Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige om kommunens budget, det vill säga hur pengarna ska fördelas mellan de olika verksamheterna och vilka mål som ska uppnås. Budgeten gäller för ett år i taget men har också en plan för de två följande åren.

På kommunfullmäktige den 29 november 2021 antogs Håboalliansens budget. Dessutom godkändes fyra tilläggsyrkanden.

Driftbudget

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2022 uppgår till lite mer än 1,3 miljarder kronor (1 322 233 tkr). Det är en ökning med fem procent jämfört med 2021 års budget.

‌I tabellen nedan visas driftbudgetramarna för 2022.


Budget uttryckt i tkr

Kommunfullmäktige

1 615 tkr

Stöd till politiska partier

1 084 tkr

Valnämnd

1 166 tkr

Revision

1 600 tkr

Räddningstjänst

21 910 tkr

Kommunstyrelse

116 851 tkr

Kultur- och fritidsnämnd

59 808 tkr

Socialnämnd

76 930 tkr

Bygg- och miljönämnd

13 182 tkr

Barn- och utbildningsnämnd

620 649 tkr

Vård- och omsorgsnämnd

365 428 tkr

Överförmyndare

2 268 tkr

Summa

1 322 233 tkr

Efter kommunfullmäktiges beslut om ramarna ska nämnderna fastställa sina budgetar med verksamhetsplan för 2022.

Investeringsbudget

Ramarna för investeringsbudgeten beräknas totalt till 435 miljoner kronor för 2022.
Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 330,8 miljoner kronor. Det är till exempel investeringar för gator, vägar, parkeringar och kommunens fastigheter.

Investeringsramar för taxefinansierade verksamheter uppgår till 103,7 miljoner kronor och det är till exempel infrastruktur inom va-verksamheten och investeringar inom avfallshantering.

Investeringar inom exploateringsverksamheten beräknas till 83,6 miljoner kronor och rör åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Det ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, va-anläggningar med mera.

Kommunfullmäktige beslutade också om totalbudget för sju nya investeringsprojekt som ska genomföras under de kommande åren:

 • Fotbollsanläggning (kultur- och fritidsnämnd) 67 mkr
 • Bibliotek/kulturhus (kultur- och fritidsnämnd) 20 mkr
 • Trazan och Banarnepark (kultur- och fritidsnämnd) 10 mkr
 • Tillbyggnad Västerängsskolan (barn- och utbildningsnämnd) 45,3 mkr
 • Särskilt boende äldreomsorg (vård- och omsorgsnämnd) 121 mkr
 • Cirkulationsplats Gransäter (kommunstyrelsen, fd tekniska nämnden) 50 mkr
 • Projektering VA-försörjning Skokloster (kommunstyrelsen, fd tekniska nämnden) 14 mkr

Oförändrad skattesats/kommunalskatt

Kommunfullmäktige fastställde kommunalskatten till 21,09 kronor. Det betyder att skattesatsen är oförändrad jämfört med 2021.

Kommunens budgeterade resultat för år 2022, 20 miljoner kronor, uppgår till 1,5 procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och exploateringar.

Håboalliansens budget 2022

Hela samhället står i ett mellanläge, så även Håbo kommun. Många av Folkhälsomyndighetens restriktioner på grund av covid-19 har tagits bort. De flesta har fått två doser vaccin mot covid-19 och vaccinationer med en tredje dos är i full gång. Vi ser alla fram emot en återgång till en mer normal vardag. Men konsekvenserna av covid-19 är svåra att förutsäga.

Under pandemin har många delar av vår samhällsservice varit hårt belastade. Vi ser att det fortsatt kommer att vara en viss belastning på socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Det är förvaltningar som vi behöver fokusera på. Samtidigt behöver vi arbeta med att ställa om samhället inom systemgränserna för att hantera finansieringen av den framtida välfärden, behovet av klimat-och miljöomställning samt arbetet mot socialt utanförskap.

Genom att använda de befintliga resurserna mer effektivt, höja kvalitén och skapa en stabil gemensam grund, kan Håbo kommun klara av att effektivisera organisationen.

Med ett tillitsbaserat ledarskap där vi fokuserar på systemnivå istället för på enskild detaljnivå kan vi få en lyckad effektivisering i vår kommun.

Vi behöver utveckla ledarskapet, förbättra arbetsmiljön och skapa goda förutsättningar för att utveckla Håbo kommun.

Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030

Visionen är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030.

I visionen Vårt Håbo 2030 kan man läsa:
”Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter. Här lever och arbetar vi i en attraktiv miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå oss. Vi ligger i en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med Stockholm runt knuten och vi bygger till-sammans vidare på det goda och hållbara samhället. Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.”

Visionen Vårt Håbo 2030

Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål syftar till kommunens långsiktiga utveckling med fokus på samhällsutveckling och demokratifrågor medan nämndernas mål- och kvalitetsstyrning fokuserar på kommunens grunduppdrag, service och lagstyrd verksamhet.

Kommunfullmäktiges fokusområden och mål är framtagna i blocköverskridande samverkan mellan de politiska partierna och gäller hela mandatperioden. Målen omhändertas av kommunstyrelsen och kommundirektör som tillsammans med kommunens ledningsgrupp styr och leder utvecklingsarbetet i dessa frågor.

Nämndernas, förvaltningarnas och avdelningarnas mål tas fram fristående från kommunfullmäktiges fokusområden och mål. De har ibland ett kortare tidsperspektiv vilket innebär att de kan förändras under gällande mandatperiod. Dessa fastställs årligen i samband med budgeten.

Med utgångspunkt i kommunens vision beslutade kommunfullmäktige den 10 december 2018 tre övergripande fokusområden för Håbo kommun från år 2019. Utifrån fokusområdena fastställde kommunfullmäktige den 6 maj 2019 tre övergripande mål för kommunen.

Fokusområden

 • Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus
 • Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus
 • Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus

Övergripande mål

 • Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och digitala bemötande
 • Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets behov
 • Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet

Förutom de övergripande fokusområdena och målen fastställs även årligen finansiella mål för kommunen i samband med att budgeten antas.

Finansiella mål

 • Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från andra än staten.
 • Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar.
 • Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till kommunen.

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster