Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Årsredovisning

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen för 2022 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 2 maj.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten.

I kommunens årsredovisning ingår även en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt.

Hur gick ekonomin?

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen. Kommunen redovisar ett resultat på 55 miljoner kronor. När engångsintäkter från realisations- och exploateringsvinster räknas bort, enligt kommunens finansiella mål, så är resultatet negativt - 12,9 miljoner kronor.

Resultatet har påverkats av omvärldsläget med höjda energipriser, ökad skadegörelse och underhåll samt bemanningssvårigheter och uppstartskostnader vid övertagande av verksamhet från privat hemtjänstutförare.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 507 miljoner kronor varav 443 miljoner avser kommunen.

Uppfyllde vi målen?

Övergripande mål, utvecklingsmål och finansiella mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre övergripande mål för kommunens verksamhet under mandatperioden:

  • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
  • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
  • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Aktiviteter och arbete har pågått under året och samtliga tre mål har uppnåtts.

Utvecklingsmål

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara god för året och bättre än förra året. 11 mål anses vara helt uppfyllda, 10 mål anses vara delvis uppfyllda, inget mål är inte uppfyllt, och tre mål är inte bedömda.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

  • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten. Resultatet uppgår till -0,9 procent och målet nås inte.
  • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar. 12,9 miljoner kronor i intäkter av engångskaraktär har inte kunnat användas till investeringar och målet nås inte.
  • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen. Målet har nåtts för året.

Arbetet med prioriteringar, effektiv verksamhet och bemanning behöver fortsätta för att nå en god ekonomisk hushållning.

 

Information om årets hållbarhetsarbete i Håbo kommun finns på sidan Hållbara Håbo

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Årsredovisning 2022.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2023-05-31 13.21
Årsredovisning 2021.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2022-05-12 10.35
Årsredovisning 2020 _final.pdf Pdf, 4.9 MB. 4.9 MB 2021-03-19 07.50
Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2021-02-24 15.57
Årsredovisning_2018_kort.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2019-04-02 14.05
Årsredovisning_2018.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2019-04-01 11.41

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster