Håbo kommuns logotyp. Länk till startsidan.
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
org.mozilla.javascript.Undefined@0
Läs mer här
phone
Information
org.mozilla.javascript.Undefined@0
 Lyssna

Invandring och integration

olika personer

Integration och inkludering handlar om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Vi arbetar strukturerat med mottagandet med målet att nyanlända så snabbt som möjligt ska komma ut på arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Arbetsförmedlingens  har inledande etableringssamtal med nyanlända och gör tillsammans en kartläggning av yrkes- och utbildningsbakgrund. Etableringssamtalet resulterar i en etableringsplan.

Etableringsplanen är en individuell plan som består av insatser och kurser på heltid, som personen ska delta i. Planen kan innehålla olika insatser beroende på varje persons förutsättningar, men den ska minst bestå av

 • svenska för invandrare (sfi)
 • arbetsförberedande insatser, till exempel
 • samhällsorientering som ger grundläggande kunskaper om det svenska samhället.

Praktikplatser ger bättre möjlighet till arbete och komma ut i samhället. Du har alltid ett eget ansvar för att göra det du själv kan för att bli självförsörjande.

Genom samhällsorienteringen får du bland annat kunskap om arbetslivet i Sverige och Håbo kommun. Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att hjälpa dig som är nyanländ ut i arbete.

Mer om Arbetsförmedlingens etableringsprogram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Håbo kommun ansvarar för barnomsorg, skola, fritid och sysselsättning för barn.

I utbildningen Svenska för invandrare (SFI) lär du dig grunderna i det svenska språket. Du kommer få kunskaper om det svenska samhället, lära dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet.

Svenska för invandrare (SFI) ger dig

 • som saknar grundläggande kunskaper i svenska, möjligheter att utifrån dina olika förutsättningar och personliga skäl utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardags-, samhälls- och arbetsliv.
 • förutsättningar för vidare studier.
 • kunskap om och förståelse av samhällets organisation och dess grundläggande värderingar för att underlätta integration, aktiva medverkan i och bidrag till utvecklingen av samhälls-, kultur- och arbetsliv i Sverige.
 • information och vägledning som gör det möjligt för dig att planera fortsatt utbildning, arbete och lärande i vardagslivet utifrån dina egna behov och studiemål.

Vem får studera på SFI?

Du har rätt att studera Svenska för invandrare om du

 • påbörjar utbildningen tidigast 1 juli det år du fyller 16.
 • behöver grundkunskaper i svenska.
 • är folkbokförd i Håbo kommun eller har fullständigt personnummer.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES kan du i vissa fall har rätt att läsa SFI även om du inte är folkbokförd i Sverige.

Efter avslutad utbildning i Svenska för invandrare är det möjligt att läsa vidare i ämnet svenska som andraspråk i grundläggande vuxenutbildning.

Håbo vuxenutbildning erbjuder utbildning i svenska för invandrare i samarbete med andra aktörer. Du ansöker via deras webbansökan.

Individuell studieplan

Studie- och yrkesvägledaren gör en individuell studieplan tillsammans med dig. I studieplanen står det vilka kurser du ska läsa, i vilken takt du ska ha och vilket mål du har med studierna.

Frågor och hjälp

Om du har frågor eller vill ha hjälp är du välkommen att kontakta studie- och yrkesvägledaren på Håbo vuxenutbildning.

Håbo vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

För dig som är ny i Sverige finns webbsidan Information om Sverige. Där kan du  läsa mer om till exempel hur vårt samhälle fungerar, hur du lär dig svenska och vart du vänder dig om du blir sjuk.

Information om Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som är nyanländ kan du få hjälp med

 • Mottagande i nya kommunen
 • Samhällsorientering om våra rättigheter och skyldigheter
 • Myndighetskontakter och information om vilken hjälp du kan få
 • Kontakt med hälso- och sjukvård, tandvård och rehabilitering utifrån ditt behov
 • Boende
 • Ekonomi
 • Skola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
 • Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning
 • Språkpraktik

Vi förmedlar kontakt med SFI, arbetsförmedling, CSN och föreningar för att underlätta din integration.

Samhällsorientering

Under totalt 100 timmar får du lära dig mer om det svenska samhället
Kursen ges på ditt modersmål och handlar om:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Vem som har rätt till samhällsorientering

 • Du som varit folkbokförd i en kommun i högst tre år.
 • Du som kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
 • Du som har fått uppehållstillstånd tack vare anknytning.
 • Du som är mellan 18 och 65 år.

Kursen är även för dig som deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen.

Anmälan

Kontakta flyktingsekreterare Aline Harerimana
E-post: aline.harerimana@habo.se

Tolk

Om du har ett annat modersmål än svenska och behöver tolk, meddela det när vi bokar in ett möte med dig.

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. Ring till kontaktcenter på telefonnummer 0171-525 00 och be att få tala med en integrationshandläggare eller med enheten för ekonomiskt bistånd och etablering.

Du som kommuninvånare kan vända dig till någon av de etablerade föreningarna som i dag arbetar för att för att förenkla tillvaron för nyanlända.

Det är bland annat

 • Röda Korset i Håbo
 • Håbos Internationella Kvinnors Förening
 • Svenska Kyrkan i Håbo.

Du kan även engagera dig genom att bli god man åt ensamkommande barn, bli fadder åt någon flyktingfamilj eller familjehem åt ensamkommande barn.

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar om kommuntalen i länet, det vill säga kommunernas mottagande av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande med uppehållstillstånd, enligt bosättningslagen (Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning).

Håbo kommuns kommuntal för år 2022 är 25 personer. År 2021 var det 36 personer och för år 2020 var det 39 personer.

Kommuner som tar emot nyanlända för bosättning får en årlig grundersättning som motsvarar fem prisbasbelopp. De får även en schablonersättning för varje nyanländs kostnader som uppstår kring bland annat bosättning, särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem, SFI, samhällsorientering och tolk.

Migrationsverket har valt att köpa flyktingförläggningsplatser som tjänst av enskilda näringsidkare i Sverige. Det är ett avtal mellan den enskilda näringsidkaren och Migrationsverket.
Håbo kommun har en roll som tillsynsmyndighet gentemot den enskilde näringsidkaren, och dess eventuella framtida användning av en fastighet som flyktingförläggning, inom områden såsom bygglov, miljö- och brandinspektion.

Som kommun kan och får vi inte påverka vad en enskild näringsidkare väljer att göra med den egna verksamheten. Det skulle strida mot näringsfriheten och den fria etableringsrätten som är grundlagsstadgad.

Sidansvarig: Socialförvaltningen

Klicka för support
Stäng supportfönster