Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Cykla på Skohalvön - Stora turen

Den stora cykelturen är knappt 24 kilometer och går längs den gamla landsvägen genom kulturlandskapet.

Vid Sånka på västra sidan av Skohalvön finns en stor badplats med sandstrand och campinganläggning. Här hittar du även restaurang, kiosk och gräsytor med lekplats för de små barnen.

Sånka soldattorp nr 48 är en av de äldsta stugorna i Skokloster och byggdes någon gång under 1700-talets senare del. Idag är byggnaden museum där besökaren kan beskåda en mängd bruksföremål som traktens befolkning har skänkt. Soldattorpen har sin bakgrund i det militära indelningsverket då de utgjorde bostad åt soldaterna i den svenska armén. Det yngre militära indelningsverket hade sina rötter i Gustav Vasas arméreformer, byggdes upp av Karl XI, beslutades på 1682 års riksdag och bestod ända fram till 1901 då den ersattes av allmän värnplikt.

Från att ha varit privatbostad skänktes Sånka soldattorp 1990 till Skokloster Gille mot löfte att ingenting fick förändras utan bevaras som det varit. Det står öppet för besökare lördagar och söndagar under sommarmånaderna.

Lugneborg är en gammal befästningsanläggning som dateras till stenålder, bronsålder och järnålder. Det är troligt att borgen, på grund av sitt strategiska läge vid vattenleden, använts i försvarsändamål under många århundraden. Borgen är närmast rund och mäter 190 m i diameter. Den är anlagd på krönet och nordsidan av ett berg som sluttar brant mot SÖ-S-SV, men som i övrigt är mera långsluttande.

Tillträdet till borgen spärras i VSV-V-N-Ö-ÖSÖ av en mur, i vilken på tre ställen 2-3 m breda ingångar finns. Muren har en sammanlagd längd av 280 m. Den är 3-5 m br. Dess höjd från borgens insida är 0,5-0,6 m, medan höjden från utsidan är 1-1,5 m. Borgens inre är bevuxet med glesa bestånd av tall och björk. Inom borgområdet är granar planterade.

Lugneborg är en spännande historieupplevelse som sätter fantasin i rörelse.

Viksjöstenen står ett par meter från landsvägen till Skokloster, 10 meter norr om den lilla avtagsvägen till Tallbacken. Ristningen är troligen utförd av en man vid namn Arbjörn. Inskriptionen betyder:

Bjärt och Bysir och Kylfa de lät resa denna sten efter Assur, sin broder. Dessa voro Vikulvs arvinga

Runstenen vid Galgbacken U 677 står på västra sidan av landsvägen mot Skokloster, ca 30 meter söder om Viksjöstenen U 676. Stenen är skadad och består idag endast av fragment. Ristningen är därför svårtolkad men namnet Näsbjörn har kunnat uttolkas.

Häggeby kyrka uppfördes omkring år 1200 och av denna finns idag tornet och långhuset Länk till annan webbplats. kvar. Ungefär år 1325 förlängdes kyrkan österut och fick ett kor av samma bredd som långhuset. Den andra oktober 1328 återinvigdes kyrkan av ärkebiskop Länk till annan webbplats.Olov Björnsson Länk till annan webbplats. då den helgades till jungfru Maria Länk till annan webbplats. och Sankt Erik Länk till annan webbplats.. Vi ska komma ihåg att Sverige var ett katolskt land under medeltiden och helgondyrkan hade en central roll i religionen. Häggeby kyrka har genomgått en rad restaurationer och ombyggnationer under sin 800 år långa historia.

Lägg märke till bildstenen som står på kyrkogården nära vapenhuset och tornet. Det är en kopia av en bildsten som kallas Häggebystenen Länk till annan webbplats. eller Hästkampstenen. Stenen härstammar från en tidsepok då runskrift ännu inte tagits i bruk. 1873 såldes originalet till Historiska museet Länk till annan webbplats. och 1953 sattes kopian upp på kyrkogården.

Lägg märke till bildstenen som står på kyrkogården nära vapenhuset och tornet. Det är en kopia av en bildsten som kallas Häggebystenen Länk till annan webbplats. eller Hästkampstenen. Stenen härstammar från en tidsepok då runskrift ännu inte tagits i bruk. 1873 såldes originalet till Historiska museet Länk till annan webbplats. och 1953 sattes kopian upp på kyrkogården.

I Häggeby finns ett skol- och bygdemuseum som är väl värt ett besök.  Där erbjuds levande historia från första halvan av 1900-talet. Häggeby skola byggdes 1907 och var i drift som undervisningslokal för årskurs ett och två fram till 1940-talet då Gransäterskolan i Bålsta byggdes. På övervåningen fanns ett skolkök  där det bedrevs undervisning i hemkunskap. Skolköket var i bruk ytterligare några år efter att övrig undervisning upphört. Skolbyggnaden inhyste även lärarinnebostaden. Samtliga tre lokaler är bevarade exakt som de såg ut under 1900-talets första hälft. Svensk skol- och hembygdshistoria är i hög grad levande i Häggeby. Museet håller öppet alla söndagar mellan kl. 13.00-15.00 från midsommar till augusti.

Håberget är Skoklosters högsta punkt och reser sig 61,2 m över havet. Omkring 5000 år f.k. började berget bli synligt ovanför havsytan. Då var det fortfarande bara ett skär i en gles skärgård. Idag, efter tusentals år av landhöjning, kallar vi det Skokloster. Från Linda gård vid Håbergets fot kan man se spirorna på Uppsala domkyrka.

Här finns även resterna efter en fornborg som är 100 ggr 70 meter stor. Borgen omges öster, norr och väster av en stenvall och i söder av ett klapperstensfält.

I borgen ligger tre stensättningar, men det är svårt att skilja mellan naturliga och anlagda stensamlingar.

Idealbyn började byggas 1991, vackert placerad med utsikt över Skofjärden. Området skapades som en ekologisk by fritt från gifter. Idén var inspirerad av den svenska TM-rörelsen. TM står för Transcendental Meditation, en teknik för avslappning och stresshantering som har flertusenåriga rötter i asiatisk kultur. Hit flyttade människor som sökte en alternativ livsstil som grundar sig på de andliga värderingar som den indiska gurun Maharishi förespråkade. Maharishi Veda Center är en ideell förening vars syfte är att ge service till medlemmarna inom TM-organisationen, MIKI. Verksamheterna inom MIKI och Maharishi Veda Center är inte religiösa eller politiska och inte vinstdrivande.

Rörelsen grundade även en egen skola, MIU-skolan som hade Transcendental Meditation som profil. Skolan finns dock inte kvar längre. TM-rörelsens filosofi lever dock kvar och många människor använder tekniken som en del av sin livsstil. Atmosfären finns där än idag.

Idealbyn har även villabebyggelse och är väl värt ett besök.

Den bebyggda del av Skokloster som idag kallas Slottsskogen har troligen varit en del av klostrets domäner under medeltiden. Namnet Slottsskogen härstammar från tidigt 1960-tal eller möjligen sent 50-tal när området såldes av dåvarande ägare till Skokloster slott, greve Rutger von Essen, och exploateringen började. Här hittar du en närbutik, pizzeria, pub, samt en ungdomsgård för de yngre. I Slottsskogen finns dessutom en uppvärmd pool med kiosk som håller öppet under sommarmånaderna.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster