Lyssna

Ansöka och säga upp plats för ditt barn i kommunal förskola

Här kan du läsa om hur du söker plats i kommunens egna förskolor, förskola på obekväm arbetstid, vilka regler vi har, hur du säger upp platsen, och hur du ansöker om du bor i annan kommun.

Bra att veta om ansökan

 • Du kan ansöka om en förskoleplats för ditt barn tidigast sex månader innan du vill att barnet ska börja.
 • Barnet kan få en förskoleplats tidigast från och med sin ettårsdag.
 • Du måste önska tre olika förskolor i ansökan.
 • Vi garanterar att du får en förskoleplats inom fyra månader från det att din ansökan skickades in.

När du ansöker om plats i förskola får ditt barn ett ködatum. Ködatumet är det datum som din ansökan kom in till Håbo kommun.

Regler för placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Pdf, 575.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill ni gå i en fristående förskola?

Om du är intresserad av en fristående förskola eller en förskola i en annan kommun tar du själv kontakt med förskolans huvudman för att få information om hur du kan ansöka.


Förskolan är första skolformen i det svenska skolsystemet och har en egen läroplan, Lpfö 18.

Ditt barn erbjuds förskola från ett års ålder och har rätt till 15 timmar Allmän förskola från hösten då barnet fyller tre år.

Pedagogerna i förskolan har ett uppdrag att främja barns lärande och utveckling och ska verka för att ge barnen en trygg omsorg utifrån målen i förskolans läroplan. Undervisningen i förskolan leds av förskollärare i samarbete med barnskötare och annan personal med relevant kompetens.

Vårdnadshavare i kommunen kan välja en kommunal eller fristående förskola.

Du ansöker om förskoleplats på kommunala förskolor i vår e-tjänst. För att kunna ansöka behöver du legitimera dig, till exempel med mobilt bank-ID.

I din ansökan ska du lämna tre önskemål om olika förskolor. Skriv dem i den ordning som du önskar dem.

Skriv från vilket datum du vill ha förskoleplats för ditt barn och i vilken omfattning du vill att barnet ska gå i förskolan, alltså hur många timmar i veckan.

Behöver du hjälp med ansökan, saknar bankid eller har skyddad identitet?

Kontakta Håbo kontaktcenter

Du får besked om platserbjudande till din e-postadress och i e-tjänsten.

Om ni är två vårdnadshavare och bor på olika folkbokföringsadresser måste ni båda svara på erbjudandet. Om ni är folkbokförda på samma adress räcker det att en av er svarar.

Om du har fått plats på önskad förskola och tackar ja

Vi placerar barnet på förskolan, skickar ett beslut om placering till dig och tar bort barnet från kön.

Om du har fått plats på en annan förskola och tackar ja

Vi placerar barnet på förskolan, skickar ett beslut om placering till dig och tar bort barnet ur kön.

Du kan välja att ställa dig i kön för omplacering. Om du önskar ställa dig i omplaceringskö ansöker du om förskola i e-tjänsten på samma sätt som du ansökte första gången. Vi placerar barn från omplaceringskön en gång per år. Alla barn som står i omplaceringskön till och med 31 januari innevarande år, får en plats på önskad förskola i mån av plats i augusti samma år.

Om du har fått plats på en annan förskola och du tackar nej

Vi tar bort barnet från kön. Du kan ansöka om förskoleplats igen i e-tjänsten och får ett nytt ansökningsdatum.

Om du inte svarar

Vi tar bort barnet från kön.

Om du inte är erbjuden någon av dina önskade förskolor beror det på att det inte finns någon ledig plats på de förskolorna.

Logga in och tacka ja eller nej till erbjudande om plats i förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte längre behöver förskoleplatsen säger du upp den i e-tjänsten. Om du säger upp platsen betalar du avgift under uppsägningstiden som är 30 dagar. Uppsägningstiden räknas från den dag vi tar emot din uppsägning. Under den tiden betalar du för platsen, oavsett om barnet är i förskolan eller inte.

Om du säger upp din plats i förskolan och sedan ansöker igen inom 90 dagar betalar du avgift även för tiden mellan placeringarna. Det gäller även vid övergången från förskola till fritidshem.

Platsen på förskolan avslutas per automatik när ditt barn börjar förskoleklass. Om du behöver fritidshem behöver du ansöka.

Logga in och säg upp din plats i förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi garanterar en förskoleplats inom fyra månader (garantitid), från och med det datum din ansökan kommer in till Håbo kommun. Om vi inte kan erbjuda plats på din önskade förskola får barnet plats på en annan förskola inom kommunen.

Om du ansöker om förskola och önskar ett startdatum som ligger längre fram än fyra månader börjar garantitiden att gälla fyra månader innan önskat startdatum. Det innebär att om du ansöker om förskoleplats 1 januari men vill ha en plats 1 juni, räknas garantitiden från och med 1 mars.

Garantitiden gäller inte en ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid.

Vi försöker så långt det är möjligt att möta de önskemål som du som vårdnadshavare har när det gäller förskolan.

Så här fördelar vi lediga platser

 1. Barn som är i behov av särskilt stöd i sin utveckling
 2. Barn har finska som modersmål och som ansöker om plats i en förskola där verksamheten delvis bedrivs på finska med finsktalande personal
 3. Barngruppens sammansättning och storlek
 4. Barn med syskon som redan är placerade på samma förskola
 5. Barn som till och med 31 januari innevarande år står i omplaceringskö
 6. Barn som har längst kötid.

På hösten det år ditt barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola 525 timmar per år, oavsett om du arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Allmän förskola är gratis.

Om du bara har allmän förskola kan ditt barn vara på förskolan:

 • 15 timmar per vecka
 • Måndag till fredag, 3 timmar per dag. Förskolan bestämmer tiderna.

Barn på allmän förskola får inte mat på förskolan. Förskolan planerar tiden utifrån det.

Barn som endast går i allmän förskola är lediga under skolans lov.

Den tiden under dagen som ditt barn är i förskolan kallas vistelsetid. Barnet får vara i förskolan den tiden som du arbetar eller studerar, inklusive eventuell restid.

När du är ledig är barnet hemma.

Ditt barn kan gå i förskolan till 31 juli det år barnet fyller sex år.

Om du är föräldraledig eller arbetssökande har du rätt att ha ditt barn på förskolan 15 timmar eller 16-25 timmar i veckan.

Alla förskolor är öppna från klockan 06.00-18.30 helgfria vardagar om behov finns. De är stängda på julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Stängt för planering

Förskolorna har stängt för planering fyra dagar per år för att personalen ska kunna utbilda sig eller planera verksamheten.

Om du har behov av barnomsorg under planeringsdagar, kontakta förskolan där ditt barn går. Ditt barn kan då få vara på en annan förskola, eller att ordinarie personal kan ersättas med vikarier.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får barnet stanna hemma på planeringsdagarna.

Planeringdagar för förskola och fritidshem Länk till annan webbplats.

På sommaren

Under sommaren då många barn är lediga är förskolor stängda under några veckor. Din förskola skickar ut information direkt till dig som vårdnadshavare om vad som gäller inför sommaren.

Om du behöver barnomsorg för ditt barn under sommaren, ibland kallad sommarjour, prata med personalen på din förskola.

Barn som har allmän förskola 15 timmar per vecka är lediga från 15 juni till 15 augusti.

Du som arbetar under obekväm arbetstid kan ansöka om barnomsorg efter förskolans ordinarie öppettider. Som obekväm arbetstid räknas kvällar, nätter och helger.

Sammanboende föräldrar behöver inte vara gifta eller ha barn tillsammans, men båda måste arbeta obekväm arbetstid för att ni ska kunna beviljas omsorg på obekväm arbetstid.

Plats på omsorg på obekväm arbetstid ges om det finns lediga platser.

Ansök om omsorg på obekväm arbetstid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om omsorg på obekväm arbetstid

Barn som på grund av familjens situation är i behov av fler timmar i förskolan, kan erbjudas utökad tid i förskolan.

Barn kan även erbjudas fler timmar i förskolan om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Du ansöker i vår e-tjänst. Du behöver även skicka med ett intyg eller en förklaring som styrker behovet.

En rektor, läkare, psykolog eller annan person i liknande befattning kan styrka barnets behov. Förskolans rektor tar beslutet om utökad tid.

Ansök om utökad tid i förskolan eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor

Mejla till kontaktcenter@habo.se eller ring 0171-525 00.

Skriv ut