Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Årsredovisning

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen för 2021 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten.

I kommunens årsredovisning ingår även en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt.

Hur gick ekonomin?

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen. Kommunen redovisar ett resultat på 153 miljoner kronor. När realisations- och exploateringsvinster räknas bort, enligt kommunens finansiella mål, så återstår överskott med 32 miljoner kronor.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 386 miljoner kronor varav 291 miljoner avser kommunen.

Uppfyllde vi målen?

Övergripande mål, utvecklingsmål och finansiella mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre övergripande mål för kommunens verksamhet under mandatperioden:

  • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
  • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
  • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Aktiviteter och arbete har pågått under året och målen om att öka företagarnas nöjdhet och att utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service har uppnåtts. Det sista målet har delvis uppnåtts eftersom pandemin har haft stor inverkan. Arbetet måste fortsätta med måluppfyllelsen.

Utvecklingsmål

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara god för året och bättre än förra året. 16 mål anses vara helt uppfyllda, 6 mål anses vara delvis uppfyllda, ett mål är inte uppfyllt, och tre mål är inte bedömda. Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

  • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten.
  • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.
  • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Samtliga tre mål har uppfyllts för året. Kommunens resultat, 32 miljoner kronor, är 2,4 procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster