Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Bergvärme/Energibrunn

Två män borrar för bergvärme med en stor borrmaskin som är högre en enplansvillan.

I Håbo kommun krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för installation av bergvärme. Även utvinning av jordvärme och ytvattenvärme kräver tillstånd. Ansökan om tillstånd görs på en särskild blankett eller via e-tjänst (klicka här) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Installation av luftvärmepump är inte tillståndspliktigt.

Tillstånd och ansökan

Är ansökan korrekt ifylld blir handläggningen enklare, behövs kompletterande uppgifter kan hanläggningstiden bli längre.

Ta gärna hjälp av installatören för att fylla i de tekniska detaljerna. Till ansökan om värmeutvinning ur berg, jord/mark eller ytvatten ska en situationsplan (tomtkarta) bifogas.

Situationskartan ska vara skalenlig och visa:

  • borrhålens placering och gradning/vinkling
  • närliggande dricksvattenbrunnar
  • enskilda avloppsanläggningar
  • grannars borrhål- kollektorslingor
  • fastighetsgränsen

Det är viktigt att din karta och situationsplan är skalenlig och aktuell. Det går att göra en bra situationsplan utifrån våra webbkartor (välj den som kallas Fysisk planering) se under "Läs även".

Handläggningstid och granskning

Skicka in din ansökan i god tid innan borrning. Håbo kommun har en handläggningstid på minst 4-6 veckor för ansökan om värmemutvinning ur berg, jord eller vatten.

När granskningen är färdig fattar bygg- och miljönämnden ett beslut. Om tillstånd beviljas meddelas villkor för installationen och driften. Villkoren är bindande och tillståndet gäller endast om villkoren följs. Observera att beslutet vinner laga kraft först efter tre veckor från det att berörda parter har fått ta del av beslutet.

När kommunens miljöavdelning granskar ansökan görs en bedömning om er planerade värmeanläggning anses kunna utgöra en risk för människors hälsa och/eller miljön. Miljöavdelningen granskar bland annat borrhålets placering och möjlig påverkan på omgivningen, för den dagsaktuella situationen och för framtiden

Grannhöranden görs av miljöavdelningen

I prövningen ingår att ge tid för ett grannhörande där miljöavdelningen går ut med en förfrågan om grannar och eventuellt övriga berörda har några synpunkter på den planerade anläggningen. Grannar och övriga berörda får även en kopia på det färdiga beslutet om tillstånd. Tillståndet går att överklaga.

Avgift

För handläggningen av ansökan om installation av värmepump tar bygg- och miljönämnden ut en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt avgiften.

Placering och borrning

Borrhålets placering

Brunnstyp

Rekommenderat avstånd

Energi (berg) / Vatten (borrad i berg)

30 meter

Energi (berg) / Energi (berg)

20 meter

Energi (berg) / Vatten (grävd brunn)

20 meter


Borrhål för bergvärme får inte placeras närmare än 20 meter från grannens energibrunn eftersom de då kan stjäla värmeenergi från varandra och därmed minska i effektivitet. Vid borrning intill fastighetens gräns bör borrhålet vinklas så att dess kylzon i största möjliga utsträckning hamnar inom egen fastighet. Vid gradning(vinkling) av borrhålet får borrhålets botten inte hamna utanför egen fastighet.

En energibrunn för bergvärme bör placeras minst 30-50 m uppströms en enskild avloppsanläggning. Avstånden är dock ingen garanti för att påverkan inte kommer att ske, utan minsta rekommenderade skyddsavstånd

Borrning ska utföras med sakkunnighet

Miljöbalken kräver att borrning för bergvärme utförs med sakkunnighet. Det finns ett utvecklat program för certifiering av brunnsborrare i Sverige. Att borra brunn för energi och vatten är det stort ingrepp ner i grundvattenförekomsten. Felaktigt utfört kan det ge stora skador på miljön men även för er fastighet. Läs mer på webbplatsen som tillhör Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Undvik avgrävning av annans ledning

Undvik avgrävning av annans ledning genom att gå in på Ledningskollens hemsida. Via webbplatsen kan du på ett samordnat sätt komma i kontakt med ledningsägare för exempelvis el, vatten och avlopp som kan finnas just där du planerar din projektering. Över 700 ledningsägare kan kontaktas via webbplatsen.

Energirådgivning

Om du är osäker på vilken lösning för uppvärmning som passar bäst för ditt hus rekommenderar vi dig att kontakta Energirådgivningen. De erbjuder gratis och opartisk rådgivning. På deras hemsida finns information om olika typer av uppvärmningslösningar. Se länk till höger.

Anmäl om oljecistern ska tas ur bruk

Har ni haft oljevärmning sedan tidigare och vill ta er cistern ur bruk så ska det anmälas till miljöavdelningen. För skrotning av cistern finns en särskild blankett att fylla i. Se i högra listen för blankett och mer information om cisterner.

Sidansvarig: Bygg- och miljöförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster