Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Hälso- och trygghetsrådet

Hälso- och trygghetsrådet arbetar strategiskt och långsiktigt för en god livsmiljö i Håbo. Rådet samverkar med flera olika aktörer och tillsammans arbetar vi med socialt förebyggande, trygghetsskapande och hälsofrämjande. Det handlar om att identifiera och förebygga olika risker och social oro. Hälso- och trygghetsrådet är Håbos brottsförebyggande råd (BRÅ).

Sammanträdestider 2024

 • 21 mars, klockan 15:00
 • 23 maj, klockan 15:00
 • 5 september, klockan 15:00
 • 5 november, klockan 15:00

Sammanträdeshandlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll

Om Hälso- och trygghetsrådet

Syftet med Hälso- och trygghetsrådet är för ökad kunskap och förståelse i frågor och utmaningar i samhället som inte kan lösas av en enskild aktör. Frågornas komplexitet gör att det krävs samsyn och samverkan för att nå framgång. Insatserna anpassas till varje område.

Hälso- och trygghetsrådets syfte är:

 • att landsting, kommun, polis och räddningstjänst samordnar sina insatser för att effektivt utnyttja resurserna för både individ och samhällets bästa
 • att öka samverkansaktörernas förmåga att uppnå social hållbarhet genom att identifiera och förebygga sociala risker
 • att ge exempel på gemensamma metoder och uppföljningsbara nyckeltal
 • att kvalitetssäkra och samordna det hälsofrämjande arbetet
 • att öka kunskapen och medvetenheten hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarhet
 • att utifrån en gemensam kunskap och analys sätta adekvata mål och genomföra insatser

Samarbete

Hälso- och trygghetsrådet arbetar tillsammans med företrädare från politik, näringsliv, tjänstepersonorganisation och samhällets olika aktörer. Samverkan innebär att vi kan jobba på olika nivåer (lokalt, regionalt, nationellt) och mellan olika sektorer (privat, ideell, offentlig) mot ett gemensamt mål.

Samarbetet handlar om kunskap- och informationsutbyte och att vara överens om vem som gör vad i utvecklingsarbetet. Det är då möjligheter skapas för att nå målet, Ett hälsosammare och tryggare Håbo.

När vi har gemensamma lägesbilder, behovs- och orsaksanalyser får vi förutsättningar till att hitta områden där vi kan få ut större effekter i samhället om vi jobbar tillsammans eller understödjer varandras arbete.

Hälso- och trygghetsrådet arbetar med frågor som handlar om:

 • trygghet
 • säkerhet
 • folkhälsa
 • delaktighet
 • god livsmiljö.

ANDT

Vi har en central roll för ANDT-arbetet, då det förebyggande arbetet främst bedrivs där människor lever och verkar.

Läs mer om ANDT - alkohol, narkotika, doping och tobak

Förebyggande insatser

Genom att arbeta med utveckling av en plats eller en situation kan vi förhindra eller försvåra att brott begås. Det kallas för Situationell brottsprevention.

Genom att jobba med insatser som stärker en människas självkontroll och stärka banden till samhället kan vi förebygga benägenheten att brott begås. Det kallas för Social brottsprevention.

Hälsofrämjande prevention innebär att vi arbetar för en gynnsam och jämlik hälsoutveckling i befolkningen. Åtgärderna anpassas både i omfattning och utformning.

Organisation

Rådet får information från Trygghetsgruppen. Deltagarna är utvalda utifrån sin specifika kompetens inom berörda verksamhetsområden.

Hälso- och trygghetsrådet består av

Ledamöter i rådet

Kommunalråden ingår i rådet och har möjlighet att kalla ersättare vid behov.

Representanter i rådet

Tjänstepersoner
Förvaltningschefer (eller av dem utsedd ersättare), säkerhetssamordnare, närvårdsstrateg, folkhälsosamordnare (sammankallande).

Samverkande aktörer

Lokalpolisområde Enköping/Håbo, direktion Kommunförbund Räddningstjänsten Enköping/Håbo, Hälsoäventyret i Håbo, Håbohus AB, näringslivet i Håbo, Svenska Kyrkan och primärvården. Varje samverkande aktör utser representant i rådet.

Närvaro- och yttranderätt

Samtliga närvarande har förslag och yttranderätt vid rådets sammanträden.

Eventuella övriga organisationer kan adjungeras in till rådets sammanträden, efter beslut i rådet.

Sidansvarig: Charlotta Bjälkebring Carlsson

Klicka för support
Stäng supportfönster