Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Skolpliktsbevakning och uppföljning av frånvaro

Håbo kommun har ett ansvar att följa upp samtliga elever som är folkbokförda i Håbo för att kontrollera att deras skolplikt fullföljs. Om en skolhuvudman har en elev från Håbo kommun som har problematisk frånvaro är skolhuvudmannen skyldig att anmäla detta till hemkommunen. Det gäller även elever om inte omfattas av skolplikt till exempel elever på gymnasiet.

Kartlägga och analysera frånvaro oavsett orsak

Skolans arbete för att främja skolnärvaro och åtgärda frånvaro sker löpande. Elevhälsoteamet involveras i arbetet.

Vid frånvaro enligt nedan gör skolan en tidig kartläggning, analyserar orsaker, planerar och genomför åtgärder:

 • Sammanhängande sjukfrånvaro över en vecka
 • 20% sammanlagd frånvaro under 4 veckor (20% = 4 dagar)
 • Flera lektioner ogiltig frånvaro under 4 veckor

Kommungemensam rutin för ökad skolnärvaro för Håbo kommun

 1. Skolan närvaroregistrerar och uppmärksammar frånvaro
 2. Skolan analyserar frånvaro i arbetslaget
 3. Skolan kartlägger och analyserar frånvaro
 4. Tvärprofessionella insatser och analys- fördjupad frånvaroutredning och skolpliktsanmälan
 5. Eventuellt intensifierade insatser och orosanmälan
 6. Uppföljning av skolpliktsanmälan- skolan rapporterar minst varannan månad till Håbo kommun

Kommungemensam rutin för ökad skolnärvaro- Håbo kommun Pdf, 228.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid fortsatt frånvaro trots åtgärder enligt ovan ska skolpliktsanmälan göras.

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro oavsett orsak, ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 a § skollagen).

Kommunala skolor i Håbo kommun

Skolpliktsanmälan ska skickas både till skolans huvudman och till elevens hemkommun.

Elev folkbokförd i Håbo kommun

 • Anmäl till Håbo kommun som huvudman och hemkommun genom e-tjänsten.

Elev som inte är folkbokförd i Håbo kommun

 • Anmäl till Håbo kommun som huvudman genom e-tjänsten.
 • Kontakta elevens hemkommun för information om hur skolpliktsanmälan ska genomföras.

Fristående skolor i Håbo kommun och skolor utanför Håbo

Skolpliktsanmälan ska skickas både till skolans huvudman och till elevens hemkommun.

Elev folkbokförd i Håbo kommun

 • Anmäl till Håbo kommun som hemkommun genom e-tjänsten.
 • Anmäl till skolans huvudman enligt skolans rutin

Elev som inte är folkbokförd i Håbo kommun

 • Anmäl till skolans huvudman enligt skolans rutin
 • Kontakta elevens hemkommun för information om hur skolpliktsanmälan ska genomföras

Gymnasieskolor med elever från Håbo kommun

Gymnasieelever omfattas inte av skolplikt men huvudmannen är skyldig att anmäla till hemkommunen vid problematisk frånvaro för att skapa förutsättningar för ett snabb övergång till det kommunala aktivitetsansvaret vid behov.

Gymnasieskolor anmäler till hemkommunen via kommunens e-tjänst.

Hemkommunen har ett övergripande ansvar för att se till att skolpliktiga barn får sin utbildning. Huvudmannen ansvarar för att skolverksamheten fungerar och att skolpliktiga barn fullgör sin skolgång. Vårdnadshavare ska se till att barnet fullgör sin skolplikt genom att barnet kommer till skolan (7 kap. 20-22 § skollagen).

 • När en skolpliktsanmälan inkommer till Håbo kommun, registereas anmälan och ett ärende skapas.
 • Kommunen utreder om skolan och vårdnadshavare fullgör sitt ansvar.
 • Om bedömning görs att elevens vårdnadshavare brister i sitt ansvar får hemkommunen förelägga vårdnadshavarna att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande får förenas med vite (7 kap. 23 § skollagen).
 • Kommunen utreder även om det är aktuellt att skolplikten i Sverige ska upphöra för eleven (7 kap. 2 § andra stycket skollagen).
 • Om skolpliktsbevakningen gör bedömningen att vårdnadshavare inte brister i sitt agerande kommer ärendet invänta nästa uppföljning för att se hur utveckling sker.

Det är viktigt att skolan skickar in uppföljningar för att hemkommunen ska kunna följa ärendet och bedöma hur fortsatt handläggning ska ske.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster