Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Undervisning på modersmålet

Om ditt barn talar ett annat språk än svenska kan barnet få modersmålsundervisning. Modersmålsundervisning finns i grundskolan (årskurs 1-9), anpassad grundskola (tidigare grundsärskolan) och gymnasieskolan.

Det är mycket viktigt för ett barns utveckling att få prata på sitt eget språk. Det ger barnet trygghet, gemenskap och en bra grund för att lära sig svenska som andra språk.

 • En eller båda vårdnadshavarna ska ha ett annat modersmål än svenska
 • Modersmålet ska vara ditt barns dagliga språk i hemmet
 • Ditt barn ska kunna språket på ett grundläggande sätt.

Adoptivbarn har också rätt till undervisning på sitt modersmål även om ni inte talar språket i hemmet. 

För att kommunen ska kunna ordna undervisning i modersmål behövs det minst fem elever i gruppen. Det måste också finnas en lämplig lärare.

Ditt barn kan få modersmålsundervisning från och med årkurs 1 men som längst under sju läsår.

De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska och har en särställning i Sverige. Rätten att få modersmålsundervisning i dessa språk är starkare än övriga språk:

 • det räcker med att en elev vill läsa språket
 • eleven behöver inte kunna språket sedan tidigare
 • behöver inte vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

En elev har alltid rätt att välja modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk inom ramen för språkvalet i grundskolan istället för moderna språk. Samma särskilda regler gäller även för språkval, till exempel att eleven inte behöver kunna språket och det räcker det att endast en elev önskar undervisning. Fördelen med att läsa modersmål inom ramen för språkval är att undervisning sker inom reglerad undervisningstid.

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna, har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är det dagliga umgängesspråk i hemmet.

Elever som tillhör den nationella minoriteten romer och som kommer från utlandet har rätt till modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

För de nationella minoritetsspråken gäller inte begränsningen om fem elever.

För elever i grundskolan, årskurs 1-9, och grundskolan

 • Eleven behöver inte kunna språket innan.
 • Språket behöver inte vara ett daglig umgängesspråk i hemmet.
 • Det räcker att det finns en elev i kommunen som vill studera språket.

För elever i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola

 • Eleven behöver ha goda kunskaper i språket.
 • Språket behöver inte vara ett daglig umgängesspråk i hemmet.
 • Det räcker att det finns en elev i kommunen som vill studera språket.

Modersmål är ett eget ämne i skolan och ämnet har en egen kursplan. Målet är att barnet ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. 

Modersmålslärare måste även ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen.

Undervisningen i modersmål är frivillig och sker utanför ordinarie skoltid. När ni har ansökt om modersmålsundervisning och fått en plats är undervisningen obligatorisk. Betyg i ämnet modersmål ges på samma sätt som i övriga skolämnen.

Inom Håbo kommun samordnas modersmålsundervisningen på grundskolan. Det betyder att undervisningen kan vara på en annan skola än den eleven går på.

I gymnasiet kan elever på nationella program också få modersmålsundervisning. Ansökan sker till skolan och kursen ersätter någon av elevens andra kurser. Elever på introduktionsprogrammen ansöker på samma sätt som grundskoleelever.

I förskolan kan barn få modersmålsstöd. Om du önskar modersmålsstöd för ditt barn kan du kontakta rektorn på förskolan.

 • Skollagen (2010:800) 10 kap 7 §, 11 kap 10 §, 15 kap  19 §, 18 kap  19 §
 • Skolförordning(2011:185) 5 kap 7 §
 • Gymnasieförordningen (2010:2039) 4 kap 15 §

Vanliga frågor och svar om modersmålsundervisning

Hur lång tid det tar att få modersmålsundervisning beror på om det redan finns en lärare och tillräckligt många elever som talar det språket.

Om det inte finns tillräckligt många elever i en språkgrupp just nu hör vi av oss när undervisningen kan starta.  

Om din ansökan kom in för sent för att utbildningen ska starta samma termin så får eleven börja nästa termin istället.

Läraren planerar vilken dag och tid eleven får undervisningen. Undervisningstiden kan variera beoroende på grupp och språkkunskaper.

Upplägg och läxor varierar mycket mellan olika lärare. Det är viktigt att du som vårdnadshavare är delaktig i inlärningen för att språket ska utvecklas på bästa sätt.

Vi försöker att samordna modersmålsundervisningen inom Håbo kommun. Det betyder att undervisningen kan vara på en annan skola än den som ditt barn annars går på.

Undervisningen sker utanför timplanen, alltså när den vanliga skoldagen är slut.

Det är i första hand du som vårdnadshavare som ansvarar för att dina barn kommer till lektionen. Prata med ansvarig modersmålslärare om ni vill ha mer information.

När du som vårdnadshavare har anmält ditt barn till modersmålsundervisning utgår vi ifrån att barnet vill fortsätta med språket även nästa läsår. Du behöver därför inte göra en ny anmälan varje år. Som mest kan en elev få modersmålsundervisning i 7 år.

Om eleven börjar ett introduktionsprogram på Fridegårdsgymnasiet behöver en ny ansökan göras. Ansökan gäller hela utbildningstiden.

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn slutar få lektioner i modersmålet så meddelar du det till både modersmålsläraren och till enhetschefen för modersmålsenheten via e-post.

Sidansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster