för del av Kumla 2:15, Hjalmars väg

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Mer information om granskningen kommer att publiceras här på håbo.se

Detaljplan för del av Kumla 2:15, Hjalmars väg

Granskning: Detaljplan 426, del av Bista 4:5, Entré Lillsjön

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet. Det betyder att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen.

Nu ska förvaltningen säkerställa avtal och ekonomi i ärendet. När det är färdigt kommer förslaget tas upp på nytt för politiskt beslut.

Detaljplan 426, del av Bista 4:5, Entré Lillsjön

Granskning och ändring: Detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för granskning. Det betyder att du kommer ha möjlighet att tycka till och lämna dina synpunkter på förslaget.

Mer information om granskningen kommer att publiceras här på håbo.se

Kommunstyrelsen beslutade också att ändra planförfarandet till ett standardförfarande. Ändringen sker eftersom detaljplanen inte tillåter drivmedelsförsäljning och det krävs därför en ändring av planen. Ett förslag till ändring av detaljplanen har varit ute på samråd med sakägare och myndigheter.

Detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra

Planbesked

Ett planbesked är ett besked från kommunen om en detaljplan kan antas, ändras eller upphävas. Den som önskar planera för att exempelvis bygga i ett område på kommunens mark har rätt att få besked från kommunen om det är möjligt.

På kommunstyrelsens sammanträde fanns det tre ansökningar om planbesked på ärendelistan. Planbeskeden gällde för:

 • Krägga 1:12
 • Övergrans-Valla 1:51, bilaga A
 • Utbyggnad av padelhall och utebanor, Ullevivägen

Kommunstyrelsen gav besked att kommunen inte planerar att förändra hur marken ska användas. Det betyder att ansökningarna om planbesked inte ska genomföras.

Trafikanalys för Logistik Bålsta

Den 15 mars fick förtroendevalda på kommunstyrelsens sammanträde information om den trafikanalys som har gjorts när det gäller Logistik Bålsta.

Trafikanalysen behandlar den trafik som redan finns tillsammans med uppskattade siffror för den planerade exploateringen i Logistik Bålsta i en trafikmodell. Förvaltningen har fått information om uppskattad fordonsrörelse från Dagab och Dahl som ska etablera sig i Logistik Bålsta. Olika scenarier och ett antal förslag till åtgärder på kort och lång sikt presenteras.

Kommunen har dialog med exploatörer och Trafikverket och kommer att fortsätta arbetet genom att ta fram säkrare underlag, utreda olika åtgärdsalternativ vidare och planera åtgärder för att hantera kommande trafikökningar från området för att skapa ett jämt trafikflöde.

Mer om Logistik Bålsta

Ärenden som kommunstyrelsen skickade vidare för slutgiltigt beslut till kommunfullmäktige

På sammanträdet den 15 mars beslutade kommunstyrelsen att skicka vidare flera ärenden till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

 • Markanvisningspolicy, arbetsordning för markanvisningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljning
 • Årsredovisning 2020
 • Gemensam avfallsplan
 • Motion: Personalpolitiskt program
 • Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar
 • Motion: Införande av marknadsdag
 • Motion: Spa-anläggning för våra äldre
 • Motion - utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom vård och omsorg
 • Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut, februari 2021
 • Ägardirektiv Håbohus

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens mer övergripande frågor. Alla ärenden som tas upp i kommunfullmäktige bereds i förväg av kommunstyrelsen eller en nämnd.

Övriga ärenden som behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 15 mars

 • Föredragning: Bålsta Padel Club AB
 • Projektprioriteringslista för program- och detaljplaneuppdrag 2021
 • Informationsärende - Uppföljning av vattenprogram samt rapportering vattenmyndigheten 2020
 • Informationsärende, Bostadsmarknadsenkät 2021
 • Information från samhällsbyggnadschef
 • Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen
 • Ekonomisk återrapportering
 • Granskning av kommunens arbete med att integrera nyanlända
 • Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län
 • Avsiktsförklaring C-tillsammans
 • Revidering av KS dokumenthanteringsplan till följd av omorganisering
 • Informationsärende, Årsrapport 2020, Ombudsman äldre och funktionsnedsatta
 • Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen februari 2021
 • Uppdrag: Strategi för implementering av barnkonventionen samt agenda 2030
 • Begravningsförrättare
 • Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15
 • Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15
 • Redovisning av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15
 • Kommundirektörens informationspunkt
 • Redovisning av pågående utredning av lönerelaterade områden
 • Konkurrensverket
 • Rapport från KPMG angående Håbo kommunen systematiska arbetsmiljöarbete, samt kommunstyrelsens ansvar.
 • Samråd detaljplan Segersta 1:70
 • Ny programperiod Leader
 • Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen

Det här är kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ. Den har det övergripande ansvaret för kommunens utveckling och ekonomi och ska också övervaka efterlevnaden av de mål som fullmäktige har fastställt för kommunen

Kommunstyrelsen är vald av kommunfullmäktige och Liselotte Grahn Elg (M) är kommunstyrelsens ordförande.

Mer om kommunstyrelsen

Protokollet från sammanträdet 15 mars

Ta del av protokollet från sammanträdet. Pdf, 613.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare samlade nyheter från kommunstyrelsens sammanträden

Från år 2020 finns det samlade nyhetstexter från kommunstyrelsens sammanträde som beskriver i korthet vilka beslut som togs.

Ta del av informationssidan.

Sidansvarig:

 

Klicka för support
Stäng supportfönster