Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

E-handel ordlista

Vi har samlat ord och begrepp i en ordlista för att förklara och definiera termer som ofta används i material om e-handel. De används även i vårt fördjupningsmaterial om den digitala inköpsprocessen.


Ord/begrepp

Definition/förklaring

Affärsprocess

SFTI:s affärsprocesser, dvs. metoder för e-handel enligt de etablerade standarder som finns hos

SFTI Länk till annan webbplats.

. (Se definitionen av SFTI nedan)

Beställare

I materialet om e-handel används begreppet

beställare

för köpare, det vill säga de som köper något i e-handelsprocessen. I andra sammanhang använder Upphandlingsmyndigheten begreppet beställare för de roller som beställer upphandlingar, är kravställare eller i övrigt kan ses som projektägare.

Digital inköpsprocess

Den digitala inköpsprocessen omfattar e-upphandlingsprocessen och e-handelsprocessen. Kallas ibland elektronisk inköpsprocess.

EDI

Electronic Data Interchange (EDI) innebär ett standardiserat, elektroniskt och till stora delar automatiserat informationsutbyte mellan affärssystem, oberoende av format som EDIFACT/XML.

EDIFACT

EDIFACT är en standard för EDI som definierar elektroniska dokument till uppbyggnad, informationsinnehåll och överföringssyntax, framtagen av UN/CEFACT. (Se förklaring av UN/CEFACT nedan)

EFH

Elektronisk fakturahantering (EFH) innebär ett it-system för den interna hanteringen av en faktura i ett elektroniskt arbetsflöde. EFH omfattar intern distribution av fakturor, kontering, attest och arkivering. EFH förutsätter e-fakturor eller skannade fakturor.

E-faktura

En elektronisk faktura som är utfärdad, översänd och mottagen i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. Skannade pappersfakturor betraktas inte som e-fakturor.

E-handelssystem

Samlingsbegrepp för det it-stöd som används för e-handelsprocessen. Ett e-handelssystem kan vara utformat på många olika sätt. Ett e-handelssystem kan vara en modul eller flera moduler i ett integrerat affärssystem. Ett e-handelssystem kan vara flera applikationer eller it-stöd som sammantaget skapar förmågan att e-handla. 

Elektronisk inköpsprocess

Se digital inköpsprocess.

E-upphandlingsprocessen

Processen för att genomföra en upphandlingsprocess elektroniskt.

E-handelsprocessen

Processen för att genomföra en elektronisk/digital beställning. Omfattar samtliga delprocesser från elektronisk beställning till betalning.

Försörjningsplan

En plan som beskriver organisationens viktigaste inköpsområden/avtalsområden och anskaffningsstrategin för området (exempelvis att göra i egen regi eller köpa in, upphandla i samverkan med andra eller upphandla själva, använda en inköpscentrals ramavtal).

GLN

Global Location Number (GLN) är en internationell nummerstruktur med vars hjälp parter och deras adresser kan identifieras entydigt (lokaliseringsnummer). Ansökan om GLN-nummerserie görs på www.gs1.se Länk till annan webbplats.

GS1

En internationell organisation som tar fram standarder för handel, t.ex. inom e-handel, märkning och klassificering samt nummerserier. Svensk kontakt är GS1 Sweden, läs mer på www.gs1.se Länk till annan webbplats.

Inköpsorder, inköpsordernummer

Beställning, beställningsnummer.

NEA

Nätverket för Elektroniska Affärer (NEA) är en ideell medlemsstyrd organisation med målet att sprida information och kunskap om e-affärer, driva frågor kring e-affärer och erbjuda ett nätverk för medlemmarna. Läs mer på www.nea.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Operatör

Företag som erbjuder VAN-tjänster i samband med e-handel, till exempel meddelandeförmedling eller konvertering av meddelanden mellan olika formatstandarder. En operatör kan erbjuda egendefinierade tjänster eller tjänster i operatörssamverkan. Efter certifiering kan operatören även erbjuda PEPPOL:s kommunikationstjänster.

(I stället för operatör

används ibland begreppen tredjepartsoperatör eller VAN-operatör.)

PEPPOL

Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) är en komplett lösning för elektroniska inköp som har arbetats fram på europeisk nivå för att göra e-handel och e-upphandling enklare. PEPPOL består av flera olika delar som gör digitala inköp enklare, bland annat gemensamma standarder för olika meddelanden i inköpsprocessen och gemensamma tekniska protokoll för digital kommunikation och för hur meddelanden överförs. PEPPOL förvaltas och vidareutvecklas i en icke vinstdrivande europeisk organisations-form. Läs mer om PEPPOL. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SFTI

Single Face To Industry (SFTI) arbetar med att främja införande och användning av elektronisk handel med offentlig sektor i Sverige. Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Upphandlingsmyndigheten. Läs mer på www.sfti.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säljare

Leverantören, dvs. den som är säljare i e-handelsprocessen.

UBL 

Universal Business Language (UBL) är en internationell öppen standard för elektroniska affärsdokument utformade med XML (se nedan för definition av XML) som överföringssyntax. Bland annat bygger PEPPOL:s meddelandespecifikationer på UBL.

UN/CEFACT

United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) är en undergrupp till United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) som arbetar med att utveckla verktyg på handelsprocedurområdet i form av standarder, rekommendationer och handledningar. Arbetet bedrivs i projektgrupper med representanter från mellanstatliga organisationer, enskilda länders myndigheter samt från näringslivet. 

UNSPSC

United Nations Standard Products and Services Codes (UNSPSC) är en standard för klassificering av produkter och tjänster. Används för sökning, jämförelse, inköp, kontering och statistik.

VAN-tjänst

Avser tredjepartstjänster som erbjuds köpare och säljare för att underlätta e-handel, som till exempel konvertering, hantering av partsregister och förmedling av meddelanden och trafikövervakning. Tjänsterna tillhandahålls av en operatör, ibland refererad till som VAN-leverantör, VAN står för Value Added Network.

XML

eXtensible Markup Language (XML) är en formatstandard för att strukturera och hantera information oavsett presentationsform.


Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster