Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund på kommunfullmäktiges sammanträde kan du ställa frågor om kommunens verksamheter till de folkvalda politikerna.

Riktlinjer för frågestunden

Allmänhetens frågestund regleras av fullmäktiges arbetsordning. Ordföranden kan besluta att ställa in allmänhetens frågestund om det finns skäl för det. Frågestunden pågår i trettio minuter och kan i vissa fall förlängas av ordföranden.

Riktlinjer för frågorna

  • Frågan ska redovisas skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast tre (3) arbetsdagar före det sammanträde då frågeställaren avser ställa frågan.
  • Frågan ska vara formulerad så att den kan läsas upp på maximalt två minuter,
  • Frågan ska handla om kommunens verksamhet och ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse.
  • Frågan får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild eller personalärenden.
  • Frågan bör inte ha behandlats under tidigare frågestunder. Fullmäktiges ordförande/presidiet kan dock besluta om ett avsteg från detta.

Besvarande av frågan

  • Fullmäktiges presidium avgör om frågan får ställas.
  • Den som besvarar frågan har högst fem minuter på sig för detta. Därefter har frågeställaren rätt till att ställa en följdfråga (replik) på två minuter. Den som svarar har därefter ytterligare två minuter på sig att besvara den.
  • Om alla frågor inte hinner besvaras får ordföranden/presidiet besluta att skjuta fram de som kvarstår till nästa frågestund.

För att ta del av reglerna kring frågestunden, se fullmäktiges arbetsordning till höger.

Lämna in din fråga

För att lämna in din fråga, skicka ett e-postmeddelande till kommunsekreterare@habo.se eller ring på 0171-52500.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster