Lyssna

Elever och vårdnadshavare

Vår vision är att våra elever ska få bästa möjliga förutsättningar för lärande och personlig utveckling. Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkningar. Alla ska känns sig trygga och lika behandlade i skolan.

Elever är försäkrade dygnet runt

Håbo kommun har en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever i kommunen. Olycksfallsförsäkringen gäller hela tiden, alltså även när du inte är i skolan.

Genom olycksfallsförsäkringen kan du till exempel få hjälp med taxi om du skadar dig och inte kan ta dig till skolan själv.

Skolornas arbete mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier regleras i skollagen och diskrimineringslagen.

Alla verksamheter som lyder under skollagen måste varje år göra en plan mot kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. Varje skola anpassar planen efter sin verksamhet och beskriver det förebyggande och åtgärdande arbetet.

I planen står det:

 • Hur det förebyggande arbetet ska gå till och följas upp
 • Beskrivning av vad personalen ska göra om det hänt något akut
 • Hur eleverna deltagit i arbetet med att göra, följa upp och utvärdera planen
 • Hur planen ska göras känd bland barn, elever och föräldrar

Fridegårdsgymnasiets plan mot kränkande behandling och diskriminering Pdf, 283.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fridegårdsgymnasiet har ordningsregler som tagits fram tillsammans med eleverna. Syftet med skolans ordningsregler är att skapa en skolmiljö och skoldag där alla kan känna sig trygga och trivas.

Vi lyssnar på lärare och personal

Personalen på Fridegårdsgymnasiet ansvarar för att verksamheten fungerar. Det innebär att om du som elev blir tillsagd eller tillrättavisad vill vi att du lyssnar och bemöter den som säger till dig på samma sätt som du blir bemött.

Skulle du känna dig orättvist eller illa behandlad ska du prata med din mentor eller skolledningen.

Här är skolans gällande regler

 • Vi uppträder vänligt, hänsynsfullt och respektfullt.
 • Respektera andras och din egen arbetsro, visa hänsyn i ljusgårdarna eftersom de också används som studieplats.
 • Lärarna är ledare i undervisningslokalerna.
 • Ytterkläder bärs inte inomhus när vi är i skolan för att arbeta.
 • Källsortera alla sopor vid någon av miljöstationerna i skolan.
 • Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i klassrummen.
 • Mobiltelefoner och datorer får inte användas så att de stör verksamheten/lektioner och ska användas med hänsyn.
 • Tobakslagen förbjuder rökning i skolan, i anslutning till skolans ingångar eller så att röken kommer in i skolans lokaler. Även snus räknas som tobak i skolan.
 • Meddela personal om något går sönder eller om du upptäcker skadegörelse, exempelvis klotter.

Regler i Fridegårds restaurang

 • Ta av dig dina ytterkläder och häng dem upp på krokarna vid ingången.
 • Håll en god samtalston och bordsskick.
 • Plocka undan efter dig och torka upp det som eventuellt har spillts med en servett.
 • Ställ tallrik, bestick och glas på rätt plats vid inlämningsdisken.

Regler i Fridegårds café

 • Fridegårds café är en del av Fridegårdsgymnasiet. Tänk på att plocka undan efter dig och källsortera alla sopor i miljöstationen.

Våra trivsel- och ordningsregler gäller för alla personer som studerar och arbetar vid Fridegårdsgymnasiet. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Fridegårdsgymnasiets trivsel -och ordningsregler Pdf, 175.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser och ska därför vara rök-, alkohol- och drogfri.

För elever och personal gäller:

 • Tobaksrökning är förbjuden inom skolans område.
 • Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel eller ha kvarstående påverkan eller följdeffekter av någon drog eller alkohol under skoltid eller i verksamhet som sker i skolans regi.
 • Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger i skolan.
 • Det är, enligt lag, förbjudet att använda, överlåta, sälja eller förmedla droger.

Fridegårdsgymnasiet verkar aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av droger. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder. Skolan
ska också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal. Målet är att skolan ska vara en drogfri miljö.

Fridegårdsgymnasiet- Handlingsplan mot droger Pdf, 272.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Det är skolans ansvar att möta upp olika behov och förutsättningar, vilket innebär att endel elever behöver olika former av stöd för att uppnå målen i skolarbetet. Stödet kan vara tillfälligt eller under hela skoltiden. Det är viktigt att varje elev får rätt utmaningar och rätt stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar för sin fortsatta utveckling.

Det är rektor som ansvarar för att varje barn får det stöd som behövs.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram - Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För oss på Fridegårdsgymnasiet är det viktigt med ett bra samarbete mellan och er vårdnadshavare. Det kan se ut på olika sätt.

Du är alltid välkommen att kontakta ditt barns lärare om du undrar över något.

Elevråd

Fridegårdsgymnasiet arbetar elevrådet för att samordna och föra fram elevernas frågeställningar och synpunkter på alla delar av skolans verksamhet. Elevrådet träffas regelbundet med representanter från alla program på gymnasiet.

Matråd

På Fridegårdsgymnasiet har vi ett matråd för att eleverna ska få möjlighet att vara delaktiga i frågor som rör skolmatsalen och skolmaten.

Studentkommitté

Inför studenten skapas en särskild studentkommitté som träffar skolledningen för att prata kring studentfrågor, samt att informera sina klasskamrater efter dessa möten. Studentkommittén planerar och genomför också aktiviteter som inte skolan har hand om, exempelvis studentbal.

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar med att stödja enskilda elever och grupper för att stärka dem i vardagen, stärka deras självkänsla, ge dem möjlighet att driva sina frågor och hävda sin rätt.

Om du studerar på gymnasiet är du berättigad till studiemedel. Studiebidraget är 1 050 kronor i månaden, 10 månader under läsåret. Studiebidraget behöver du inte ansöka om, Fridegårdsgymnasiet meddelar CSN att du studerar. Du kan tidigast få studiebidraget kvartalet efter att du fyllt 16 år när du läser på gymnasiet.

För att få studiebidraget måste du:

 • läsa heltid på en gymnasieutbildning
 • vara mellan 16 och 20 år

Om du går kvar på gymnasiet hösten det år du fyller 20 år kan du istället ansöka om studiemedel från CSN.

Studiehjälp – bidrag för gymnasiestudier - CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiemedel – Bidrag och studielån - CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ogiltig frånvaro påverkar studiebidraget
Om du skolkar kan du bli av med studiebidraget. Du måste studera på heltid för att få studiebidrag. Har du fått pengar som du inte haft rätt till på grund av att du skolkat, måste du betala tillbaka dem. Tänk på att andra bidrag också kan påverkas om du skolkar, exempelvis familjens bostadsbidrag.

Ansvarig skolledare beslutar om varning vid 4 timmars ogiltig frånvaro per månaden. Skolan rapporterar till CSN när eleven ska fråntas studiestöd och när eleven åter ska få studiestöd.

Har du inte klarat en kurs som ingår i din studieplan? Då har du möjlighet att genomgå en prövning i den kursen. Prövning innebär att du läser in en hel kurs på egen hand, för att sedan genomföra examinationsuppgifter. Du prövas mot alla kunskapskrav i en kurs.

Beroende på vilken kurs du det gäller så kan det ingå prov, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga uppgifter och/eller laborationer.

Du kan genomgå prövning två gånger om året - en gång på höstterminen och en gång på vårterminen - och max två prövningar per termin.

Anmälan om prövning
Anmälan till prövningar öppnar ungefär två veckor innan sista anmälningsdag. En anmälan till en prövning sker i Teams Elever Fridegårdsgymnasiet i ett formulär. Det är viktigt att du fyller i anmälan noggrant.

Skriv ut