Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Budget

Kommunfullmäktige bestämmer varje år budget för det kommande året och en plan för de två följande åren. Det är kommunstyrelsen som upprättar förslaget till budget.

Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen för drift- och investeringsbudgetar för verksamheten. Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och det ska finnas finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. I budgeten ska det också finnas en plan för verksamheten som innehåller mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

På kommunfullmäktige den 5 december 2022 antog kommunen mål och budget för år 2023, plan år 2024-2025, enligt Håboalliansens förslag.

Driftbudget

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2023 uppgår till lite mer än 1,4 miljarder kronor. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2022 års budget.

‌I tabellen nedan visas driftbudgetramarna för 2023.


Budget uttryckt i tkr

Kommunfullmäktige

1 983 tkr

Stöd till politiska partier

1 149 tkr

Valnämnd

37 tkr

Revision

1 500 tkr

Räddningstjänst

23 100 tkr

Kommunstyrelse

79 965 tkr

Kultur- och fritidsnämnd

61 746 tkr

Socialnämnd

227 344 tkr

Bygg- och miljönämnd

13 473 tkr

Barn- och utbildningsnämnd

640 938 tkr

Vård- och omsorgsnämnd

248 759 tkr

Överförmyndare

2 318 tkr

Summa

1 420 317 tkr

Efter kommunfullmäktiges beslut om ramarna ska nämnderna fastställa sina budgetar med verksamhetsplan för senast 28 februari 2023.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 603,4 miljoner kronor för 2023, fördelat enligt nedan:

 • Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 328,6 miljoner kronor. Det är till exempel investeringar för gator, vägar, parkeringar och kommunens fastigheter.

 • Investeringsramar för taxefinansierade verksamheter uppgår till 162,5 miljoner kronor och det är till exempel infrastruktur inom va-verksamheten och investeringar inom avfallshantering.

 • Investeringar inom exploateringsverksamheten beräknas till 112,3 miljoner kronor och rör åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Det ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, va-anläggningar med mera.

Kommunfullmäktige beslutade också om totalbudget för nio nya investeringsprojekt som ska genomföras under de kommande åren. Den del av projekten som avser 2023 ingår i beloppen ovan.

 • Viby skola (barn- och utbildningsnämnd) 250 mkr
 • Slottsskolan (barn- och utbildningsnämnd) 85 mkr
 • Gröna Dalen idrottshall (kultur- och fritidsnämnd) 147 mkr
 • Kraftleden (kommunstyrelsen, samhällsbyggnad) 19 mkr
 • Driftlokaler (kommunstyrelsen, samhällsbyggnad) 20 mkr
 • VA ledning Bålsta-Skokloster (kommunstyrelsen, samhällsbyggnad) 120 mkr
 • VA Nytt vattenverk Bålsta (kommunstyrelsen, taxefinansierat) 230 mkr
 • VA Uppgradera RV Bålsta (kommunstyrelsen, taxefinansierat) 280 mkr
 • Avfall Utbyggnad ÅVC (kommunstyrelsen, taxefinansierat) 19,7 mkr

Oförändrad skattesats/kommunalskatt

Kommunfullmäktige fastställde kommunalskatten till 21,09 kronor. Det betyder att skattesatsen är oförändrad jämfört med 2022.

Kommunens budgeterade resultat för år 2023 är 0,8 miljoner kronor. Det motsvarar 0,1 procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och exploateringar.

Håboalliansens budget 2023

Alliansens budget är i enlighet med vår inriktning mot långsiktig helhetssyn. Vi ser inte 2023 års budget som en isolerad händelse, lika lite som tidigare års budgetar. Alliansens årsbudgetar hänger ihop utifrån ett långsiktigt perspektiv för utvecklingen i vår kommun, där vi inte enbart från stund till annan lyfter enskildheter utan att ha satt in dessa i helheten och beaktat effekterna över tid.

Budgeten för 2023 påverkas av många olika faktorer som pandemin, ett krig i Ukraina samt höjda drivmedels- och energipriser. Kostnadsläget har höjts i Sverige med en kraftig inflation därför har Riksbanken agerat och höjt styrräntan. Vi kan mot bakgrund av detta förstå att människor med små marginaler kan få det svårare att klara sin ekonomi och kan komma att behöva samhällets hjälp.

När det gäller investeringarna behöver vi prioritera med tanke på höjda räntekostnader och högre byggpriser. Inom kort lägger regeringen sin budget för 2023 och i dagsläget vet vi inte fullt ut hur satsningar och vägval kommer att påverka oss. De signaler som nått fram är att de riktade statsbidragen minskar gentemot de generella vilket skapar bättre planeringsförutsättningar. Håbo kommun är en plats som många yngre och familjer söker sig till och som behöver tillgång till barnomsorg och skolplatser. På samma sätt kommer vi att få en åldrande population som kommer vara i behov av välfärdsinsatser.

Årets budget är lagd utifrån det osäkra kostnadsläget som vi befinner oss i och vi behöver under kommande år ta höjd för att vi eventuellt inte kan räkna med något större överskott i år.

Till sist; Håbo kommun har goda möjligheter att ta sig igenom den väntade lågkonjunkturen. Vi har en växande befolkning och får ett ökande skatteunderlag, vi har ett gott och differentierat näringsliv. Kommunen har goda kommunikationer med Stockholmsregionen och Mälardalsregionen.

Håbo kommuns vision Vårt framtida Håbo

Visionen är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas.

I visionen Vårt framtida Håbo kan man läsa:

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större.

Visionen har fyra huvudområden där det framgår att:

 • Att Håbo är en attraktiv part i Mälardalen, där vi är attraktiva som arbetsgivare med god och hög kompetens.
 • Bålsta skall vara en levande småstad med variationsrik arkitektur, spännande utbud och en intressant mix av människor.
 • Mälarkommunen nära naturen, där vi förvaltar och vårdar natur- och mälarmiljöerna med stort ansvar.
 • I Hållbara Håbo finns det goda livet där vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Kommunfullmäktiges mål

För perioden 2023 – 2026 ska fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriteras. Dessa är tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

Håbo kommun skall under perioden bli:

 • En kommun med ekonomi i balans
 • En attraktiv arbetsgivare
 • En hållbar kommun
 • En företagsvänlig kommun

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärderingen av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning sker genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och strategier.

Håbo en kommun med ekonomi i balans

Håbo kommuns verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning.

För att nå detta mål ska:

 • kommunens resultat över mandatperioden uppgå till minst två procent av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster
 • överskott och intäkter av engångskaraktär i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
 • exploateringsverksamheten, totalt sett, ge ett överskott till kommunen

Dessa mål utgör även kommunens finansiella mål, vilka enligt kommunallagen ska fastställas årligen av kommunfullmäktige.

Håbo en attraktiv arbetsgivare

Som kommun vill vi vara en attraktiv arbetsgivare med god och hög kompetens i alla våra verksamheter.

För att nå detta mål behöver vi:

 • öka dialogen mellan kommunen som arbetsgivare och arbetstagarna i verksamheterna
 • uppmuntra arbetsmiljöarbetet på de olika arbetsplatserna
 • öka de enskilda medarbetarnas möjlighet att påverka sin arbetssituation
 • finna vägar för kommunen som arbetsgivare att uppmuntra sina medarbetare
 • genomföra, följa upp och analysera arbetsmiljöenkäter för en bättre måluppfyllnad

Håbo en hållbar kommun

Som kommun utvecklar vi våra verksamheter ansvarsfullt och hållbart.

För att nå detta mål behöver vi:

 • ta hänsyn till naturvärden vid om och nybyggnation
 • stimulera till utbyggnad av solceller
 • värna kommunens grönområden
 • arbeta med energieffektivisering i verksamheter
 • fortsätta elektrifieringen av kommunens fordonspark
 • verka för att laddinfrastrukturen byggs ut
 • värna vårt viktiga dricksvatten
 • framtida bostadsbyggnation ska ske balanserat med blandade formar av såväl hyresrätter såsom ägandeformer

Håbo en företagarvänlig kommun

Vi verkar för att skapa bra förutsättningar för både nya och etablerade företag.

För att nå detta mål behöver vi:

 • öka företagarnas tillgänglighet till kommunens förvaltningar
 • verka för ett bättre företagarklimat med ökad nöjdhet hos företagarna
 • utveckla upphandlingsunderlagen till att avspegla adekvata behov
 • kunna erbjuda företag mark för etablering och tillväxt

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster