Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Flera regler styr kommunens inköp

De huvudsakliga upphandlingsreglerna som kommunen har att följa är lag om offentlig upphandling, LOU (2016:1145) och lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF (2016:1146)

LOU anger en gräns för upphandlingar som ska annonseras. Har avtalet ett värde som är lägre än ca 615 312 SEK behöver upphandlingen inte annonseras. Då genomförs en så kallad direktupphandling utan annonsering på webben. Upphandlingar under gränsvärdet kan kommunen ändå annonsera om kommunen beslutar det.

Andra lagar som blir aktuella vid offentliga upphandlingar är bl.a.

  • Kommunallagen (2017:725)
  • Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
  • MBL

Om du inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut

Från det att tilldelningsbeslut lämnats skall det gå minst 10 dagar innan avtal får tecknas. Under den här tiden innan avtal tecknats har den anbudsgivare som anser att upphandlingen handlagts på ett felaktigt sätt möjlighet att begära överprövning av beslutet hos förvaltningsrätten i Uppsala.

Om du som anbudsgivare inte är nöjd med ett upphandlingsbeslut där avtal redan är tecknat med annan anbudsgivare, kan du väcka talan (klaga) vid allmän domstol (tingsrätt).

Sekretess

Under hela upphandlingsprocessen fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat eller upphandlingen på annat sätt är avslutad, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen. Uppgifter om hur många och vem som begärt förfrågningsunderlag/lämnat anbud får t ex inte lämnas ut.

När upphandlingen är avslutad upphör sekretessen och samtliga handlingar som rör upphandlingen blir, enligt huvudregeln, offentliga. Sekretessen kan dock fortsätt att gälla i vissa fall, t ex till förmån för det allmänna eller enskilda, se Offentlighets- och sekretesslagen 31:16-19.

Om någon begär att få ut handlingar rörande en upphandling, ska kommunen skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning. Om prövningen leder till att handlingarna inte lämnas ut, ska ett motiverat skriftligt beslut med överklagandehänvisning lämnas. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga till Kammarrätten.

Tillsyn

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.  

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster