Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Budget

Kommunfullmäktige bestämmer varje år budget för det kommande året och en plan för de två följande åren. Det är kommunstyrelsen som upprättar förslaget till budget.

Budgeten ska innehålla skattesats och anslagen för drift- och investeringsbudgetar för verksamheten. Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och det ska finnas finansiella mål för en god ekonomisk hushållning. I budgeten ska det också finnas en plan för verksamheten som innehåller mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2023 antog kommunen budget för år 2024, plan år 2025-2026.

Driftbudget

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2024 uppgår till drygt 1,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 6,4 procent jämfört med 2023 års budget.

‌I tabellen nedan visas driftbudgetramarna för 2024.


Budget uttryckt i tkr

Kommunfullmäktige inkl valnämnd

5 043 tkr

Revision

1 500 tkr

Överförmyndarnämnd

2 284 tkr

Räddningstjänst

24 200 tkr

Kommunstyrelse

88 107 tkr

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning

127 631 tkr

Kultur- och fritidsnämnd

67 848 tkr

Socialnämnd

228 733 tkr

Bygg- och miljönämnd

14 578 tkr

Barn- och utbildningsnämnd

685 661 tkr

Vård- och omsorgsnämnd

266 108 tkr

Summa

1 511 692 tkr

Efter kommunfullmäktiges beslut om ramarna ska nämnder fastställa sin budget med verksamhetsplan senast 31 december 2023.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten uppgår till 283,1 miljoner kronor för 2024, fördelat enligt nedan:

 • Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 96,5 miljoner kronor. Det är till exempel investeringar för gator, vägar, parkeringar och kommunens fastigheter.

 • Investeringsramar för taxefinansierade verksamheter uppgår till 154,9 miljoner kronor och det är till exempel infrastruktur inom va-verksamheten och investeringar inom avfallshantering.

 • Investeringar inom exploateringsverksamheten beräknas till 31,6 miljoner kronor och rör åtgärder för att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga bostäder, affärer, kontor eller industrier. Det ingår också att bygga kompletterande gemensamma anordningar som gator, grönområden, va-anläggningar med mera.

Kommunfullmäktige beslutade också om totalbudget för ett nytt investeringsprojekt som ska genomföras under de kommande åren. Den del av projektet som avser 2024 ingår i beloppen ovan.

 • Åtgärder kollektivtrafik (kommunstyrelsen, samhällsbyggnad) 62,5 mkr (netto efter statsbidrag 34,8 mkr)

Kommunfullmäktige beslutade även att återta tidigare beslutad totalbudget för ett antal projekt. Nämnderna får återkomma om investeringsbehoven kommande år. Det gäller:

 • Äldreboende B 121 mkr
 • Viby skola 250 mkr
 • Gröna Dalen idrottshall 147 mkr
 • Västerängsskolans kök 45,3 mkr
 • Fotbollsanläggning 67 mkr
 • VA Nytt vattenverk Bålsta 230 mkr.

Förändrad skattesats/kommunalskatt

Kommunfullmäktige fastställde kommunalskatten till 21,59 kronor för år 2024. Det betyder att skattesatsen ökar med 50 öre jämfört med 2023.

Kommunens budgeterade resultat för år 2024 är -14,7 miljoner kronor. Det motsvarar -0,9 procent av skattenettot exklusive realisationsvinster och exploateringar. Kommunen använder hela sin resultatutjämningsfond om 14,7 miljoner till att finanisera 2024 års underskott.

Håboalliansens budget 2024

Vår kommun befinner sig i en tuff ekonomisk situation. Rådande lågkonjunktur, den höga inflationen och stigande räntor gör att vi måste ta ansvar för ekonomin och vara realistiska i budgetarbetet. Vi är i en situation där vi behöver prioritera våra kärnverksamheter och säkerställa att våra lagstyrda verksamheter erbjuder god kvalitet till våra medborgare.

De kommande åren kommer innebära prioriteringar och effektiviseringar, där vi i första hand behöver se över administrationen på samtliga förvaltningar. Kostnadsmedvetenheten behöver genomsyra samtliga verksamheter där man ständigt behöver ställa sig frågan ”Är detta nödvändigt”.

Alliansens förslag till inriktningsramar för 2024, plan 2025–2026 innebär en del omprioriteringar utifrån rådande läge där alla nämnder behöver effektivisera sin verksamhet för att nå en ekonomi i balans. Även om ramarna höjs i förhållande till föregående år är det en liten höjning som inte motsvarar de volymökningar, kostnadsökningar och löneökningar som har skett. För att vara attraktiva i förhållande till andra arbetsgivare har vi lagt en generell löneökning på 3 %.

Vi står inför en omorganisation av våra grundskolor och mot bakgrund av att det pågår en utredning kring detta, har vi valt att inte lägga in detta i investeringsbudgeten för 2024. För att kunna fatta beslut om investeringar för omorganisation av skolan, så som tillagningskök, matsalar, ombyggnation av klassrum och andra undervisningssalar behöver vi få ta del av den utredningen. Investering för omorganisation av skolan kommer därmed att komma upp som ett eget ärende när utredning är färdig.

Det generella statsbidraget som regeringen beslutat om och som innebär 15, 2 miljoner i tillskott för Håbo kommun äts upp av ökade räntekostnader och pensionskostnader. Mot bakgrund av det ekonomiska läget kommer vi under 2024 använda resultatutjämningsreserven som ett led i att kunna bibehålla en ändamålsenlig verksamhet.

Håbo kommuns vision Vårt framtida Håbo

Visionen är vägledande i kommunens arbete och visar hur kommunen ska utvecklas.

I visionen Vårt framtida Håbo kan man läsa:

I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större.

Visionen har fyra huvudområden där det framgår att:

 • Att Håbo är en attraktiv part i Mälardalen, där vi är attraktiva som arbetsgivare med god och hög kompetens.
 • Bålsta skall vara en levande småstad med variationsrik arkitektur, spännande utbud och en intressant mix av människor.
 • Mälarkommunen nära naturen, där vi förvaltar och vårdar natur- och mälarmiljöerna med stort ansvar.
 • I Hållbara Håbo finns det goda livet där vi använder våra ekonomiska tillgångar och resurser klokt och ansvarsfullt.

Kommunfullmäktiges mål

För perioden 2023 – 2026 ska fyra målområden med tillhörande strategier på kommunfullmäktiges nivå prioriteras. Dessa är tillika kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

Håbo kommun skall under perioden bli:

 • En kommun med ekonomi i balans
 • En attraktiv arbetsgivare
 • En hållbar kommun
 • En företagsvänlig kommun

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål har varje nämnd och styrelse i uppdrag att årligen arbeta fram egna måldokument. Dessa ska innehålla nämndens/styrelsens egna prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål och åtgärder för att bidra till att nå kommunfullmäktiges prioriterade målområden och strategier. Utvärderingen av kommunfullmäktiges mål, som tillika är mål för god ekonomisk hushållning sker genom utvärdering av nämndernas mål enligt plan för uppföljning som årligen fastställs av kommunstyrelsen.

Nedan följer en beskrivning av respektive målområde med tillhörande motivering och strategier.

Håbo en kommun med ekonomi i balans

Håbo kommuns verksamhet ska präglas av god ekonomisk hushållning.

För att nå detta mål ska:

 • kommunens resultat över mandatperioden uppgå till minst två procent av skattenettot exklusive realisations- och exploateringsvinster
 • överskott och intäkter av engångskaraktär i första hand användas till att minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens investeringar
 • exploateringsverksamheten, totalt sett, ge ett överskott till kommunen

Dessa mål utgör även kommunens finansiella mål, vilka enligt kommunallagen ska fastställas årligen av kommunfullmäktige.

Håbo en attraktiv arbetsgivare

Som kommun vill vi vara en attraktiv arbetsgivare med god och hög kompetens i alla våra verksamheter.

För att nå detta mål behöver vi:

 • öka dialogen mellan kommunen som arbetsgivare och arbetstagarna i verksamheterna
 • uppmuntra arbetsmiljöarbetet på de olika arbetsplatserna
 • öka de enskilda medarbetarnas möjlighet att påverka sin arbetssituation
 • finna vägar för kommunen som arbetsgivare att uppmuntra sina medarbetare
 • genomföra, följa upp och analysera arbetsmiljöenkäter för en bättre måluppfyllnad

Håbo en hållbar kommun

Som kommun utvecklar vi våra verksamheter ansvarsfullt och hållbart.

För att nå detta mål behöver vi:

 • ta hänsyn till naturvärden vid om och nybyggnation
 • stimulera till utbyggnad av solceller
 • värna kommunens grönområden
 • arbeta med energieffektivisering i verksamheter
 • fortsätta elektrifieringen av kommunens fordonspark
 • verka för att laddinfrastrukturen byggs ut
 • värna vårt viktiga dricksvatten
 • framtida bostadsbyggnation ska ske balanserat med blandade formar av såväl hyresrätter såsom ägandeformer

Håbo en företagarvänlig kommun

Vi verkar för att skapa bra förutsättningar för både nya och etablerade företag.

För att nå detta mål behöver vi:

 • öka företagarnas tillgänglighet till kommunens förvaltningar
 • verka för ett bättre företagarklimat med ökad nöjdhet hos företagarna
 • utveckla upphandlingsunderlagen till att avspegla adekvata behov
 • kunna erbjuda företag mark för etablering och tillväxt

Kommunens budget och mål

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Budget 2024, plan 2025-2026.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2023-11-15 13.55
Budget 2023 plan 2024-2025.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-02-10 08.18
Budget 2022, plan 2023-2024 enligt beslut KF.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-05-12 10.34
Budget 2021, plan 2022-2023.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-12-04 09.11
Budget 2020, plan 2021-2022.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2019-12-19 16.36
Budget år 2019, plan år 2020-2021.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-11-12 08.43
Budget och mål år 2018, plan år 2019-2020 171123, med protokoll.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2018-02-21 14.57

Sidansvarig: Kommunledningsförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster