Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

Lyssna på sidan Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Årsredovisning

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2019.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten. 

I kommunens årsredovisning finns en sammanställning över de kommunala bolagens resultat samt en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt. Årsredovisningen för 2019 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 29 juni 2020.

Hur gick ekonomin?

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen redovisar ett resultat på 26,9 miljoner kronor. När realisationsvinster räknas bort, enligt balanskravet, så återstår ett överskott med 1,7 miljoner kronor.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 229 miljoner kronor varav 194 miljoner avser kommunen.

Uppfyllde vi målen?

Övergripande mål, utvecklingsmål och finansiella mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre övergripande mål för kommunens verksamhet under mandatperioden:

  • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
  • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
  • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Aktiviteter och arbete har pågått under resten av året men bedömningen är att målen inte nåtts under året och arbetet måste fortsätta.

Utvecklingsmål

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året. Elva mål anses vara helt uppfyllda, åtta mål anses vara delvis uppfyllda och fyra mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

  • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten
  • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
  • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Inget av dessa tre mål har uppfyllts för året.

Sidansvarig: Carin Homann

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster