Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
Close translate window Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Håbo website in other languages
Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.

Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss.

org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Pil ner

Kontakta Håbo

 Lyssna

Kontakta Håbo kommun

Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-525 00

E-postadress: kommun@habo.se

Håbo kommunhus
Centrumleden 1
746 80 Bålsta

Årsredovisning

Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Svaren på dessa frågor och fler hittar du i årsredovisningen för 2020. Årsredovisningen för 2020 godkändes på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 maj.

Varje år görs ett bokslut för det gångna året. I årsredovisningen redovisas det gångna årets ekonomiska utfall samt en uppföljning av de mål som beslutats i budgeten.

I kommunens årsredovisning ingår även en koncernredovisning där bolagens och kommunens redovisning redovisas gemensamt.

Hur gick ekonomin?

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen. Kommunen redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. När realisationsvinster räknas bort, enligt balanskravet, så återstår ett överskott med 75 miljoner kronor. När även bidrag för exploateringsinvesteringar räknas bort, enligt kommunens finansiella mål, så återstår överskott med 46 miljoner kronor.

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav 304 miljoner avser kommunen.

Uppfyllde vi målen?

Övergripande mål, utvecklingsmål och finansiella mål

Övergripande mål

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre övergripande mål för kommunens verksamhet under mandatperioden:

  • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
  • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
  • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Aktiviteter och arbete har pågått under året och målet om att öka företagarnas nöjdhet har uppnåtts. De två andra målen har delvis uppfyllts så arbetet måste fortsätta.

Utvecklingsmål

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för året. Sju mål anses vara helt uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda. Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer att krävas ett flerårigt arbete.

Finansiella mål

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen:

  • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten.
  • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.
  • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen

Samtliga tre mål har uppfyllts för året. Kommunens resultat, 46 miljoner kronor, är 3,6 procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Kommun och politk

Klicka för support
Stäng supportfönster