Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Bidrag, stöd och stipendier

Några ungdomar som spealar fotboll.

Registrerade ideella föreningar i Håbo kommun kan ansöka om kommunalt föreningsbidrag. Bidraget grundar sig på den verksamhet föreningen hade föregående kalenderår, om inget annat anges.

Senaste ansökningsdatumet är 1 mars varje år. Det går dock bra att lämna in dom tidigare.

Länk till ansökningsblanketter finns under E-tjänster och blanketter till höger.

Varje förening lämnar in, tillsammans med ansökan, aktuella styrelseuppgifter, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse (glöm inte redovisa medlemsantal: 0-4 år, 5-20 år, 21-64 år, 65 år<, handikappade), revisionsberättelse, resultaträkning samt fastställd balansräkning.

Har ni årsmöte efter den 1 mars skickar ni med en revisionsstyrkt sammanställning av medlemsantalet, samt beskrivning av föreningens ledarverksamhet och/eller planerad utveckling. Årsmöteshandlingarna skall skickas in 10 dagar efter ordinarie årsmöte.

De olika bidragen

 • Aktivitetsbidrag
 • Ungdomsbidrag
 • Kulturbidrag
 • Pensionärs- och handikappsbidrag
 • Lokal och driftsbidrag
 • Lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar
 • Bidrag till Studieförbund
 • Stipendier i Håbo kommun
 • Lämna in ansökan
 • Söka inomhustider för 2018/2019
  (abonnemang av lokal)

Aktivitetsbidrag

Aktivitetsbidrag för barn och ungdomar mellan 3-20 år.

Tillsammans med ansökan och övriga handlingar, skickar ni med en sammanställning av närvarokort, vilket kan göras på ansökningsblanketten.

Ungdomsbidrag

Ungdomsbidrag är ett bidrag till föreningar och till ungdomsgrupper som inte är föreningsknutna, i syfte att stimulera till verksamhetsutveckling för i första hand barn och ungdomar. Bidraget är avsett att stimulera till särskilda projekt och arrangemang. Handläggning och bedömning av aktiviteten/verksamheten delegeras till tjänsteman för snabb handläggning. Kontaktperson från avdelningen Kultur & Livsmiljö utses som stöd och hjälp.

Bidraget kan sökas under hela året. Ansökan sker genom en skriftlig projektbeskrivning som inkluderar kostnadskalkyl.

Kulturbidrag

Kulturbidrag skall stimulera till kultur i kommunen.Verksamhet beviljas för utåtriktade arrangemang eller verksamheter, som vänder sig till av nämnden prioriterad grupp. Denna prioritering kan gälla för en längre eller kortare tidsperiod och bygger på Bildningsnämndens mål.

Som kulturförening räknas förening som exempelvis har bildkonst, teater, musik, hantverk, foto, film, radio, litteratur, kulturarv eller nya gränsöverskridande kulturyttringar som sitt huvudsakliga verksamhetsområde.

Bidraget lämnas till föreningar som uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna. Uppföljning görs av handläggare från Bildningsförvaltningen. Om förening ej kan redovisa den verksamhet som legat till grund för bidraget kan beviljade medel återkrävas.

Pensionärs- och handikappsbidrag

Pensionärs- och handikappsbidrag är avsett att stimulera föreningsverksamhet.

Som pensionär räknas förtids-, sjuk- och ålderspensionärer. I handikappföreningarna räknas alla handikappade medlemmar oavsett ålder. Handikappföreningens syfte skall vara att främja verksamhet för handikappade.

Bidrag utgår till pensionärs- och handikappföreningar med grundbelopp per medlem/år, som årligen beslutas av bildningsnämnden.

Lokal och driftsbidrag

Lokal och driftsbidrag är tänkt att subventionerar en del av hyreskostnaden för lokal/anläggning som hyrs på årsbasis eller en del av drift och underhållskostnaden för den förening som har egen fastighet. Föreningen skall i första hand nyttja av kommunen anvisad anläggning. Bidrag till lokal/anläggning kan utgå till förening i Håbo kommun under förutsättning att bildningsnämnden inte kan ställa annan för verksamheten lämplig lokal till förfogande. Ändringar av förutsättningar som höjer kostnaderna på anläggningar skall meddelas till och beslutas av kommunstyrelsen. Bidrag lämnas endast för lokaler inom Håbo kommun.

Bidragsgrundande kostnader är föregående kalenderårs el, underhåll, vatten, försäkringar och räntor. Bidraget baseras även på föreningens antal barn och ungdomar i förhållande till det totala medlemsantalet (förhållandet bidragsberättigad/vuxna) inklusive medlemmar i sektioner, supporterklubbar eller motsvarande. Särskilda avtal kan göras med föreningar som hyr på årsbasis av Håbo kommun, med utgångspunkt från regler för lokal- och driftsbidrag.

Bidrag lämnas med belopp som efter särskild prövning fastställs av bildningsnämnden, max 50 % av föreningens nettokostnader dock lägst 10 %. Maxbeloppet för detta bidrag är 150.000 kronor.

Varje förening lämnar in, tillsammans med ansöka och övriga handlingar, bestyrkta kopior av verifikationer gällande de kostnader bidragsäskandet avser.

Lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar

Lokalbidrag till hembygds- och bygdegårdsföreningar skall stödja del av hembygds- bygdegårdsföreningars lokalkostnader. Bidrag lämnas till förening som har lokalhistorisk inriktning, vårdande av hembygds- eller bygdegård som sin huvudsakliga uppgift.

Basbidrag – Förening som vårdar och bevarar sin byggnad kan erhålla ett bidrag på maximalt 7.000 kronor. Basbidragets nivå beslutas av nämnden utifrån befintlig budgetram. Hembygds- eller bygdegårdsförening kan ej söka lokal och driftsbidrag.

Särskilda avtal kan göras med hembygds- bygdegårdsföreningar.

Bidrag till Studieförbund

 Läs mer i länken här »


Stipendier i Håbo kommun

 Läs mer i länken här »


Lämna in ansökan, tillsammans med styrelseuppgifter, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse (glöm inte redovisa medlemsantal: 0-4 år, 5-20 år, 21-64 år, 65 år<, handikappade), revisionsberättelse, resultaträkning samt fastställd balansräkning, i kommunens reception eller posta/maila den senast den 1 mars varje år till:

Håbo Kommun
Kultur & Livsmiljö
BIDRAGSANSÖKAN 2018
746 80 Bålsta

Alla blanketter finns som ifyllningsbar pdf under snabbvägen E-tjänster&Blanketter.

Sidansvarig: Marie Holmqvist

2018-02-02

Uppleva och göra

Klicka för support
Stäng supportfönster